نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ازدواج بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 105-122]
 • اِسنادهای علّی نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 51-72]
 • اِسنادهای مسئولیت نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 51-72]
 • اضطراب اجتماعی منتشر اثربخشی درمان شناختی–رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منتشر [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 31-50]
 • اعتماد رابطه علّی پیوند والدینی با خودناتوان‌سازی و اعتماد به خود با میانجی‌گری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 97-118]
 • افزایش سن ازدواج بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 105-122]
 • الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‏نگر فرایند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 119-134]
 • انتخاب همسر بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 37-56]
 • انسجام زناشویی رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫ [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 21-36]

ب

 • باورهای محدود‫کننده بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 37-56]
 • بخشودگی اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 17-30]

پ

 • پدیده وانمودگرایی رابطه علّی پیوند والدینی با خودناتوان‌سازی و اعتماد به خود با میانجی‌گری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 97-118]
 • پرخاشگری مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 79-104]
 • پیوند والدینی رابطه علّی پیوند والدینی با خودناتوان‌سازی و اعتماد به خود با میانجی‌گری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 97-118]

ت

 • توافق زناشویی رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫ [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 21-36]

خ

 • خودناتوان سازی رابطه علّی پیوند والدینی با خودناتوان‌سازی و اعتماد به خود با میانجی‌گری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 97-118]
 • خوش‌بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی خوش‌بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های طلاق [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 73-96]

د

 • دارو درمانی اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 1-16]
 • درمان سنتی اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 1-16]
 • درمان شناختی–رفتاری گروهی اثربخشی درمان شناختی–رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منتشر [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 31-50]
 • دلبستگی اجتنابی نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 51-72]
 • دلبستگی اضطرابی نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 51-72]

ر

 • رضایت زناشویی رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫ [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 21-36]
 • روان‫سنجی بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 37-56]

ز

 • زوج درمانی گروهی کوتاه مدت اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 1-16]
 • زوج‌ها اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 17-30]

س

 • سازگاری زناشویی اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 1-16]
 • سبک عشق‌ورزی رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫ [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 21-36]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 123-144]
 • سلامت عمومی مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 79-104]
 • سوء مصرف مواد اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 1-16]

ش

 • شادکامی شادکامی نوجوانان درگونه‫های مختلف خانواده براساس مدل بافت‫نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 3-20]

ص

 • صمیمیت اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 17-30]

ط

 • طلاق خوش‌بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های طلاق [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 73-96]

ع

 • عملکرد تحصیلی اثربخشی درمان شناختی–رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منتشر [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 31-50]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 79-104]

ف

 • فرآیند خانواده شادکامی نوجوانان درگونه‫های مختلف خانواده براساس مدل بافت‫نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 3-20]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 123-144]

ک

 • کیفیت زناشویی رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫ [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 21-36]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمان شناختی–رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منتشر [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 31-50]

گ

 • گذشت نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 51-72]
 • گونه‌های خانواده الگوهای ارتباطی در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‏نگر فرایند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 119-134]

م

 • محتوای خانواده شادکامی نوجوانان درگونه‫های مختلف خانواده براساس مدل بافت‫نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 3-20]
 • مدل فرایند و محتوای خانواده الگوهای ارتباطی در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‏نگر فرایند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 2، 1390، صفحه 119-134]
 • میزان تحصیلات بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 105-122]

ن

 • نوجوانی شادکامی نوجوانان درگونه‫های مختلف خانواده براساس مدل بافت‫نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 3-20]

و

 • وضعیت اجتماعی-اقتصادی مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 1، شماره‌ی 1، 1390، صفحه 79-104]