نویسنده = صادقی، منصوره السادات
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-102

10.22055/jac.2014.12563

سعیده فرج نیا؛ سیمین حسینیان؛ شهریار شهیدی؛ منصوره السادات صادقی