نقش تعدیل‌کننده وجدانی بودن در رابطه فرسودگی عاطفی با عملکرد شغلی دبیران

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 استادیار، دانشکد علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

از جمله موضوعات مهم در مطالعات سازمانی این است که کارکنان چگونه الزامات و شرایط موجود در محیط کار خود را تجربه می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. به دلیل گستردگی و اهمیت این مطلب، توجه بسیاری از پژوهشگران به موضوع فرسودگی شغلی، موضوعی بسیار مهم در پژوهش‌های روانشناختی طی سه دهه اخیر، معطوف شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش 400 نفر از دبیران دبیرستان‌های استان خوزستان (260 مرد و 140 زن) بودند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی (MBI)، پرسشنامه نئو (NEO-FFI) و پرسشنامه عملکرد شغلی بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی نشان داد که فرسودگی عاطفی رابطه منفی و معنی‌داری با عملکرد شغلی دارد و صفت شخصیتی وجدانی بودن تعدیل‌کننده این رابطه است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که فرسودگی عاطفی عامل مهمی در کاهش سطح عملکرد شغلی دبیران است. همچنین، این رابطه در دبیرانی که روی صفت وجدانی بودن پایین‌ترند، نیرومندتر است. بنابراین، استخدام دبیرانی که روی صفت شخصیتی وجدانی بودن در سطح بالایی هستند می‌تواند عملکرد شغلی آنان را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of conscientiousness in the relationship of emotional exhaustion with job performance in high school teachers

نویسندگان [English]

  • salehe Piryaei 1
  • Nasrin Arshadi 2
1 Alzahra University
2 Shahid Chamran University
چکیده [English]

The present study examines whether the relationship between emotional exhaustion and job performance is moderated by conscientiousness personality trait. So, The purpose of this study was to investigate the moderating role of conscientiousness personality trait in the relationship of emotional exhaustion with job performance. The participants of this study consisted of 400 high school teachers in Khuzestan province (260 male & 140 female) that were selected by relative multi-stage random sampling method. Data was collected via the version of the Maslach Burnout Inventory (MBI), Five Factor Personality Inventory (NEO-FFI) and Job Performance Questionnaire. The results of hierarchical regression analysis indicated that emotional exhaustion was negatively related to job performance, and conscientiousness moderated this relationship, that is, the negative relationship between emotional exhaustion and job performance is stronger when teachers have low levels of conscientiousness. According to these findings, hiring teachers with high levels of conscientiousness personality trait can improve their job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional exhaustion
  • conscientiousness
  • job performance