سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاخ اصفهان

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای فرزند دوره اول متوسطه در شهر تهران بود، که از میان آنها 260 زوج (130 زن و مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای  انتخاب شدند، شرکت کننده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH)، مقیاس شفقت-خود (SCS) و پرسشنامه ابعاد ارتباطی (RDI) را تکمیل نمودند. روش‌های آماری استفاده شده برای تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری بودند. نتایج نشان داد که بین شش خرده مقیاس شفقت خود و سبک‌های زوجی (مستقل و سنتی) با رضایت زناشویی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که چهار خرده مقیاس شفقت خود (مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، اشتراکات انسانی و ذهن آگاهی) و سبک‌های زوجی (مستقل و سنتی) می‌توانند رضایت زناشویی را پیش‌بینی کنند. بر اساس این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که شفقت خود و سبک‌های زوجی در رضایت زناشویی تأثیر دارند. 
 
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، امر اله؛ بوالهری، جعفر و ذوالفقاری، فضیله. (1381). بررسی رابطه شیوه‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. مجله‌ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 8(2)، 48-40.
آسوده، محمد حسین. (1389). عامل‌های  ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران، تهران.
امان الهی، عباس؛ حیدریان فرد، نرگس؛ خجسته مهر، رضا و ایمانی مهدی. (1393). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها. مجله دو فصلنامه مشاوره کاربردی. 4(1)، 105-120.
اولیاء، نرگس. (1388). اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی بر افزایش رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
ایزدی، راضیه و عابدی، محمدرضا. (1393). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نوبت دوم، انتشارات جنگل.
پورفرج عمران، مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانش­آموزان. مجله دانش و بهداشت و درمان، 6(2)، 5-1.
پورمیدان، سمیه؛ نوری، ابوالقاسم و شفقی، سعید عباس. (1393). رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 10(39)، 333-331.
حر، مریم؛ آقایی، اصغر و عابدی، احمد. (1392). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی در بیماران با دیابت نوع دوم. مجله علمی-پژوهشی و رفتاری، 11(2)، 121-128.
خدایاری فرد، محمد؛ شهابی، روح الله و زردخانه، سعید. (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده پژوهی، 3(10)،620 -611.
خیرخواه، فروزان. (1380). بررسی میزان فراوانی و علائم افسردگی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی استان گلستان و مازندران در سال 1380. خلاصه مقالات کنگره سراسری نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج). ص. 157.
دژاکام، محمود و ایمن الرعایا، آزیتا. (1382). مقایسه نسبت سلامت روان همسران جانباز اعصاب روان تهران مراجعه‌کننده به بیمارستان صدر با همسران بیماران اعصاب و روان تهران مراجعه‌کننده به بیمارستان امام حسین (ع). مجموعه مقالات اولین همایش علمی جانبازان و خانواده. ص. 114.
رجبی، غلام‌رضا؛ ایمانی، مهدی؛ خجسته مهر؛ رضا؛ بیرامی، منصور و بشلیده، کیومرث. (1391). بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌تر به نگرانی و سازگاری زناشویی زن‌های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(6)،600-619.
رحیم‌پور، فرزانه؛ صالحی، سید یوسف؛ حسینیان، سیمین و عباسیان، محبوبه. (1392). تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح‌واره ناسازگارانه اولیه. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(3)، 77-90.
رحیمی، ندا. (1393). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان میان فردی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش­آموزان دارای فوبی اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی. دانشگاه محقق اردبیلی.
سلیمی، سید حسن؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ امیری، ماندانا و نقوی، سید محمدرضا. (1387). ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4(4)، 55-72.
شاهی، عبدالستار؛ غفاری، ابراهیم و قاسمی فلاورجانی، خلیل. (1390). رابطه سلامت روان و رضایت‌مندی زناشویی زوجین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 5(2)، 126-119.
عارفی، مختار؛ محسن زاده، فرشاد؛ قزلباشیان، زهرا؛ صادق­پور، آتوسا و شیخ اسمعیلی، دلنیا. (1393). همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 4(4)، 569-551.
لشنی، لیلا. (1391). اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) همراه با ذهن آگاهی بر رضایتمندی زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره توان‌بخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران.
مظاهری، محمدعلی. (1379). نقش دل‌بستگی بزرگسالان درکنش وری ازدواج. مجله روان‌شناسی، 14(3)، 318-286.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش­آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانایی­های یادگیری، 2(4)، 154-176.
نریمانی، محمد و بخشایش، رباب. (1393). اثربخشی آموزش  پذیرش و تعهد  بر بهزیستی روانشناختی، هیجانی و رضایت زناشویی زوجین در معرض طلاق. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 13(52).108-122.
هادی تبار، حمید؛ نوابی نژاد، شکوه و احقر، قدسی. (1390). بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانباز شاغل به تحصیل در مدارس بزرگ‌سالان شهر تهران در سال 90-89. طب جانباز، 4(14) ،11-1.
وفایی، باقر و صیدی، علی. (1382). بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 3 الی 70 درصد شیمیایی و غیر شیمیایی جنگ تحمیلی تبریز. مجله طب نظامی، 5(2)، 110–105.
 
