آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجیگری سلامت روان مادران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه زنان با بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان با میانجی‌گری متغیر سلامت روان زنان نگاشته شده است. طرح تحقیق مورد استفاده در این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بوده و جامعه آماری مورد بررسی کلیه کودکان مهد‌کودکی شهر دزفول می باشند قرار دارند که از این جامعه، نمونه ای 250 نفری با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان، چک لیست مشکلات رفتاری بود. بر طبق نتایج، مدل پیشنهادی دارای برازش خوبی نسبت به داده های پژوهش است. نتایج میسرهای مستقیم نشان داد که بین خشونت روانی نسبت به مادران، خشونت فیزیکی نسبت به مادران و سلامت روانی مادران و پرخاشگری کودکان رابطه معنی دار وجود دارد و بین خشونت اقتصادی نسبت به مادران و جنسی نسبت به مادران و پرخاشگری کودکان رابطه به دست نیامد. نتایج تجریه و تحلیل بوت استراپ نشان داد مسیرهای غیر مستقیم خشونت روانی و فیزیکی نسبت به مادران به پرخاشگری کودکان با میانجی گری سلامت روانی مادران معنی دار بودند و مسیرهای غیر مستقیم خشونت اقتصادی و جنسی نسبت به مادران به پرخاشگری کودکان با میانجی گری سلامت روانی مادران معنی دار نبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the model of the relationship between violence against women on aggressive behavior in preschool children with mediating mental health

نویسندگان [English]

  • khaled aslani 1
  • kowsar hatef nia 2
  • khadije shirali nia 1
1 assistant professor at shahid chamran university
چکیده [English]

The aim of this study was to test the model of the relationship between violence against women and aggressive behavior in children with mediation of maternal mental health. Research design used in this study, correlation and path analysis and the study population included all of preschool children in the city of Dezful. The sample was consisted of 250 pre-school children. The sampling method was the simple multi-stage random sampling technique. The participants completed questionnaires of Child Behavior Checklist, General Health Questionnaire and Violence against Women scale. According to the results, the proposed model had an acceptable fitness regarding the fitness indices. The results indicated that the direct relationships between physical and psychological violence against women and maternal mental health were significantly correlated with aggressive behavior and there were not relationships between sexual and economical violence with aggressive behavior. The results indicated the indirect relationships between physical and psychological violence against women with aggressive behavior with mediating maternal mental health were significant and the other indirect pathways were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence against women
  • children aggression
  • maternal mental health