آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 مشاور/آموزش و پرورش

2 هیئت علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در میان بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان به صورت داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش واگذار شدند، و پرسش‌نامه‌های هوش معنوی کینگ و سازگاری بل را تکمیل نمودند. شرکت‌کننده‌ها در گروه آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار آماری 19-SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که آموزش هوش معنوی منجر به افزایش سازگاری خانوادگی، عاطفی و اجتماعی و نه جسمانی در شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش شده است. نتیجه‌ی پژوهش حاضر، بر تأثیر مفید بودن آموزش مهارت‌های معنوی در پیشرفت دیدگاه بیماران به معنویت و کاهش ضربه‌های روانی و سازگار شدن با شرایط، تأکید دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


احمدی ابهری، علی؛ میرزایی، الهه و افتخار اردبیلی، حسن (1384) .روان شناسی سلامت. تهران: رشد.
احمدی، محمدسعید؛ حاتمی، حمیدرضا و اسد زاده، حسن (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 5، 2، 99-115.
اسلامی نسب، علی (1373). روانشناسی سازگاری. تهران: بنیاد.
امیریان، محمدالیاس (1390). رابطه ساده و چند متغیر هوش معنوی با سلامت روان و شادکامی دانشجویان دانشگاه باهنر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، گرایش تحقیقات آموزشی، دانشگاه باهنر کرمان.
توکلی زاده، جهانشیر، سلطانی، علیرضا و پناهی، محمود. (1392). سازگاری زناشویی: نقش پیش‌بین هوش معنوی و راهبردهای مقابله‌ای با استرس. فصلنامه افق دانش. 19، 5، 305-311
جوکار، بهرام و رستمی، راحله (1394). رابطه بین جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی. دوفصلنامهمشاورهکاربردی، 4، 2، 1-18.
داوری، صفورا و باقری، مسعود (1390). رابطه دین‌داری و ابعاد شخصیت و سلامت روان معلمان. مطالعات اسلام و روان شناسی، 9، 5، 7-32.
سجادی هزاوه، محبوبه؛ صالحی، بهمن و مشفقی، کامران (1387). مقایسه دارو درمانی – شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 3، 44، 55–61.
سودانی، منصور؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و ضرغامیان، ضرغام (1391). اثربخشی آموزش کسب معنا بر حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 2، 1، 19-34.
طالقانی، فریبا؛ پارسا یکتا، زهره و نیکبخت نصرآبادی، علیرضا (1385). مقابله با سرطان پستان در زنان تازه تشخیص: یک بررسی کیفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 3، 12، 282-288.
طاولی، آزاده؛ منتظری، علی؛ محققی، محمدعلی؛ روشن، رسول؛ طاولی، زهرا و ملیانی، مهدیه (1386). نقش اطلاع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش، فصلنامه پایش، 3،6 ، 257-264.
عبدالله زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه و لطفی، محدثه (1388). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن). تهران: روان‌سنجی.
فتحی آشتیانی؛ علی و داستانی؛ محبوبه (1388). آزمون‌های روان‌شناختی - ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. انتشارات: بعثت
لطفی کاشانی، فرح؛ مفید، بهرام و سرافرازمهر، سعید (1392). اثربخشی معنویت درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 7، 27، 27-94.
مرادی، اعظم و عابدی، احمد (1389). فرا تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون میزان سازگاری خانوادگی خانواده‌های شاهد و ایثار. فصل‌نامه خانواده پژوهی، 22، 6، 193-210.
معلمی، صدیقه؛ رقیبی، مهوش و سالاری درگی، زهره (2010). مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، 3، 242 -235.
موسوی، ولی‌الله؛ اسلام دوست، فاطمه و غباری بناب، باقر (1390). بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد و گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 3،2، 100-80.
مهرابی، طالقانی، شیما. (1387). بررسی رابطه هوش معنوی، جهت‌گیری دینی و سخت رویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.
هادی تبار، حمیده؛ نوابی نژاد، شکوه و احقر، قدسی (1390). بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانباز شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسالان شهر تهران در سال تحصیلی 89-90. طب جانباز، 4، 14، 1-11.
هروی کریموی، مجید؛ پور دهقان، مریم؛ فقیه زاده، سقراط و منتظری، علی (1385). بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر مقیاس عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان به شیمی درمانی. دانشور، 62 ، 13، 69-78.
 
