واکاوی عوامل مرتبط با صمیمیت و رضایتمندی زناشویی در بین زوجین ناسازگار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره ، گروه مشاوره ، واحد یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی و مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، یزد، دانشگاه یزد، بزد، ایران

10.22055/jac.2022.39322.1848

چکیده

رضایت و صمیمیت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. هدف از تحقیق حاضر واکاوی عوامل مرتبط با صمیمیت و رضایتمندی زناشویی بر اساس تجربه زیسته زوجین ناسازگار است. این پژوهش از نوع کیفی و با روش پدیدار‌شناسی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین ناسازگار شهر یزد در سال 1399 بودند. 12 زوج (24 نفر/ 12 زن و 12 مرد) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و سپس کد گذاری به روش کلایزی و استخراج مضمون های اصلی و فرعی مورد  تحلیل قرار گرفتند.یافته‌های تحقیق نشان داد که ابعاد الگوی صمیمیت و رضایتمندی زناشویی بر اساس واکاوی تجربه زیسته زوجین شامل عوامل خانوادگی، عوامل بین فردی و عوامل فردی است‌ که عوامل خانوادگی شامل دخالت درزندگی زن و شوهر‌،  احترام نگذاشتن به همسر ،عوامل بین‌فردی شامل عدم اعتماد متقابل‌، عدم همدلی‌، نداشتن حریم خصوصی، و عوامل فردی مثل عدم مسئولیت، دلبستگی نا‌ایمن‌، ناپختگی هیجانی است‌. نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به عوامل خانوادگی،  بین‌فردی و فردی به زوجین یاری می‌رساند که بتوانند رضایت و صمیمیت بیشتری را در زندگی به‌وجود آورند.

کلیدواژه‌ها