 
 
Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem problem Soving on marital Satisfaction. Journal of Applied Science, 1(8), 682-687.
Bradbury, T. N., Finchman, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage & Family, 62, 946-980.
Craddoc, A. E. (2007). Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction in married and de factor couples. Australian Journal of Psychology, 43, 11-16.
Eifert, G. H., Forsyth, J. P., Arch, J., Espejo, E., Keller, M., & Langer. D. (2009). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: three case studies exemplifying a unified treatment protocol. Cognitive and Behavioral Practice, 16(4), 368-385.
Ellis, B. J. (1992). The evolution of sex attraction: Evolution mechanisms in women, in the Adapted mind, Evolution of psychology and Generation of culture. New York: Oxford University.
Hafmans, S, G., & Asmyndson, G. J. (2008). Acceptance and mind fullness-based therapy: New wave or old hat. Clinical Psychology Review, 28, 1-16.
Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy. Relational from theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 639-665.
Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer science and business media Inc.
Huber, C. H., Navarro, R. L., Womble, M. W., & Mumme, F. (2010). Family resilience and midlife marital satisfaction. The family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 33, 347-456.
Levilt, J. T., & Karekla, M. (2005). Integrating acceptance and mind fullness with cognitive behavioral treatment for panic disorder. In acceptance and mind fullness based approaches to anxiety (pp. 165-188). New York: Springer.
Maltby, J., Day, L., McCutcheon, L. E., Gillett, R., Houran, J., & Ashe, D. D. (2004). Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health. British Journal of Psychology, 95, 411-428.
Peterson, B. D., Eifert, Georg H., Feingold, Tal., & Davidson, S. (2009). Using acceptance and commitment therapy to treat distress couples: A case study with two couples. Cognitive and Behavior practice, 16, 430-442.
Rabino, M. E., Prost, M., & Boetsch, G. (2005). Social structure and consanguinity in a French mountain population (1550-1849). Human Biology, 77(2), 201-212.
Robyn, D., Walser, D. W., Garvert, E., Karlin, M., Trocke, l., & Danielle, M. (2105). Effectiveness of acceptance and commitment Therapy in treating depression and suicidal ideation in veterans. Behavior Research and Therapy, 74, 25-31.
Rosen, G. J., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction.Journal of Counseling & Development, 2(1), 58-68.
Sternberg, R. J., & Hojjat, M. (1997). Satisfaction in closerelationships. New York: Guilford.
Twohing, M. L. P., Crosbt, N., & Jesse, M. (2010). Acceptance and commitment therapy as a treatment for problematic Internet pornography viewing. Behavior Therapy, 41, 2585-295.
Winch, R. F. (2000).selected studies in marriage and the family, Gthed, New York: Henry HoIt.
Wood, D., Welterneck, C. T., & Flessner, C. (2006). A controlled evaluation of acceptance and commitment therapy plus habit reversal for trichotillomania. Behavior Research and Therapy, 44, 639-656.