تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهرا

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

3 داانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تهیه و ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی بود.  ابتدا روایی صوری و محتوایی سئوالات از طریق نظرخواهی از 6 نفر از اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت.  سپس مقیاس در 2 مرحله و برای دو گروه از افراد متأهل اجرا شد.  در مرحله اول به منظور تحلیل عامل تأییدی، این مقیاس توسط 364 نفر از افراد نمونه تکمیل شد و در مرحله دوم به منظور محاسبه ضریب پایایی مجدداً پس از 5 هفته این مقیاس بر روی 50 نفر از 364 نفر اجرا شد.  همچنین به منظور ارزیابی روائی سازه مقیاس، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون توسط نمونه اخیر پاسخ داده شد.  بر اساس تحلیل عاملی تأییدی مدل 7 عاملی مقیاس مورد تأیید قرار گرفت.  نتایج بررسی همسانی درونی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی نشان داد که مؤلفه های مقیاس شامل مشارکت جنسی، ابراز جنسی، هیجان و احساس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی و آگاهی جنسی از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند.  بکارگیری روش بازآزمایی نیز نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا است.  نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد بین نمره های پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و مقیاس عملکرد جنسی زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بدین ترتیب روایی سازه مقیاس عملکرد جنسی زناشویی تأیید شد.  با توجه به نتایج بدست آمده مقیاس عملکرد جنسی زناشویی از پایایی و روایی مناسب برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری مناسب در زمینه پژوهش و ارزیابی روابط جنسی استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codifying and Examine Psychometric Properties of Marital Sexual Function Scale(MSFS)

نویسندگان [English]

  • Saeideh farajnia 1
  • simin Hosseinian 2
  • hahriar Shahidi 3
  • ansoureh Sadat Sadeghi 4
چکیده [English]

The goal of this study was to develop and evaluate the psychometric of the properties of the Marital Sexual Function Scale (MSFS). Utilizing the opinions of 6 expert professors, the face validity and the content validity of the items were investigated. The scale was then conducted on two groups of married people in two stages.  In the first stage was administered to 364 people and the results were utilized for the confirmatory factor analysis. In the second stage, to assess the reliability of the scale, it was readministered to 50 of the same people after a period of five weeks. The Construct validity of the scale was investigated using the answers given to the Larson's Sexual Satisfaction Scale by the sample.  According to the confirmatory factor analysis, the 7-factor scale was confirmed.  The results of the internal consistency of the MSFS revealed that the components of the scale, including sexual partnership, sexual assertiveness, sexual and emotional excitement, sexual desire, sexual realization, sexual attitudes and sexual awareness were all of a good internal consistency. A test- retest method also showed that was a reliable scale.  Also, a significantly positive correlation between the scores of the Larson's scale and the MSFS indicated the construct, validity of the MSFS. According to the results, This scale is of a good reliability and validity and can be confidently used as a measuring tool in investigating sexual relations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sexual function scale
  • sexual excitement
  • sexual feelings
اچ. اسپنس، س. (1995). درمان اختلالات جنسی. ترجمه حسن توزنده جانی و همکاران، (1389). تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
آشوری، م. (1389). بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ریزی عصبی- کلامی(NLP) بر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و مهارتهای ارتباطی زوجین جوان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهرا.
باستانی، ل. (1390). تبیین نقش واسطه گری متغییر کیفیت اخلاقی رابطه جنسی برای تعارضات زناشویی و رضایت مندی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
تارویزدی، م و علیزاده دیبازی، ز. ( 1384). بررسی عوامل مؤثر بر عدم رضایت مندی جنسی زنان در مراجعین به بیمارستان های آموزشی تبریز. مجموعه مقالات دومین کنگره خانواده و سلامت جنسی. تهران. دانشگاه شاهد.
ترکان، هـ و کلانتری، م. (1385). بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی،(8)، ص 383-403.
ثنایی، ب. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
جهانفر، ش و مولایی نژاد، م. ( 1380). درسنامه اختلالات جنسی. چاپ اول. تهران: انتشارات بیژه.
حیدری، م وحسین پور، س. (1385). تاثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران. فصلنامه خانواده پژوهی، 83، ص 341-345.
حیدری، م، زال پور، خ و مولایی، ا. (1389). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جهت گیری در رابطه جنسی. فصلنامه خانواده پژوهی، 6(24)، ص 511- 525.
خمسه ای، ا. (1385). بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متاهل. فصلنامه خانواده پژوهی، 8، 327- 339.
دانیل، گ. (1389). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. تهران: اتشارات رشد.
دیوبند، س. (1387). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت بر قراری رابطه جنسی بر میزان رضایت زناشویی و رضایت جنسی نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهر زابل. پایان نامه ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبائی.
دهخدا، ع. ا. (1368). لغت نامه دهخدا. تهران: اتشارات دانشگاه تهران. جلد 2، ص 254.
رحمانی، ا، صادقی، ن، الله قلی، ل و مرقاتی خویی، ع. (1389). ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی ایران، 23(66)، 14- 22.
شاه سیاه، م، شمس مفرحه، ز، محبی، س و تبرایی، ی. (1389). بررسی تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز. مجله تحقیقات نظام سلامت، 6(3)، ص 417- 426.
شفیع آبادی، ع، رحیمی، ا و یونسی، ف. (1388). بررسی تاثیر آموزش شناختی- رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز. مجله ارمغان دانش، دورة 14، 3(55)، ص 102- 111.
شفیعی، پ. (1384). بررسی رابطه بین احقاق، تمایل و هویت جنسی دانشجویان زن متاهل ساکن در خوابگاهها. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم.
علی اکبری دهکردی، م. (1389). رابطه عملکرد جنسی زنان با سازگاری زناشویی. مجله علوم رفتاری، 4(3)، ص 199- 206.
کیوانلو، ع. (1383). عوامل موثر بر رضایت مندی زناشویی. نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: پژوهشکده خانواده شهید بهشتی.
گلمن، دانیل (2000). هوش هیانی.  ترجمه نسرین پارسا (1392).  تهران: چاپ هشتم، انتشارات رشد.
مک کارتی، ب و مک کارتی، ا. (2003). میل جنسی زناشویی. ترجمه بهزاد رحمتی(1391). تهران: انتشارات شیرمحمدی.
نادری، ف، حیدری، ع و حسین زاده ماهی، ز. (1388). رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مؤلفه های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان ادارات دولتی اهواز. مجله زن و فرهنگ، 1(1)، 28- 45.
نظری، علی محمد(1386). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر علم.
هومن، ح. ع. (1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
یوسفی، ا. (1384). بررسی رابطة نگرش جنسی با رضایت زناشویی درزوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
 
