نویسنده = میر نسب، میر محمود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی:چالش‌های هیجانی- اجتماعی و تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-72

10.22055/jac.2017.19931.1355

اسکندر فتحی آذر؛ فرشته گل پرور؛ میر محمود میر نسب؛ شهرام واحدی