اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مشاوره و استادیارگروه مشاوره خانواده دانشگاه کردستان

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور آستارا،کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی برکاهش تعارضات زناشویی زوجین انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع« آزمایشی»، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره خصوصی شهر آستارا در سال 1391 بود. نمونة پژوهش را 28 نفر از زوجین (14زوج) تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (14نفر) وگواه (14 نفر) به صورت گمارش تصادفی جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامة تعارض های زناشویی(MCQ) بود. ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس زوجین گروه آزمایش، در 10 جلسة 90 دقیقه ای آموزش دیدند، پس از اتمام برنامه های آموزشی، پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-19و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته­های به دست آمده نشان داد که آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه های آن در زوجین تاثیر معناداری دارد. 

کلیدواژه‌ها


اصلانی، خالد (1383) .نقش  مهارت های ارتباطی بر کارایی خانوادگی دانشجویان متاهل .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
امرالهی، ریحانه؛ روشن، رسول؛ شعیری، محمدرضا و نیک آذین، امیر(1392).تعارض، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی. فصلنامه علمی- پزوهشی شاهد، سال بیستم، 8، 22-11.
اولیاء، نرگس؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (1385). تاثیر آموزش غنی سازی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، سال دوم، 6، 135-119.
بای، روح اله (1384). بررسی و مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد التقاطی ستیر، برن و شناختی- رفتاری مهارت های ارتباطی افراد در آستانه ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
براتی، طاهره (1375). تاثیر تعارض های زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر. پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
بک، آرون.تی (1988). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: نشر ارین کار، 1371.
بهاری، فرشاد؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد؛ مولوی، حسین و بهرامی، فاطمه (1390).تاثیر آموزش مهارت های ارتباط همسران بر کاهش تعارض های زناشویی زوج های متعارض متقاضی طلاق . فصلنامه پژوهش های روانشناسیبالینیومشاوره ، 1(1)، 70-59.
ثنایی ذاکر، باقر) 1379(.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران:انتشارات بعثت.
ثنایی ذاکر، باقر(1378).نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان.فصلنامه تازه ها و پژوهشهای مشاوره، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن مشاوره ایران، 1 (2)، 21-46
جهانفر، شایسته؛ رمضانی تهرانی، فهیمه و سادات هاشمی، مهدی (1381). بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و عوامل مؤثر آن در خانم های مراجعه کننده به درمانگاههای تنظیم خانواده بیمارستانهای ده شهر ایران. مجله دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، 60، 4-340.
حسینی، فاطمه (1384).مقایسه تعارض زناشویی والدین با تعارض زناشویی فرزندان همسردار آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حمید، نجمه؛ کوچکی، رحیم و حیاتبخش ملایری، لیلا (1391). اثربخشی روان درمانی شناختی رفتاری مذهب محور توأم با بازآموزی بخشودگی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی در زوجین، فصلنامه روانشناسی دین، 2، 34-5.
حیدری، حسن؛ ثنایی ذاکر، باقر، نوابی نژاد، شکوه و دلاور، علی (1388). اثربخشی گفتگوی مؤثر بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه اندیشه و رفتار دوره چهارم، 14، 24-15. خوشکام، سمیرا، سید احمدی، سید احمد و عابدی، محمدرضا (1386). تاثیر آموزش ارتباط بر روابط زوجین شهر اصفهان. فصلنامه ی تازه ها وپژوهش های مشاوره، 24، 136-123.
ستیر، ویرجینیا (1987). آدم سازی در روانشناسی خانواده، ترجمه بهروز بیرشک (1384)، چاپ ششم. تهران: انتشارات رشد.
فرحبخش، کریم (1383). مقایسه میان اثر بخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی، پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
محققی، حسین؛ محققی، نسرین و یوسفی، زهرا (1391). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر عواطف بر کاهش تعارض زناشویی زوجین ناخرسند شهر همدان. مجله پژوهش علوم انسانی، سال دوازدهم،
30، 67-53.
مینوچین، سالوادور (1974). خانواده و خانواده درمانی، ترجمه باقر ثنایی (1380). تهران:
انتشارات امیر کبیر.
نظری، علی محمد (1386).مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران: نشر علم.
یوسفی، رحیم (1389).بررسی اثربخشی و مقایسه دو مداخله آموزش گروهی طرح واره محور و سبک زندگی محور در افزایش رضایت زناشویی، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 
Atkins, D.C., Doss, B.D., thump, Y.M., Sevier, M, Christensen, A., (2005). Improving relationship: Mechanisms
Of change in couple therapy. Journal of Consoling and Clinical Psychology, 73, 624-633.
