نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابراز وجود رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 69-82]
 • احساس تنهایی رمانتیک رابطه جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 1-18]
 • ادراک انصاف آیا دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را پیش بینی می کند؟ [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 1-18]
 • الگوهای ارتباطی بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیش بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 67-84]
 • ایمن و دوسوگرا) رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 49-66]
 • اهمالکاری تحصیلی اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 49-68]

ب

 • برابرنگری آیا دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را پیش بینی می کند؟ [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 1-18]
 • بوون اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 83-98]

پ

 • پرخاشگری کودکان آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجیگری سلامت روان مادران [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 99-110]
 • پریشانی بین فردی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 103-119]
 • پریشانی روانی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 103-119]
 • پیوند والدینی رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 69-82]

ت

 • تعارضات زناشویی نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 37-48]
 • تعارض زناشویی رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 49-66]

ج

خ

 • خانوادگی و اجتماعی رابطه جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 1-18]
 • خانواده اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 49-68]
 • خشونت علیه زنان آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجیگری سلامت روان مادران [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 99-110]

د

 • دیدگاه فهمی آیا دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را پیش بینی می کند؟ [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 1-18]
 • درمان پذیرش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 103-119]
 • دلزدگی زناشویی بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیش بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 67-84]

ر

 • رضایت زناشویی رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 49-66]
 • رفتارهای پرخطر رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 69-82]
 • رفتارهای فداکارانه آیا دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را پیش بینی می کند؟ [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 1-18]

ز

 • زنان اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 83-98]
 • زنان متقاضی طلاق بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیش بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 67-84]

س

 • سبک‌های تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 37-48]
 • سلامت روانی آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجیگری سلامت روان مادران [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 99-110]

ص

 • صمیمیت اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 83-98]

ع

 • عشق ورزی اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 83-98]
 • عملکرد شغلی نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 19-36]
 • عملکرد شغلی نقش تعدیل‌کننده وجدانی بودن در رابطه فرسودگی عاطفی با عملکرد شغلی دبیران [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 19-36]

ف

 • فرسودگی عاطفی نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 19-36]
 • فرسودگی عاطفی نقش تعدیل‌کننده وجدانی بودن در رابطه فرسودگی عاطفی با عملکرد شغلی دبیران [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 19-36]

ک

 • کیفیت رابطه جنسی نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 37-48]

م

 • مدل بافت نگر فرآیند و محتوای خانواده اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 49-68]
 • مقیاس عملکرد جنسی تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 85-102]

و

 • واژه های کلیدی: رضایت جنسی تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 85-102]
 • واژه های کلیدی: سبک­های دلبستگی (اجتنابی رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 49-66]
 • واژه های کلیدی: معیارهای ارتباطی غیر واقعی بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیش بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 67-84]
 • وجدانی بودن نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 19-36]
 • وجدانی بودن نقش تعدیل‌کننده وجدانی بودن در رابطه فرسودگی عاطفی با عملکرد شغلی دبیران [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 19-36]
 • ویژگیهای روان سنجی تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 85-102]
 • وظیفه شناسی اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 49-68]

ه

 • هویت معنوی رابطه جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی [دوره 4، شماره ی 2، 1393، صفحه 1-18]
 • هوش هیجانی رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل [دوره 4، شماره ی 1، 1393، صفحه 49-66]