نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی‌بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی (عملکرد تکلیفی، رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش 400 نفر از دبیران دبیرستان‌های استان خوزستان (260 مرد و 140 زن) بودند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI)، پرسشنامه پنج عاملی نئو ((NEO-FFI) و مقیاس عملکرد شغلی (JPS) بودند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که فرسودگی عاطفی رابطه منفی و معنی‌داری با عملکرد شغلی (عملکرد تکلیفی، رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) دارد. همچنین، یافته‌های تحلیل رگرسیون تعدیلی، نقش تعدیل‌گر صفت شخصیتی وجدانی بودن را در این روابط مورد تأیید قرار دادند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که فرسودگی عاطفی عامل مهمی در کاهش سطح عملکرد شغلی دبیران است و این رابطه در دبیرانی که روی صفت وجدانی بودن پایین‌ترند، نیرومندتر است.همچنین، یافته‌های تحلیل رگرسیون تعدیلی، نقش تعدیل‌گر صفت شخصیتی وجدانی بودن را در این روابط مورد تأیید قرار دادند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که فرسودگی عاطفی عامل مهمی در کاهش سطح عملکرد شغلی دبیران است و این رابطه در دبیرانی که روی صفت وجدانی بودن پایین‌ترند، نیرومندتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of conscientiousness in the emotional exhaustion-job performance relationship

نویسندگان [English]

  • nasrin Arshadi 1
  • salehe Piryaei 2
2 Alzahra University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the moderating role of conscientiousness personality trait in the relationship between emotional exhaustion and job performance (task performance, organizational citizenship behaviors). The participants of this study consisted of 400 high school teachers in Khuzestan province (260 male & 140 female) that were selected by relative multi-stage random sampling method. The instruments used in this study were Maslach Burnout Inventory (MBI), NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) and Job Performance Scale (JPS). Data were analyzed by Pearson correlation and moderated hierarchical regression. Results showed that emotional exhaustion negatively related to job performance (task performance, organizational citizenship behaviors).Data were analyzed by Pearson correlation and moderated hierarchical regression. Results showed that emotional exhaustion negatively related to job performance (task performance, organizational citizenship behaviors).Data were analyzed by Pearson correlation and moderated hierarchical regression. Results showed that emotional exhaustion negatively related to job performance (task performance, organizational citizenship behaviors).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional exhaustion
  • conscientiousness
  • job performance