آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 مشاور/آموزش و پرورش

2 هیئت علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در میان بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان به صورت داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش واگذار شدند، و پرسش‌نامه‌های هوش معنوی کینگ و سازگاری بل را تکمیل نمودند. شرکت‌کننده‌ها در گروه آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار آماری 19-SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که آموزش هوش معنوی منجر به افزایش سازگاری خانوادگی، عاطفی و اجتماعی و نه جسمانی در شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش شده است. نتیجه‌ی پژوهش حاضر، بر تأثیر مفید بودن آموزش مهارت‌های معنوی در پیشرفت دیدگاه بیماران به معنویت و کاهش ضربه‌های روانی و سازگار شدن با شرایط، تأکید دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The spiritual intelligence training to family, affective, social and Physical adjustments in breast cancer patients

نویسندگان [English]

 • Parisa Moazedyan 1
 • Masoud Bagheri 2
1 Consultant/Education
2 Faculty/Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Abstract
The current research was semi-experimental with pre-test and post-test and control group. 30  breast cancer patient, select voluntary and were assigned randomly to control and experiment groups, and completed King’s Self-report Spiritual Intelligence, and Bell’s Adjustment Questionnaires. Participants on experimental group received ten sessions of spiritual intelligence training and the group of control not received any training. Data was analyzed using co-variance analysis statistical method and SPSS-19 statistical software. Findings showed that spiritual intelligence training lead to increasing on family, affective, and social adjustment, and no physical adjustment. The result of the present study persists to usefulness effect spiritual skills training on improvement view of patients to spirituality and decrease mental trauma and adjusting with situation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Spiritual intelligence
 • Family
 • affective
 • social
 • health adjustment
 • breast cancer
احمدی ابهری، علی؛ میرزایی، الهه و افتخار اردبیلی، حسن (1384) .روان شناسی سلامت. تهران: رشد.
احمدی، محمدسعید؛ حاتمی، حمیدرضا و اسد زاده، حسن (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 5، 2، 99-115.
اسلامی نسب، علی (1373). روانشناسی سازگاری. تهران: بنیاد.
امیریان، محمدالیاس (1390). رابطه ساده و چند متغیر هوش معنوی با سلامت روان و شادکامی دانشجویان دانشگاه باهنر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، گرایش تحقیقات آموزشی، دانشگاه باهنر کرمان.
توکلی زاده، جهانشیر، سلطانی، علیرضا و پناهی، محمود. (1392). سازگاری زناشویی: نقش پیش‌بین هوش معنوی و راهبردهای مقابله‌ای با استرس. فصلنامه افق دانش. 19، 5، 305-311
جوکار، بهرام و رستمی، راحله (1394). رابطه بین جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی. دوفصلنامهمشاورهکاربردی، 4، 2، 1-18.
داوری، صفورا و باقری، مسعود (1390). رابطه دین‌داری و ابعاد شخصیت و سلامت روان معلمان. مطالعات اسلام و روان شناسی، 9، 5، 7-32.
سجادی هزاوه، محبوبه؛ صالحی، بهمن و مشفقی، کامران (1387). مقایسه دارو درمانی – شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 3، 44، 55–61.
سودانی، منصور؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و ضرغامیان، ضرغام (1391). اثربخشی آموزش کسب معنا بر حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 2، 1، 19-34.
طالقانی، فریبا؛ پارسا یکتا، زهره و نیکبخت نصرآبادی، علیرضا (1385). مقابله با سرطان پستان در زنان تازه تشخیص: یک بررسی کیفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 3، 12، 282-288.
طاولی، آزاده؛ منتظری، علی؛ محققی، محمدعلی؛ روشن، رسول؛ طاولی، زهرا و ملیانی، مهدیه (1386). نقش اطلاع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش، فصلنامه پایش، 3،6 ، 257-264.
عبدالله زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه و لطفی، محدثه (1388). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن). تهران: روان‌سنجی.
فتحی آشتیانی؛ علی و داستانی؛ محبوبه (1388). آزمون‌های روان‌شناختی - ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. انتشارات: بعثت
لطفی کاشانی، فرح؛ مفید، بهرام و سرافرازمهر، سعید (1392). اثربخشی معنویت درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 7، 27، 27-94.
مرادی، اعظم و عابدی، احمد (1389). فرا تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون میزان سازگاری خانوادگی خانواده‌های شاهد و ایثار. فصل‌نامه خانواده پژوهی، 22، 6، 193-210.
معلمی، صدیقه؛ رقیبی، مهوش و سالاری درگی، زهره (2010). مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، 3، 242 -235.
موسوی، ولی‌الله؛ اسلام دوست، فاطمه و غباری بناب، باقر (1390). بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد و گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 3،2، 100-80.
مهرابی، طالقانی، شیما. (1387). بررسی رابطه هوش معنوی، جهت‌گیری دینی و سخت رویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.
هادی تبار، حمیده؛ نوابی نژاد، شکوه و احقر، قدسی (1390). بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانباز شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسالان شهر تهران در سال تحصیلی 89-90. طب جانباز، 4، 14، 1-11.
هروی کریموی، مجید؛ پور دهقان، مریم؛ فقیه زاده، سقراط و منتظری، علی (1385). بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر مقیاس عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان به شیمی درمانی. دانشور، 62 ، 13، 69-78.
 
