برسی رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

چکیده
عوامل فردی و اجتماعی گوناگونی بر رفتارهای پرخطر مؤثر هستند که از این میان می‌توان به عوامل خانوادگی مانند سبک تربیتی والدین و ویژگی‌های فردی مانند قدرت نه گفتن جوانان و نوجوانان اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیوند والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 244نفر (122نفر دختر و 122نفر پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌ی ابراز وجود برای جوانان دانگ یولی لی و همکاران، پرسشنامه‌ی پیوندهای والدینی کندلر و پرسشنامه‌ی رفتارهای پرخطر در جوانان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که پیوندهای والدینی و ابراز وجود همبستگی منفی و معنی داری با رفتارهای پرخطر دارند. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان می‌دهد که با استفاده از این دو متغییر (پیوندهای والدینی و ابراز وجود) می‌توان به میزان قابل ملاحظه‌ای رفتارهای پرخطر را در جوانان پیش بینی کرد. نتایج و پیامدهای این پژوهش در مقاله تبیین شده است.
کلید واژگان: پیوند والدینی، ابراز وجود و رفتارهای پرخطر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationships between parental bonding and self Assertiveness with Behavior At Risk among Students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Maktabi 1
  • abdollah soltani 2
چکیده [English]

Abctract
Individual and social variety factors effect on risky behaviors that could note the domestic factors such as parenting style and individual features such as the ability to say no to youth and teens. The purpose of the present study was to examine the relationship between parental Bonding and self assertiveness with behavior at risk in students of shahid chamran university of ahvaz. The statistical population of this study consisted of all the students of shahid chamran university of ahvaz. Whthin the academic years of 2012-2013. The participants of this study included 244 students (122 female, 122 male) who were selected using a multiple randomly selected method. To testing studied variant, we use self assertiveness questionnaires for adolescents Dong u Lee-Lee & Kandler parental bondings questionnaire and at risk behaviours questionnaire. Correlation and regression analyses were used to analyze the collected data. Data analysis showed the there is a negative significant relationship of parental bonding and self assertiveness with students behavior at risk (p>0/001). In addition, regression analyses showed that there is a (parental bonding – self assertiveness) appropriate predictors of students behavior at risk. The results of the study was discussed in the article.
Keywords: parental bonding, self assertiveness, behavior at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental bonding"
  • "self assertiveness"
  • "behavior at risk" "