پیش‌بین‌های رضایت جنسی و سازگاری زناشویی، انسجام خانوادگی و سبک دل‌بستگی ایمن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مشاوره و راهنمایی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22055/jac.2021.36188.1781

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس انسجام خانوادگی و سبک دل‌بستگی ایمن در زوج‌ها مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود. این پژوهش در قالب مطالعات همبستگی انجام گرفت. 100 زوج (100 زن و 100 مرد) از میان کلیه‌ی زوج‌ها مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های رضایت جنسی لارسون و همکاران، سازگاری زناشویی اسپاینر، انسجام خانوادگی گورول و تیزل و سبک دل‌بستگی ایمن کولینز و رید پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم‌افزار آماری SPSS-21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که  متغیرهای پیش‌بین انسجام خانواده و سبک دل‌بستگی ایمن توانایی پیش‌بینی متغیرهای ملاک رضایت جنسی و سازگاری زناشویی را دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای افزایش رضایت جنسی و سازگاری زناشویی باید به سبک دل‌بستگی ایمن و انسجام خانوادگی به‌عنوان عاملی تأثیرگذار و مهم توجه شود.
کلیدواژه‌ها