بررسی رابطه‌ی جهت‌گیری ارتباطی خانواده و سبک‌های تصمیم‌گیری: واسطه‌گری وضعیت‌های هویت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22055/jac.2020.34249.1756

چکیده

تصمیم‌گیری به انتخاب یک گزینه از بین گزینه‌های مختلف گفته می‌شود. این پژوهش (پیشایندهای فردی و اجتماعی سبک‌های تصمیم‌گیری) در چارچوب یک مدل که در آن الگوهای جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده به‌عنوان متغیر برون‌زاد، وضعیت‌های هویت به‌عنوان متغیر واسطه‌ای و سبک‌های تصمیم‌گیری به‌عنوان متغیر درون‌زاد در نظر گرفته شدند، بررسی شد. 340 دانش‌جوی دانشگاه شیراز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند و به مقیاس عمومی سبک‌های تصمیم‌گیری و پرسش‌نامه‌های جهت‌گیری ارتباطی خانواده و وضعیت‌های هویت پاسخ دادند. به‌منظور بررسی مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر ساختاری و برای تعیین نقش واسطه‌گری از روش راه‌انداز در نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان داد گفت‌وشنود خانواده به‌صورت مثبت و معنی‌دار تصمیم‌گیری عقلانی و به‌صورت منفی تصمیم‌گیری اجتنابی و به‌صورت مثبت و معنی‌دار هویت موفق را پیش‌بینی می‌کند. به‌علاوه، هویت موفق، هویت تعلیق و هویت زودرس نقش واسطه‌ای در میان رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با سبک‌های تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند. به‌طور کلی، می‌توان گفت که با افزایش هویت موفق، تصمیم‌گیری عقلانی افزایش و تصمیم‌گیری اجتنابی کاهش می‌یابند و نیز با افزایش هویت زودرس، تصمیم‌گیری اجتنابی و آنی افزایش می‌یابند.


کلیدواژه‌ها