اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره، سازمان آموزش و پرورش استان کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

چکیده
هدف تحقیق: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج صورت گرفت.
روش تحقیق: پژوهش از نوع آزمایشی طرح آن به شیوة پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه تحقیق زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج بوده است. از این جامعه 30 آزمودنی به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند، با ابزارهای سبکهای عشق ورزی و صمیمیت میزان متغیرهای وابستة سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره اندازه‎گیری شد(پیش آزمون) و سپس به شیوة جایگزینی تصادفی، افراد در دو گروه 15 نفری(گروه آزمایش و گواه )گماشته شدند.
نتایج: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین زنان گروه های آزمایش و کنترل در متغیر های وابسته (سبکهای عشق ورزی و صمیمیت) تفاوت معنا داری وجود دارد(0001/0>p ). بدین ترتیب فرضیه های مبنی بر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مؤثر هستند، تائید شدند. همچنین نتایج پیگیری نشان داد که روش درمانی در اثر بخشی بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت و مولفه های آن، بعد از 2ماه ماندگار است.
کلید واژه ها: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون- سبکهای عشق ورزی - صمیمیت - زنان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Family therapy based Bowen emotion System on love styles and Intimacy Among Counseling applicant Women

نویسندگان [English]

  • Jameleh Nabawi Hasar 1
  • Mokhtar Arefi 2
  • Naser Yoosefi 3
چکیده [English]

The objective of the study: This study sets out to examine of the effectiveness of family therapy based Bowen emotion System on love styles and Intimacy among counseling applicant women, Sanandaj city.
Methodology: The design of the study is as experimental and pre test and post test conducted on the control group. The data population includes all of counseling applicant women of Sanandaj city, one of the provinces of Kurdistan. 30 subjects were selected at random from among the data population. Using the tools of love styles and Intimacy, the scales of independent variables of love styles and Intimacy women were measured within counseling applicant women (pre test) and in the end, based on random situation sampling, subjects were arranged in two 15- groups i.e. Bowen emotion System therapy and evidence group.
Results: The results of Multi Analysis of covariance (MANCOVA) showed that controlling pre test of significance level, all tests of variables of groups indicate the existence of a significant difference, at least with regard to the one of the dependent variables- love styles and Intimacy-, between counseling applicant women of experimental and evidence groups(p<0.001). Therefore, all hypotheses concerning the effectiveness of family therapy based Bowen emotion System on love styles and intimacy among counseling applicant women, were confirmed. Also, the findings of the study, furthermore, showed that family therapy based Bowen emotion System have almost a Persistent and Stable effect on love styles and intimacy after two month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bowen
  • love
  • intimacy
  • wome