نویسنده = حسینیان، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه تمایز یافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-32

10.22055/jac.2017.21520.1434

حمیدرضا رضائیان؛ سمیرا معصومی؛ سیمین حسینیان