شادکامی نوجوانان درگونه‫های مختلف خانواده براساس مدل بافت‫نگر فرآیند و محتوای خانواده

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

10.22055/jac.2011.10262

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین شادکامی در گونه‫های مختلف خانواده بر اساس مدل فرآیند و محتوای خانواده در دانش‫آموزان دوره متوسطه شهر شیراز بود. در این پژوهش 312 دانش‫آموز دبیرستانی به شیوه نمونه‫گیری ‫‫خوشه‫ای‫ چند مرحله‫ای‫ انتخاب شدند. در این پژوهش از سه مقیاس خودگزارشی فرآیند خانواده (SFP)، مقیاس خودگزارشی محتوای خانواده (SFC) و مقیاس شادکامی آکسفود (OHI) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشانگر تفاوت معنادار گونه‫‫های ‫مختلف خانواده در ابعاد رضایت از زندگی، خلق مثبت، ،سلامتی و کارآمدی شادکامی بود. این مطالعه نشان داد که بعد فرایندها در مدل بافت‫نگر ‫‫فرایند و محتوای خانواده نقش بسزایی در شادکامی نوجوانان دارد.

کلیدواژه‌ها


آیزنک، م. (بدون تاریخ). ‎‎‏ْروان‫شناسی شادی. ترجمه مهرداد فیروزبخت، خشایار بیگی(1375)، انتشارات بدر.‏‎ْ
پرویزی، سرور‎‏‎‏ٌْ‎‎‎‎‏ًٌٌٌَُ‎؛ امینی‫زاده، خدیجه؛ ثناگو، اکرم؛ سپهوند، فریبا. (1388). تبیین خانواده‫های
سالم از دیدگاه نوجوانان زنجانی. مجله پرستاری. دوره 4 شماره 12و 13، صص17-7
پورزارعی، محسن. (1382). بررسی رابطه هوش هیجانی ،سلامت روان و شادکامی در بین دانشآموزان متوسطه فراشبند، پایان‫نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
جعفری، محمدعلی. (1388). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در گونه‫های مختلف خانواده بر اساس مدل فرآیند و محتوای خانواده، پایان‫نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
جوکار، بهرام؛ رحیمی، مهدی. (1386). تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش‫آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله روانشناسی و روانپزشکی بالینی ایران، شماره 4، صص. 384-376.
سامانی، سیامک. (1387). تهیه و طراحی مقیاس فرایندهای خانوادگی برای خانواده‫های ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، شماره 3، صص. 162-168.
علی‫پور، احمد؛ نوربالا، احمدعلی. (1386). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، صص. 71-81.
میرشاه جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا؛ دریکوندی، هدایت‫الله. (1381)، شادمانی و عوامل مؤثر برآن، تازههای علومشناختی، سال 4، شماره سه، صص. 50-56.
یزدانی، فضل‫الله؛ آزاد، حسین. (1382)، بررسی رابطه‫ی بین نگرش دینی، سبک‫های مقابله‫ای‫ وشادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصیلی 81-82. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 16، صص. 22-27.
Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness. Holland: Elsevier,
Argyle, M., Martin., & Lu, L. (1995). Testing For Stress and Happiness: The role of the social and cognitive factors. In C.D. Spielberger & I.G. Sarason (Eds), stress and emotion, Washington, DC: Taylor & Francis.
Brenber, J. (1998). Happiness and Personality. Personality and Individual Difference, 25, 279-296.
Car, A. (2003). Positive Psychology. Handbook of Psychology. New York : Brunner – Routledge Press.
Dickey, M. T. (1999).The Pursuit of Happiness. Retrieved from: http://: www.imdb.com/ title/tt0454921.
Erikson, K. (2003). Should Happiness be Our Ultimate Goal? Retrieved from.  http://: www.primechoice.com/philosophy/shelp/ hapgoal. htm enter prices.
Flower, J. H., & Christakis, N. A. (2008). Dynamic spread of happiness in large social network: longitudinal analysis over 20 years in the framingham heart study, British Medical Journal, 337, 2338, 1-12.
Karin, G., Albrektsen, G., & Qvarnstrom, U. (2003). Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents. International Journal of Nursing Practice, 9, 166-175.
Koenig, H. G., McCullough, M. E., & Larson, D. B. (2001). Handbook of Religion and Health. New York, Oxford University Press.
Lingren, G. (1995). Creating Sustainable Families. G95-1269 -A. London rout ledge.
McMahon, D. M. (2006). Happiness: A history. New: Atlantic Monthly Press.
Ryan, R., & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
Samani, S. (2005). Family Process and content Model: A Theoretical Model. Paper presented in 53rd British Psychological Society & Social   Psychology. Annual Conference: Birmingham, 6th – 8th September, UK.
Samani, S.(2008).Validity and Reliability of Family Process and Content Scales. Paper Presented in 29th International Congress of Psychology. Berlin,20-25 July.
Samani, S. (2010). Family types in the family process and content model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 727-732.
Samani, S., & Sadeghzadeh, M, (2010). Family types in the Family Process and Content Model. Psychological Reports, 106, 539-547.
Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2007). Is it possible to become happier? (And, if so, how?) Social and Personality Psychology Compass, 1,129-145.
Uchida,Y., Norasakkunit, V., & Shinobu, K. (2004). Cultural constructions of happiness: theory and empirical evidence. Journal of Happiness Studies, 5,223-239.
Veenhoven, R. (1992). Happiness in Nations. Erasmus University. Rotterdam, Netherlands.