 
Alacacioglu, A., Yavuzsen, T., Dirioz, M., & Yilmaz, U. (2009). Quality of life, anxiety and depression inTurkish breast cancer patients and in their husband. Medical Oncology, 26(4), 415-419.
Bediako, S. M., &Neblett, E. W. (2011). Optimism and perceived stress in Sickle-cell disease: The role of an afrocultural social Ethos. Journal of Black Psychology, 37(2), 234-253.
Bernstein, D. A., Borkovec, T. D., & Hazlett Stevens, H. (2000). New direction in progressive relaxation training: A guidebook for helping professionals. New York, Praeger Publishing.
Betton, A. C. (2004). Psychological well-being and spirituality among Africa American and European American college student Ph.D. dissertation. Ohio state university.
Boeving, A.C. (2003). Coping and adjustment in child cancer survivors: An investigation into spirituality as a predictor of psychosocial outcome. Ph.D. dissertation, faculty of Virginia Polytechnic institute and State University.
Buzan, T. (2001). The power of spirituality intelligence: 10 ways to tap into your spiritual genius. London: Thorsons.
Dunn, J., Brown, J., Slomkowski, C., Tesla, C., & Youngblade, L. (1991). Young children's understanding of other people's feelings and beliefs: Individual differences and their antecedents. Child Development, 62(6), 1352-1366.
Gielssen, M. F., Verhagen, S., Witjes, F., & Bleijenberg, G. (2006). Effect of cognitive behavior therapy in severely fatigued disease- free cancer patients compared with patients waiting for cognitive behavior therapy: A randomized controlled trial. American Society of Clinical Oncology, 24(30), 4882-4887.
Howell, D. (2008). My child has cancer: A parent’s guide to diagnosis, treatment and survival. United State: Praeger Publishing.
Karademas, E. C. (2010). Illness cognitions as a pathway between religiousness and subjective health in chronic cardiac patients. Journal of Health Psychology, 15(2), 239-247.
Kim, Y., & Seidlitz, L. (2002). Spirituality moderates the effect of stress on emotional and physical adjustment. Personality and Individual Differences, 32(8), 1377-1390.
King, D. B. (2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition model and measure. Ph.D. dissertation.  Trent University Canada. Peterborough, Ontario.
Kirkpatrick, L. A., Shillito, D. J., & Kellas, S. L. (1999). Toward an evolutionary psychology of religion and personality. Journal Personal, 67: 921- 52.
Klocker, N., Trenerry, B., & Webster, K. (2011). How does freedom of religion belief affect health and well-being? Australia: Victorian health promotion foundation.
Laubmeier, K. K., Zakowski, S. G., & Bair, J. P. (2004). The role of Spirituality in the psychological adjustment to cancer: A test of the transactional model of stress and coping.  International  Journal of Behavioral Medicine, 11( 1), 48-55.
Maguire, P., Walsh, S., Jeacock, J., & Kingeston, R. (1999). Physical and psychological needs of patients dying from colo-rectal cancer. Journal of Palliative Medication, 13(1), 45-50.
Neimeyer,R. A., Currier, J. M., Coleman, R., Tomer, A., & Samuel, E. (2011). Confronting suffering and death at the end of life: The impact of religiosity, psychosocial factors, and life regret among hospice patients. Death Studies, 35(9), 777-800.
Richards, P. S., Hardman, R. K., & Berrett, M. (2007). Spiritual approaches in the treatment of women with eating disorders. Washington: American Psychological Association.
Romero, C., Friedman, L. C., Kalidas, M., Elledge, R., Chang, J., & Liscum, K. R.(2006). Self-forgiveness, spirituality, and psychological adjustment in woman with breast cancer. Journal of Behavioral Medicine, 29(1), 29-36.
Schnoll, R. A. Harlow, L. L., & Brower, L. (2008). Spirituality, demographic and disease factors, and adjustment to cancer. Cancer Practice, 8(6), 298–304.
Sedikides, C.,&Gebauer, J.E. (2010). Religiosity as Self-enhancement: A meta-analysis of the relation between socially desirable responding and religiosity. Personality and Social Psychology Review, 14(1), 17-36.
Simoni, J. M., Marton, M. G., & Kerwin, J. F. (2002). Spirituality and psychological adaptation among women with HIV/AIDS: Implications for counseling. Journal of Counseling Psychology, 49(2), 139-147.
Smith, S. K., Herndon, J. E., Lyerly, H. K., Coan, A., Wheeler, J. L., Staley, T., Abernethy, AP. (2011). Correlates of quality of life related outcomes in breast cancer patients participating in the path finder's pilot study. Psychooncology, 20(5) 559-564.
Taleghani, F., Yekta, Z.F., & Nasrabadi, A. N. (2006). Coping with breast cancer in Iranian women new diagnosed. Journal of Advanced Nursing, 54(3) 265-272.
Tanyi, R.A., & Werner, J. S. (2003). Adjustment, spirituality, and health in women on hemodialysis. Clinical Nursing Research, 12(3), 229-245.
Thuné-Boyle, I. C., Stygall, J., Keshtgar, M. R., Davidson, T. I., &Newman, S. P. (2011). Religious coping strategies in patients diagnosed with breast cancer in the UK. Psychooncology, 20(7), 771-782.
Wills, M. (2007). Connection, Action, and hope: An invitation to reclaim the spiritual in health care. Journal of Religion and Health, 46(3), 423-436.
Yeh, C. J., Borrero, N. E., & Shea, M. )2011). Spirituality as a cultural asset for culturally diverse youth in urban schools. Counseling and Values, 55(2), 185-198.