اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری انفرادی و گروهی بر مشکلات سلامت روان و نشانگان روان‌شناختی زندانیان زن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان­های شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات سلامت روانی و نشانگان روان‌شناختی مددجویان زن ساکن در زندان رجایی‌شهر کرج بوده است.  تعداد 15 مددجوی زن با روش تصادفی نظامدار از میان کلیه مددجویان زن انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامة محقق ساخته درمورد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، مصاحبة روان‌پزشک براساس پرسشنامة ساختار یافته DSM-IV-TR، پرسشنامه‌های سلامت عمومی (GHQ-28) و فهرست وارسی نشانگان بیماری- 90- تجدیدنظر شده (SCL-90-R) بود. یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمرات آزمودنی‌ها در کلیه زیر مقیاس‌های آزمون­های‌ GHQ،و SCL-90-R بین مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین کلیه شاخص‌ها در پس‌آزمون وضعیت روانی مطلوب‌تری را نشان دادند. نتایج حاکی از اثربخشی فنون شناختی- رفتاری در کاهش نشانگان روان‌شناختی زندانیان زن است. از جمله دلایل احتمالی اثربخشی مداخلات انفرادی و گروهی شناختی- رفتاری، آموزش سبک‌های مقابله‌ای کارآمد به مددجویان و استفاده از رویکرد حل مسئله توسط آنان برای حل مشکلات شخصی و بین‌ شخصی است که در پایان مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


دادستان پریرخ (1382). روانشناسی جنائی، تهران: انتشارات سمت.
تقوی سید محمدرضا (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی. مجله روان‌شناسی:20: 394-381.
میرزائی رقیه (1359). ارزیابی پایایی و اعتبار آزمون SCL-90-R در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
 
American psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical manual of mental disorders. Fourth edition, Text Revision. Washington, DC
Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebeak, T., Gabriclsem, G., & Kramp, P. (1996) Prevalence of ICD-Zo Psychiatric morbidity in random sample of prisoners on remand. Journal of Law and psychiatry,19 :61-74
Baletka, D. M. (2001). Shearer RA. Counseling female offenders who abuse substances. Texas Counseling Assn Journal, 29:140-148
Brady, K., & Crighton, D. (2003). Violent-offender group work. In G. Towel (ed.), Psychology in prisons (pp. 74-82). England: Blackwell publishing.
Carlen, P. (2000). Women's imprisonment-reform and risk. Prison Service Journal, 132:7-11
Casado, S., & Beck. A. (2005). Suicide and intentional self-injury. In D. Creighton & G. Towel (Eds.), Psychology in Probation services (pp. 67-81). England: Blackwell publishing.
Clark, D. A. (2000). Effective Regime Measures Research. Unpublished paper. HM Prison Service, Research and Development Section.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavior Sciences, 2nd ed, Hillsadale, NJ: Lawrence Erlbaum Association.
Cooke, D. Y. (1994). Psychological disturbance in the Scottish prison system: prevalence, precipitants and policy. Report no. 3. Scottish prison service: occasional papers .
Crighton, D., & Towel G. (2005). Psychology in probation services. England: Blackwell publishing .
H. M. Prison Service (2002). What Works in Prison Strategy. London: HM Prison Service .
Linehan, M. M., Armstrong, H. E., Suareez, A., Allmon, D., & Heard, H. L. (1991). Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. Archives of General Psychiatry, 48:1060-4.
Mayer, SH. (2005). Counseling psychologists and mental health work in probation service. In D. Crighton & G. Towel (eds.). psychology in probation services (pp. 23-39). England: Blackwell publishing.
Mosson, L. (2003). Working with women prisoners. In G. Towel (ed.), Psychology in prisons (pp. 124-137). England: Blackwell publishing
Niregi, K. (2003). The group counseling of young female prisoners who violate of stimulant control law. Journal of Criminal Psychology, 41:121-131
Smith, C., O’Neill, H., Tobin, J., Walshe, D., Dooley, E. (1996). Mental disorders detected in Irish prison sample. Criminal Behavior and Mental Health, 6;177-183
Tayar, SH. G. (2004). Description of a substance abuse relapse prevention program conducted by cognitive-behavior therapy in women's prison. Peer Reviewed Journal, 12:395-406 .
Towel, G. (2003). Psychology in prisons. England: British Psychological Society and Blackwell Publishing Ltd. .
Towel, G. J. (1995). Group work in prisons. A national survey. Prison Service Journal, 97:5-9
Warner, S. (2000). Women and child sexual abuse: Childhood prisons and current custodial practices.
Williams, A. (2005). Group work-based interventions. In D. Creighton & G. Towel (Eds.), Psychology in Probation services (pp. 82-90). England: Blackwell publishing.
Willmot, P. (2003). Applying the research on reducing recidivism to prison regimes. In G. Towel (Ed), Psychology in prisons (pp. 35-51). England: Blackwell publishing.