بررسی نقش سبک‌های عشق‌ورزی در پیش‌بینی طلاق عاطفی زنان با تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، نایین، ایران

10.22055/jac.2021.36329.1783

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین سهم سبک‌های عشق‌ورزی در پیش‌بینی طلاق عاطفی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در یک پژوهش هم‌بستگی انجام گرفت. 210 زن با تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌ی شهر اهواز به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به مقیاس‌های طلاق عاطفی گاتمن و سبک‌های عشق‌ورزی هندریک و هندریک پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری و نرم‌افزار22 -SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سبک‌های عشق‌ورزی رمانتیک، بازی‌گرایانه و شهوانی، به صورت مثبت و سبک‌های عشق‌ورزی واقع‌گرایانه، رفاقتی و نوع‌دوستانه، به صورت منفی در پیش‌بینی متغیر طلاق عاطفی نقش دارند. بنابر این، لذا پیشنهاد می‌شود در انتخاب شریک زندگی به صمیمیت، سبک‌های عشق‌ورزی و ویژگی‌های روان‌شناختی زوج‌ها بیشتر توجه شود

کلیدواژه‌ها