دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثربخشی آموزش شادکامی با تأکید بر تعالیم اسلامی بر افزایش نشاط ذهنی و عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی در زنان با تعارض زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22055/jac.2022.38963.1840

اعظم زارع میرک آباد؛ رضا قربان جهرمی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ کامران شیوندی چلیچه