دوره و شماره: دوره 2، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1391 
6. مقایسه‌ی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور

صفحه 75-88

عباس امان الهی فرد؛ روشن نیکبخت؛ محمدعلی حسینی؛ سحر احمدی فخر؛ زهرا حسینی