 
Alacacioglu, A., Yavuzsen, T., Dirioz, M., & Yilmaz, U. (2009). Quality of life, anxiety and depression inTurkish breast cancer patients and in their husband. Medical Oncology, 26(4), 415-419.
Bediako, S. M., &Neblett, E. W. (2011). Optimism and perceived stress in Sickle-cell disease: The role of an afrocultural social Ethos. Journal of Black Psychology, 37(2), 234-253.
Bernstein, D. A., Borkovec, T. D., & Hazlett Stevens, H. (2000). New direction in progressive relaxation training: A guidebook for helping professionals. New York, Praeger Publishing.
Betton, A. C. (2004). Psychological well-being and spirituality among Africa American and European American college student Ph.D. dissertation. Ohio state university.
Boeving, A.C. (2003). Coping and adjustment in child cancer survivors: An investigation into spirituality as a predictor of psychosocial outcome. Ph.D. dissertation, faculty of Virginia Polytechnic institute and State University.
Buzan, T. (2001). The power of spirituality intelligence: 10 ways to tap into your spiritual genius. London: Thorsons.
Dunn, J., Brown, J., Slomkowski, C., Tesla, C., & Youngblade, L. (1991). Young children's understanding of other people's feelings and beliefs: Individual differences and their antecedents. Child Development, 62(6), 1352-1366.
Gielssen, M. F., Verhagen, S., Witjes, F., & Bleijenberg, G. (2006). Effect of cognitive behavior therapy in severely fatigued disease- free cancer patients compared with patients waiting for cognitive behavior therapy: A randomized controlled trial. American Society of Clinical Oncology, 24(30), 4882-4887.
Howell, D. (2008). My child has cancer: A parent’s guide to diagnosis, treatment and survival. United State: Praeger Publishing.
Karademas, E. C. (2010). Illness cognitions as a pathway between religiousness and subjective health in chronic cardiac patients. Journal of Health Psychology, 15(2), 239-247.
Kim, Y., & Seidlitz, L. (2002). Spirituality moderates the effect of stress on emotional and physical adjustment. Personality and Individual Differences, 32(8), 1377-1390.
King, D. B. (2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition model and measure. Ph.D. dissertation.  Trent University Canada. Peterborough, Ontario.
Kirkpatrick, L. A., Shillito, D. J., & Kellas, S. L. (1999). Toward an evolutionary psychology of religion and personality. Journal Personal, 67: 921- 52.
Klocker, N., Trenerry, B., & Webster, K. (2011). How does freedom of religion belief affect health and well-being? Australia: Victorian health promotion foundation.
Laubmeier, K. K., Zakowski, S. G., & Bair, J. P. (2004). The role of Spirituality in the psychological adjustment to cancer: A test of the transactional model of stress and coping.  International  Journal of Behavioral Medicine, 11( 1), 48-55.
Maguire, P., Walsh, S., Jeacock, J., & Kingeston, R. (1999). Physical and psychological needs of patients dying from colo-rectal cancer. Journal of Palliative Medication, 13(1), 45-50.
Neimeyer,R. A., Currier, J. M., Coleman, R., Tomer, A., & Samuel, E. (2011). Confronting suffering and death at the end of life: The impact of religiosity, psychosocial factors, and life regret among hospice patients. Death Studies, 35(9), 777-800.
Richards, P. S., Hardman, R. K., & Berrett, M. (2007). Spiritual approaches in the treatment of women with eating disorders. Washington: American Psychological Association.
Romero, C., Friedman, L. C., Kalidas, M., Elledge, R., Chang, J., & Liscum, K. R.(2006). Self-forgiveness, spirituality, and psychological adjustment in woman with breast cancer. Journal of Behavioral Medicine, 29(1), 29-36.
Schnoll, R. A. Harlow, L. L., & Brower, L. (2008). Spirituality, demographic and disease factors, and adjustment to cancer. Cancer Practice, 8(6), 298–304.
Sedikides, C.,&Gebauer, J.E. (2010). Religiosity as Self-enhancement: A meta-analysis of the relation between socially desirable responding and religiosity. Personality and Social Psychology Review, 14(1), 17-36.
Simoni, J. M., Marton, M. G., & Kerwin, J. F. (2002). Spirituality and psychological adaptation among women with HIV/AIDS: Implications for counseling. Journal of Counseling Psychology, 49(2), 139-147.
Smith, S. K., Herndon, J. E., Lyerly, H. K., Coan, A., Wheeler, J. L., Staley, T., Abernethy, AP. (2011). Correlates of quality of life related outcomes in breast cancer patients participating in the path finder's pilot study. Psychooncology, 20(5) 559-564.
Taleghani, F., Yekta, Z.F., & Nasrabadi, A. N. (2006). Coping with breast cancer in Iranian women new diagnosed. Journal of Advanced Nursing, 54(3) 265-272.
Tanyi, R.A., & Werner, J. S. (2003). Adjustment, spirituality, and health in women on hemodialysis. Clinical Nursing Research, 12(3), 229-245.
Thuné-Boyle, I. C., Stygall, J., Keshtgar, M. R., Davidson, T. I., &Newman, S. P. (2011). Religious coping strategies in patients diagnosed with breast cancer in the UK. Psychooncology, 20(7), 771-782.
Wills, M. (2007). Connection, Action, and hope: An invitation to reclaim the spiritual in health care. Journal of Religion and Health, 46(3), 423-436.
Yeh, C. J., Borrero, N. E., & Shea, M. )2011). Spirituality as a cultural asset for culturally diverse youth in urban schools. Counseling and Values, 55(2), 185-198.
دوره 6، شماره 1
این شماره مربوط به بهار و تابستان 95 می باشد
آذر 1395
صفحه 89-110
 • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1392
 • تاریخ بازنگری: 13 آبان 1395
 • تاریخ پذیرش: 02 آذر 1395