Amato PR, Hofmann-Marriott B. A.(2007). comparison of high-and
low-distress marriages that end in divorce. J Marriage & Fame. (62):
621-638.
Arietta, M. T. (2008).Women scruple relationship satisfaction: The impact of family structure and interpedently Conflict. Unpublished Doctoral dissertation D. San Francisco University.
Byers, E. S.& McNeil, S.(2006) Further validation of the interpersonal exchange model of sexual satisfaction. J. Sex. Marital. Their vole 32(1): PP. 53-69.
Coughlin, J.P., Huston, T.L., & Huts, R.N. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of Trait anxiety interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326-336.
Coughlin, J.P., Huston, T.L., & Huts, R.N. (2000).How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326-336.
Chilling, E., Baucus, D., Burnet, C. K., & Ragland, D. (2003). Altering the course of marriage: The effect of PREP communication skills acquisition on couples risk of becoming martially distressed. Journal of Family Psychology, 17, 41-53.
 Dunham, SH. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage. Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Unpublished Doctoral Dissertation. university of Akron.
Finch am. F.D. (2003). Marital Conflict: Correlates, Structure, and Context, Current Directions in Psychological science, (12)1: 23-26.
Fowlers, B. J. & Olson, D. H. (1992). Four types of premarital couples: An empirical typology based on Prepare. Journal of Family Psychology, 6, 1, 10-21.
Finch man, F. D. (1997). Conflict in marriage for working with couples. Available at: www. find articles com.
Gill Patrick, S. (2008). 7 Ways couples add conflict to conflict. Center stone, Wellness program.
Guttmann JM, Silver N. (1999). The seven principles for making marriage work. New York: Three Rivers Press; .
Hansson, K., & Lund Bland, A. (2006). Couple therapy effectiveness of treatment and long term follow up. Journal Of Family Therapy, 28, 1.
Hinnant ,Benjamin,El-Sheikh, Mona& Kelley, Joseph, Margaret,.(2013). Marital Conflict, All static Load, and The Development of Children's FluidCognitive-erformance.ChildPDevelopment, DOI: 10. 1111/ cdev. 1210
Joining, H. (2009). The long term effects of the couple communication program, Journal of Marital & Family therapy, 8 (4), 463- 468.
KHarahan, T.F.(2007). The Effects of a Couple Communication Program on Conflict Tendency among Married Passive Couples. Educational Sciences: Theory and Practice, 7 (2). 845-858.
Lawler-Row, Kathleen A, Younger, Jarred W, Puffery, Rachel & Jones, Warren H. (2006). The role of adult Attachment style in forgiveness following an interpersonal offense, Journal of Counseling & Development, Vol.84, 493-502
Mark man, H. J., & Hal ford, W. K. (2005). International perspectives on couple relationship education. Family Process , 44, 139–146.
Miller ,Richard B., Cody S. holist, Joseph Olsen, David Law(2013). Marital Quality and Health Over Years: A Growth Curve Analysis. Journal of Marriage and Family, 20 MAY 2013 DOI: 10.1111/jomf. 12025.
Prone, K. M., & Worthington, E. L. (2001). Factors influencing rating of marital Quality by individuals within dual-career marriages: A conceptual model. Journal of Counseling Psychology, 48, 93-102.
Rubella, M.& Krishna Kumar, A. (2005). Effects of Economic Pressure on Marital Conflict in Romania. J. Fam. Psychol. vole 19(2): 246.
Saginak, K. A., & Saginak, M. A. (2005). Balancing work and family: Equity, gender, and marital satisfaction. The family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 13, 160-162.
Santtila, P., Wager, I., Witting, K., Hurler ,N., Jerne, P., Johansson, A. (2007). Discrepancies between sexual desire and sexual activity: gender differences and associations with relationship satisfaction. J. Sex . Marital. there. vole 34(1): PP.31-44.
Schenk, J., frank, H.& Ruche, A. (1983).Personality traits versus the quality of the marital relationship as the Determinant of marital sexuality. Arch. Sex. Behave. vol 12(1): PP. 31-42.
Silver, alone .(2012). The secret of staying in love. used worth permission from communications, Ni les, Illinois.
SPreacher, S. Wenzel, A. Harvey, J. (2008).Handbook of Relationship Initiation. New York: Taylor & Francis Group., pp., 337-353.
Vangelis & D. Perlman(2006). The Cambridge handbook of personal relationships, New York, Cambridge University, Press, 2006, p:
445-462.
Young ,L.L. & Young, M. E. (1998). Counseling and Therapy for Couples. Brook/ Cole Publishing Company.