کلیدواژه‌ها = برنامه تربیت مشاور
الگوی اعتبارسنجی برنامه‌ تربیت مشاور: مطالعه فراترکیب

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 21-56

10.22055/jac.2023.41868.1903

فاطمه حقیقت؛ یاسر مدنی؛ کیوان صالحی؛ مقصود فراستخواه؛ مهرنوش پازارگادی