اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده (سالم، ناسالم، مشکل‌دار محتوایی و مشکل‌دار فرآیندی) بر اساس مدل بومی بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده بود. گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 493 دانش‌آموز (212 دختر؛ 281 پسر) دو سال اول دوره اول متوسطه مقدماتی (کلاس‌های هفتم و هشتم) از 8 دبیرستان از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌ اهمالکاری و وظیفه‌شناسی، و مقیاس-های خودگزارشی فرآیند و محتوای خانواده استفاده شد. روایی همه ابزار‌ها از طریق محاسبه همبستگی بین نمرات خرده‌مقیاس‌ها با نمره کل، و پایایی آن‌ها به روش ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی مطلوبی برای ابزارها بود. به منظور مقایسه اهمالکاری کلی در گونه‌های مختلف خانواده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه؛ و جهت مقایسه مولفه‌های مقیاس اهمالکای و وظیفه شناسی در گونه‌های مختلف خانواده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (آنووا) با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اهمالکاری تحصیلی فرزندان خانواده ناسالم به نحو معنا‌داری بیشتر از اهمالکاری تحصیلی فرزندان خانواده سالم است و بین گونه‌های مختلف خانواده از نظر همه مولفه‌های مقیاس اهمالکاری و وظیفه‌شناسی (به جز مولفه‌ی وظیفه-شناسی) تفاوت معنادار وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: خانواده، اهمالکاری تحصیلی، وظیفه‌شناسی، مدل بافت ‌نگر فرآیند و محتوای خانواده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of adolescents’ academic procrastination in different family types based on the contextual family and content model

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Taherinia
  • Farideh Yousefi
Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare adolescents’ academic procrastination in different family types (healthy, unhealthy, content problematic and process problematic) based on the contextual family and content model. The sample included 493 high school students (212 girls; 281 boys) from grads seventh and eighth of 8 junior high schools who were from four educational districts of Shiraz City, Southern Iran, in the academic year 1392-93. Participants were selected randomly by multi-stage cluster sampling method. Data were collected through completion of conscientiousness and procrastination questionnaire, and self-report measures of family process and content. The conscientiousness and procrastination questionnaire has 6 subscales of conscientiousness labeled deliberation, competence, order, achievement-striving, self-discipline, dutifulness, procrastination, and one scale of procrastination. Reliability and validity of all research instruments were determined by Cronbach’s alpha coefficient, and internal consistency. To compare academic procrastination in different family types, it was used Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) by application of SPSS (version 16) software. The findings showed that the research instruments had acceptable reliability and validity. The results of MONOVA indicated that the mean scores of academic procrastination of children from unhealthy family was significantly higher than the mean scores of academic procrastination of healthy families’ children There were significant differences between mean scores of children’s performances in all subscales (except dutifulness subscale) of all family types.
Keywords: family, academic procrastination, conscientiousness, contextual family and content model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • academic procrastination
  • conscientiousness
  • contextual family and content model