 
 
 
 
Basson , R.(2000). The femal sexual response: A different  Modle. Journal of sex Marital Ther, 26: 51- 65.
Byers ES. (2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction: A longitudinal study of individuals in longtermrelationships. J of Sex Res. 42(2):113-8.
Foley, S., Kope, S., & Sugrue, D. (2011). Sex matters for women (2nd ed.). New York: Guilford.
Iglesias, P. S., Sierra, C.S. & Medina, P. V. (2012). Predictors of Sexual Assertiveness: The Role of Sexual Desire, Arousal, Attitudes, and Partner Abuse.  Arch Sex Behav, 10, 207-218.
Laumann, E. O., Paik, A., Glasser, D. B., Kang, J. H., Wang, T., Levinson, B., et al. (2006). A cross-national study of subjective sexual well- being among older women and men: Findings from the global study of sexual attitudes and behaviors. Archives of sexual behavior, 35, 145- 161.
Low WY, Zulkifli SN, Wong YL, Tan HM. (2002). What Malaysian women believe about Viagra: a qualitative inquiry. Aging Male. 5(1): 57-63.
McCarthy , B. & Farr, E. (2012). Strategies and Techniques to Maintain Sexual Desire. J Contemp Psychother , 42:227–233.
Mansfield PK, Koch PB, Gierach G. (2003). Husbands' support of their perimenopausal wives. Women Health. 38(3): 97-112.
Rosen, J.R, Mayers, J.A. (2004). Therelationship between marital characteristic, marital interaction process and marital satisfaction.Journal of counseling &Development,82,58-68.Retrieved from:http\\Daneshyar.net\EBSCO.
Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al.(2000). Female Sexual Function Index (FSFI):A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther. 26:191-208.
Rahmani, A., merghati khoei, E., & Alah Gholi, L. (2010). Sexual satisfaction and its relation to marital happiness in Iranian. Journal of Public Health, 38(4), 77- 82.
Regan, P.C. , Lyle, G. L., Otto, A.L., Joshi. A. (2003). Pregnancy and changes in female sexual desire: a review . Social behavior and personality, 31(6), 603- 612.
Sadeghi, L., Samani, S. (2011). Component of Couples Sexual relationship. A moral perspective. Procedia Social and Behavioral Sciences. Journal Article, 30(1), 1616- 1619.
Santtila P, Wager I, Witting K, Harlaar N, Jern P, Johansson A, et al. (2008). Discrepancies between sexual desire and sexual activity: Gender differences and associations with relationship satisfaction. J Sex Marital Ther. 34:31-44.
Trudel G. (2002). Sexuality and marital life: Results of a survey. J Sex Marital Ther. 28:229-49.
Tylor, C., lillis, C. (2001). Fundamental of Nursing. 4th edi. Philadelphia: Lippincott.