تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیاردانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی خرم آباد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهر خرم‌آباد انجام گرفت. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 30 دانش‌آموز دختر دبیرستانی در شهر خرم‌آباد به روش تصادفی انتخاب و به گروه‌های آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) واگذار شدند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش 8 جلسه آموزشی مهارت‌های تحصیلی را به مدت دو ماه دریافت کردند، و به پرسشنامه مهارت‌های تحصیلی کانگاس و چک‌لیست نمرات پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و از طریق نرم‌افزار 21-SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مؤثر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر ارتقای مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر تأثیر فراوانی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


آقایی، اصغر. (1390). بررسی رابطه بین نگرش دانش‌آموزان به رضایت با میزان موفقیت آنها در درس ریاضی در شهر اصفهان، مجلهدانشو پژوهشدرروانشناسی، 3(1)، 112- 106.
اثنی‌عشری، نجمه. (1389). تأثیرمشاورهگروهیبرعملکردتحصیلیوعزتنفسدانش‌آموزاندخترسالسوم متوسطهشهرزرند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
احمدی، سیداحمد. (1390). اضطراب دانش‌آموزان نوجوان دختر. مجله دانشوپژوهشدرروانشناسی، 20، 30-21.
بادله، محمدتقی. (1391). نظریه انتخاب و واقعیت درمانی در مدرسه. مجلهمشاورمدرسه .6، 35-25.
باغبیان، حمید و وفاتی‌زاده، مسعود. (1394). تأثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی بر نگرش به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان. دانشگاه شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
بیابانگرد، اسماعیل. (1388). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات دوران.
پوربختیار، حسین و گل‌محمدی، محسن. (1389). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه REBT بر خودپنداره و افت تحصیلی دانشجویان دختر، فصلنامه یافته‌های نو در روانشناسی، 6، 33 -22.
طالب‌پور، محسن. (1389). بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد، فصلنامهعلمی - پژوهشیتازه‌هایمشاوره، 6(22)، 62-41.
سعادت‌زاده، فاطمه. (1389). بررسیتأثیراتبرنامهمشاورهگروهیبرکیفیتزندگیوعزت‌نفسدختران.دانشگاهتربیتمدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
رجایی، منوچهر. (1389). بررسیتأثیراتمشاورهگروهیبرکاهشبحرانهویتنوجواناندختر. دانشگاهتربیت معلم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد
تیزرو، احمد. (1389). تأثیر مشاوره گروهی بر افزایش مهارت‌های تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر اصفهان. دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
خدیوی، اسدالله؛ اقدسی، علی‌نقی و صمدیان، مهناز. (1391). انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش تحصیلی. مجلهمطالعات- تربیتیوروانشناسی دانشگاهفردوسیمشهد، 2(5)، 29-5
رجایی، منوچهر. (1391). رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پییشرفت. مجله اندیش‌هاینوین- تربیتی دانشگاه ‌الزهرا، 3(9)، .75-61
سرمد، غلامرضا. (1385). روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی. ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.
سیدمحرمی، ایمان. قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و اصغری ابراهیم آباد. (1394). تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(5)،40-23.
سیف، علی‌اکبر. (1392). روانشناسی پرورشی. ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.
شریفی، سیف‌الله. (1393). اثربخشیمشاورهگروهیبرمبناینظریهانتخابگلاسربرمیزانسازگاریدانشجویاندانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شفیع‌آبادی، عبدالله. (1390). فنونوروشهایمشاوره کودک. تهران: انتشارات ترمه.
شمس، تهمینه. (1389). تأثیر مشاوره تحصیلی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی. دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
صاحب، علی‌اکبر. (1389). شناختدرمانیوگروهی. مجله اندیشه‌هاینوین- تربیتی دانشگاه الزهرا،3 (12)، 69-61.
صالحی، رضا. (1393). تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر موفقیت تحصیلی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(4)، 48-19.
عرفانی، نصراله. (1389). تدوین مدلی به منظور تبیین و تدوین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهر همدان. دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
فورسایت، ار، ف. (1998). پویایی گرویی. ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان (1390). تهران: انتشارات رسا.
مجیدیان، الهیار. (1394). بررسی شیوع تعلل و تأثیر درمان شناختی رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجلهعلومتربیتیوروانشناسی،3(13)، 121-111.
نوابی‌نژاد، شکوه. (1390). راهنماییومشاورهگروهی. تهران: انتشارات سمت.
گلمحمدی، میثم. (1391). تأثیر مشاوره گروهی متمرکز بر راه‌حل مدار بر انگیزش تحصیلی و دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های شهر مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 
Adrian, S. (2008). Motivational interviewing in the prevention and management of chronic disease: Improving physical activity and exercise in line with choice theory. International Journal of Reality Therapy, 27(2), 26-29.
Bassant, M., & Duru, E. (2014). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance. Educational Sciences. Theory & Practice, 7, 376-385.
Beijen,. P., Costa.M., Nunes.J., & Gonzales-Pienda, J. (2014). Academic procrastination: association with personal, school, and family variables. Spanish Journal of Psychology, 12(1), 118-127.
Chamybda, L. J., & Rothblom, E. D. (2007). Academic procrastination frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.
Feller, R. W. (2003). Aligning school counseling, the changing workplace and career development assumptions. Professional School Counseling, 6(4), 87-99.
Flake, M. H., Roach, A. J., & Stenning-Murro, S. (2005). Cognitive behavior therapy within acute mental health care critical appraisal. International Journal of Mental Health Nursing, 14(2), 96-102.
Foneska W. K., Pychyl, T. (2011). Investigating the relation between procrastination, arousal-based personality traits and beliefs about procrastination motivations. A Personality and Individual Differences, 47(8), 906–911.
Harel, B. (2004). Information-seeking behavior in generation students: Motivation, critical thinking, and learning theory. The Journal of Academic Librarianship, 31(1), 46–53
Shavelson, R. J., & Bolus, R. (1982). Self-concept: The interplay of theory and methods. Journal of Educational Psychology, 74(1), 3-17.
Stoebe, J., Rambow. A. (2007). Perfectionism in adolescent school students: Relations with motivation, achievement, and well-being. Personality and Individual Differences, 42(7), 1379–1389.
Weiston, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2008). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy, Personality and Individual Differences, 42(7), 1301–1310.