رابطه ی سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متاهل

نوع مقاله : مقاله کاربردی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک­های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی و تعارض زناشویی معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر اهواز بود. شرکت کنندگان پژوهش 250 نفر از این جمعیت بهصورت بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند و به مقیاس های رضایت زناشویی(MSC)، خصومت آشکار اولری و پورتر ((OPS، دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (AAS) و هوش هیجانی (EIS) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که سبک­های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با رضایت زناشویی و با تعارض زناشویی رابطه مثبت، و با هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و با تعارض زناشویی رابطه منفی وجود دارد (001/0 < p). تحلیل­های رگرسیون نیز نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا به صورت منفی و هوش هیجانی به صورت مثبت و سبک‌های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی به صورت مثبت و هوش هیجانی به صورت منفی به ترتیب پیش ­بین های رضایت زناشویی و تعارض زناشویی هستند (001/0 p<).
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships Attachment Styles and Emotional Intelligence with Marital Satisfaction and Marital Conflict in Married Female Teachers

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationships among attachment styles (avoidant, secure and ambivalent), emotional intelligence, marital satisfaction and marital conflict in married female teachers of elementary schools in Ahvaz. In this descriptive-correlational study, the sample consisted of 250 married female teachers who were selected through multi-stage random sampling. To gather the data, the the Marital Satisfaction Scale (MSS), the Overt Hostility O’Leary-Porter Scale (OPS), the Emotional Intelligence Scale (EIS) and Adult the Attachment Scale (AAS) were used. In order to analyze the data, simple and multiple correlations were obtained using SPSS(version 16). There were significantly negative correlations between avoidant and ambivalent attachment styles and marital satisfaction as well as significantly positive correlations between avoidant and ambivalent attachment styles and marital conflict. The results showed that the ambivalent attachment style and emotional intelligence were respectively negative and positive predictors of marital satisfaction, while the  ambivalent and avoidant attachment styles and emotional intelligence were positive and negative predictors of marital conflict.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Attachment styles
  • emotional intelligence
  • Marital satisfaction
  • Marital Conflict
امینی، فریماه (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و خشونت­های زناشویی. پایان­نامه کارشناسی رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه اصفهان.
پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه­طلبی در نوجوانان. مجله علوم روانشناختی، دوره چهل و هفتم، شماره نهم، صص. 25-3.
حافظی، فریبا؛ جامعی­نژاد، فرحناز. (1389). رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک­های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان. یافته­های نو در روان شناسی، سال چهارم، شماره دهم، صص. 52-41.
حسینی، بیتا (1389). زمینه زوج درمانی. تهران: انتشارات جنگل.
خسروی، زهره؛ بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت (1390). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج­های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج.  فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه­ شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم، صص. 80-61.
دوکانه­ای فرد، فریده؛ بهبودی، معصومه؛ خیاط­خامنه، مریم (1389). بررسی سهم هر یک از مؤلفه­های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضامندی زناشویی دبیران زن متاهل مقطع متوسطه در شهر ایلام. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره دوم، شماره اول، صص. 89-61.
 رجبی، غلامرضا (1388). ساختار عاملی مقیاس رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره چهارم، صص. 358-351.
رجبی؛ غلامرضا؛ قربانی، فردین؛ خجسته مهر (1389). بررسی رابطه بین ایدئولوژی­های جنسیتی، نقش های زناشویی و هوش هیجانی با کیفیت زندگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،  سال اول، شماره 1، صص. 39-53.
شمسایی، محمد مهدی؛ نیکخواه، حمیدرضا؛ جدیدی، محسن. (1385). نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی. مجله روان­شناسی کاربردی، سال اول، شماره دوم، صص. 67-57.
صادقی، سعید (1380). بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روان­پزشکی تهران.
صلاحیان، افشین؛ صادقی، مسعود؛ بهرامی، فاطمه؛ شریفی، مریم. (1389). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی. مطالعات روان شناختی، دوره ششم، شماره دوم، صص. 17-1.
طالب­ نیری، فائقه. (1386). رابطه هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با بهزیستی شخصی در کارمندان زن و مرد دفاتر اسناد رسمی کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران مرکزی.
عبداللهی، افسانه؛ کافی، سید موسی؛ شاهقلیان، مهناز. (1390). رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت و همسازی زناشویی. روان شناسان ایرانی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، صص.
287-279.
فرحبخش، کریم. (1383). مقایسه­ی میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه­ی دکتری، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
قلیلی رنانی، زهره. (1384). بررسی تاثیر شیوه­های گفتگوی گفتگوی مؤثر و حل مسئله بر تعارض زناشویی زوج­های شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
کامل­عباسی، امیررضا. (1390). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی در زنان و مردان شهرستان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
مردانی حموله، مرجان؛ حیدری، هایده. (1389). ارتباط خوشبینی و سبک­های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره هشتم، شماره اول، صص. 52-46.
مکتبی، غلامحسین؛ داوودی، ایران؛ کرد زنگنه، کاظم. (1385). بررسی رابطه ساده و چندگانه بین هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با رضایت زناشویی. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
 
Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem-solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 10(8), 682-687.
Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2007). A comparison of high-and low- distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 62, 621-638.
Batool, S. S., & Khalid, R. (2009). Role of emotional intelligence in marital relationship. Pakistan Journal  Psychological Research, 24(1, 2), 43-62.
Bello, R., Brandau, A., Brown, F., & Ragsdale, J. D. (2008). Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation among remarried. Journal of Communication Quarterly, 56 (1), 1-16.
Besharat, M. A. (2003). Relation of attachment style with marital conflict. Journal of Psychology Republic, 92(3), 13-40.
Bookwala, J., Sobin, J., & Zdaniuk, B. (2005). Gender and aggression in marital relationships: A life-span perspective. Sex Roles, 52, 506-797.
Bracett, M. A., Warner, R. M., & Bosco, J. S. (2005). Emotional intelligence and relationship quality among couples. Personal Relationships, 12, 197-212.
Burnette, J. L., Taylor, K. W., Worthington, E. L., & Forsyth, R. (2006). Attachment and trait forgivingness: The mediating role of angry rumination. Journal of Counseling & Development, 8, 312-320.
Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. Personal Relationships, 15, 141-154.
Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J., & Kashy, D. A. (2005). Perceptions of conflict and support in romantic relationships: The role of attachment anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 88 (3), 510-531.
Collins, N., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644-663.
Cramer, D. (2002). Linking conflict management behaviors and relational satisfaction: The intervening role of conflict outcome satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 19 (3), 425-432.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American Science, 6 (4), 132-137.
Emery, R. E., & OLeary, K. D. (1982). Children’s perceptions of marital discord and behavior problems of boys and girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 10, 11-24.
Feeney, J., A. (2002). Attachment, marital interaction, and relationship satisfaction: A diary study. Personal Relationships, 9, 39-55.
Fenney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281-291.
Geist, R. L., & Gillbert, D. G. (1996). Correlation of expressed and emotion during marital conflict. Journal of Personality Individual Difference, 21, 49-60.
Ghobari Bonab, B., & Haddadi Koohsar, A. A. (2011). Relation between emotional intelligence and attachment styles in delinquent adolescents. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 30, 963 – 967.
Grych, J. H., Seid, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s. Guildford press.
Haddadi Koohsar, A. A. (2011). Relation between emotional intelligence and quality of attachment in high school administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 949 – 953.
Holley, P, (2006). The relationship between intelligence and divorce. Personality and Individual Differences, 45, 8, 738-743.
Johnson, D. R., White, L. K., & Booth, A. (1986). Dimensions of marital quality: Toward
methodological and conceptual refinement . Journal of Family Issues, 7. 31-49.
Karen, J., & Tamaren, M. A. (2010). Factor of emotional intelligence associated with marital satisfaction. New York: Cambridge University Press.
Kewcheung, S. (1996). Cognitive-behavioral therapy for marital conflict. Journal of Family Psychology, 20 (2), 256-265.
Kobak, R. R., & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 861-869.
Koochak Entezar, R., Nooraini, O., & Ghanbari Panah, A. (2011). Relation between emotional intelligence and forgiveness with marital satisfaction. International Journal of Fundamental Psychology & Social Science, 1, (2), 21-25.
Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Kristiina, M, C., Philip Hwang, F., Birgitta, G., & Wickberg, D. (2006). Romantic attachment, parenthood and marital. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24, 3, 233-240.
Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. The Journal of Social Psychology, 5, 2, 185-194.
Lemmens, G. M. D., Buysse, A. N., Heene, R., Eisler, I. V., & Demyttenaere, K. (2007). Marital satisfaction, conflict communication, attachment style and psychological distress in couples with a hospitalized depressed patient. Acta Neuropsychiatric, 19, 2, 109-117.
Lopez, J. L., Riggs, S. A., Pollard, S. E., & Hook, J. N. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25(2), 301-309.
Lyusin, D. B. (2006). Emotional intelligence as a mixed construct. Journal of Russian and East European Psychology, 44 (6), 54-68.
Mayer, J. D., Caruso, D., & salovey, P. (2000). Emotion intelligence, Inr. J. Sternberg (Ed.) Handbook of intelligence, New York, Cambridge university press.
Mehrabian, A. (2005). Manual for the Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS). Available on: http://www. kon. org/urc/v8/cherry.htm1.
Mosavi, S. E., & Iravani. M. R. (2011). A study on relationship between emotional maturity and marital satisfaction. Management Science Letters, 2, 1-6.
Najm, Q. J. (2005). Attachment styles and emotional intelligence in marital among  Pakistan men and women. Retrieved from: http: /www.tennessee. State on social support and mental health. Sunway university collage.
OLeary, K. D., & Porter, B. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 287-295.
Pines, M. A. (2005). Falling in love (why we choose the loves we choose). New York and Hove: Rutledge.
Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. (1995). Emotional attention, clarity and repair: exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.), Washington, DC: American Psychological Association.
Simpson, J. (1990). Influence of attachment style on romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 971-980.
Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Phillips, D. (1996). Conflict in close relationships: An attachment perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 899–914.
Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Leadership Quarterly, 13 (3), 243-274.
Yong, M. E., & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples. New York.