دوره و شماره: دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-120 
2. تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی

صفحه 18-48

10.22055/jac.2017.12559

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان؛ احمد عابدی


5. تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی

صفحه 85-102

10.22055/jac.2014.12563

سعیده فرج نیا؛ سیمین حسینیان؛ شهریار شهیدی؛ منصوره السادات صادقی