اثر بخشی آموزش شناختی- رفتاری گروهی به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدودکننده­ی انتخاب همسر در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد انجام شد. 500 دانشجو از بین دانشجویان به روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند و مقیاس باورهای محدودکننده­ی انتخاب همسر (CBMS) را تکمیل نمودند. از این تعداد 30 دانشجو که نمره­ی آن­ها در این مقیاس 5/1 انحراف معیار بالاتر از میانگین و فاقد سابقه­ی بیماری روانی بودند، به روش انتساب تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. پرسشنامه باورهای محدودکننده انتخاب همسر به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. به گروه آزمایش 8 جلسه آموزش شناختی-رفتاری گروهی به مدت 90 دقیقه، دوبار در هفته ارائه شد. دو هفته بعد از آخرین جلسه آموزشی از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری، باعث کاهش چهار تا از شش باور محدود­کننده­ی انتخاب همسر «هم خوابی»، «یکی و تنها یکی»، «متضادها یکدیگر را کامل می‌کنند» و «آرمان گرایی» در دانشجویان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است و این آموزش تأثیری در باورهای «اطمینان کامل» و «آسانی تلاش» نداشته است.بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که آموزش شناختی-رفتاری به شیوه‌ی الیس می­تواند تاحدودی قید و بندها و  باورهای غیرمنطقی انتخاب همسر را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


رجبی، غلامرضا؛ فردوسی، سیما؛ شهبازی، مسعود (1390). بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر. دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار و تابستان، دوره‌ی اول، سال اول، شماره‌ی 1، صص. 54- 35.
رجبی، غلامرضا؛ کارجو کسمایی، سونا؛ جباری، حوا. (1390). تاثیر زوج درمانی شناختی در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی. مجله روانشناسی بالینی، شماره 4 (پیاپی 8)، صص.  17-9.
فرامرزی، عالیه؛ اسماعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث.  آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی بر تغییر نگرش دانشجویان دختر (18- 24 ساله) نسبت به نحوه انتخاب همسر (1385). مجله تازه‌های مشاوره و روان درمانی، شماره 5، جلد 20، صص.  94-81.
Baggarozzi, D., & Rauen, P. (1981). Premarital counseling: Appraisal and status. American Journal of Family Therapy, 9 (3), 13-20.
Cobb, N. P., Larson, J. H., & Watson, W. L. (2003). Development of the Attitudes about Romance and Mate Selection Scale. Family Relations, 52, 3, 222-231.
Crosby, J. (1985). Reply to Myth: Perspectives on intimacy: New York: Wily.
Kerjcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Larsen, A. S., & Olson, D. H. (1989).  Predicting marital satisfaction using PREPAPRE: A replicating study. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 311-322.
Larson, J. H. (1988). The Marriage Quiz: College student's beliefs in selected myths about marriage. Family Relations, 37, 30-11.
Larson, J. H. (1992). You're my one and only: Premarital counseling for unrealistic beliefs about mate selection. American Journal Family Therapy, 20, 242-253.
Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term success. San Francisco: Jossey-Bass.
Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237.
Lazarus, A. A. (1985). Marital Myths. San Luis   Obispo, CA: Impact.
Lederer, W., & Jackson, D. (1986). The mirage of marriage. New York: W.W. Norton.
McGinnis, A. L. (1990). The Romance Factor. San   Francisco: Harpers.
Myers, N. (2008). Black college students attitudes towards romance and mate selection. Doctor dissertation. WidenerUniversity.
Priest, J., Burnett, M., Thompson, R., Vogel, A., & Schvaneveldt, P. (2009). Relationship dissolution and romance and mate selection myths. Family Science Review, 14, 48-57.
Seltzer, J. A. (2000). Families formed outside of marriage. Journal of Marriage and the Family, 62, 1247-1268.
Simpson, J. A., Campbell, B., & Bersheid, E. (1986). The association   between romantic love and marriage: Kephart (1967) Twice Revisited. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 3, 363-372.
Van Epp, M. C., Futris, T. G., Van Epp, J. C., & Campbell, K .(2008). The impact of the PICK a partner relationship education program on single army soldiers. Family and Consumer Sciences Research Journal, 36, 328-349.
Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The Case for Marriage: Why marriage people are happier, healthier, and better off financially. New York: Doubleday.