نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ازاد مرودشت

چکیده

نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی
1 رویا درعلی 2 نادره سهرابی
1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه روانشناسی، (d_82512635@yahoo.com)
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، گروه روانشناسی ، مرودشت ، ایران (sohrabi_sh2006@yahoo.com) (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی در زوجین متعارض شهر اصفهان بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای تعارض شهر اصفهان در سال 94- 1393 بود که حداقل یک سال ازمدت ازدواج آنها گذشته بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بین زوجینی که به دلیل تعارضات زناشویی به کلینیک های مشاوره در شهر اصفهان مراجعه می‌کردند تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002)؛ تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1375) و کیفیت رابطه جنسی سامانی (2011) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تعارضات زناشویی، نقش واسطه‌‌گری معنا‌‌داری در رابطه بین سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت رابطه جنسی ایفا می‌نماید.
کلیدواژه‌ها: سبک‌های تنظیم شناختی هیجان، تعارضات زناشویی، کیفیت رابطه جنسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MEDIATIONG ROLE OF MARITAL CONFLICTS FOR COGNITIVE EMOTIONAL REGUALTION AND QUALITY OF SEXTUAL RELATIONSHIP

چکیده [English]

The purpose of this study was to clarify the mediating role of marital conflict in the relationship between cognitive emotion regulation styles and sex quality conflicting couples in Isfahan. Due to the nature and purposes of research is used of the practical and implementation of the correlation method. The research population was included all couples have a conflict of Isfahan in 1393- 94 that their had been married for at least one year That use convenient sampling method, of between married couples that marital conflict were referred to the clinic for consultation in Isfahan that 210 have been selected as the sample size. For data collection was used cognitive emotion regulation of Garnfsky (2002), marital conflict of Sanaei and Barati (1375) and the ethical quality sex of Samani (2011). For analyzing data is used of tests of Pearson correlation coefficients and stepwise multiple regression and path analysis method. The results showed that marital conflict, significant mediation role for cognitive emotion regulation Styles and quality sex.
Keywords: cognitive emotion regulation Styles, marital conflict, the quality of sex

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation Styles
  • Marital Conflict
  • the quality of sex