دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تجارب زیسته سالمندان از سازگاری با آشیانه خالی؛ یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22055/jac.2023.44317.1978

عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ عبدالله شفیع آبادی؛ احمد برجعلی