نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • آسیب‌شناسی شناسایی آسیب‌های مؤسسه‌های مشاوره شغلی و کاریابی: یک پژوهش کیفی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]

ا

 • اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]
 • اکتشاف مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌سالی در حال ظهور: نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ابعاد هویت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • الگوی ارتباطی خانواده مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌سالی در حال ظهور: نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ابعاد هویت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • الگوهای ارتباطی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]
 • ایماگوتراپی بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]

ب

پ

 • پرخاش‌گری خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]

ت

 • تصمیم‌گیری در انتخاب همسر بررسی اثربخشی برنامه آگاهی و انتخاب‌های بین فردی (PICK) بر تصمیم‌گیری در انتخاب همسر دانشجویان مجرد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • تعهد مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌سالی در حال ظهور: نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ابعاد هویت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

خ

 • خشونت مجازی خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]

د

 • دانشجویان مجرد بررسی اثربخشی برنامه آگاهی و انتخاب‌های بین فردی (PICK) بر تصمیم‌گیری در انتخاب همسر دانشجویان مجرد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان معنویت محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-110]
 • درمان معنویت محور مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان معنویت محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-110]
 • دل‌زدگی زناشویی بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]

ذ

 • ذهن آگاهی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]
 • ذهن‌آگاهی بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]

ر

 • رشد پس از آسیب بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]

ز

 • زوجین بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]

س

 • سالمند مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان معنویت محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-110]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • شناخت درمانی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]

ط

 • طلاق تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]

ع

 • عملکرد خانواده تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]

ک

 • کیفیت زندگی مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان معنویت محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-110]

م

 • مسئولیت‌پذیری مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌سالی در حال ظهور: نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ابعاد هویت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • مؤسسه‌های مشاوره شغلی و کاریابی شناسایی آسیب‌های مؤسسه‌های مشاوره شغلی و کاریابی: یک پژوهش کیفی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]

ن

 • نوجوانان خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]

و

ه

 • هویت مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌سالی در حال ظهور: نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ابعاد هویت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]