پیامدهای سوء استفاده جنسی کودکی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان و مردان: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مشاوره و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22055/jac.2022.40860.1884

چکیده

سوء استفاده جنسی از کودکان می­تواند بر بسیاری از زمینه­های زندگی بزرگسالان دارای این تجربه مانند روابط زناشویی اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر  بررسی تجربه زیسته پیامدهای سوء استفاده جنسی دوران کودکی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان و مردان بود که با روش کیفی از نوع پدیدار­شناسی انجام شد.. در  پژوهش حاضر، 16 شرکت کننده (11 زن و 5 مرد) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و این روند تا زمان اشباع داده‌ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده‌ها مطابق با الگوی کلایزی انجام شد. تحلیل داده‌ها چهار مقوله اصلی را نشان داد که عبارتند از: پیامدها در رابطه عاطفی، رفتارهای مقابله‌‌‌‌ای ناکارآمد، پیامدها در رابطه جنسی و پیامدهای روان شناختی. این مطالعه نشان داد، سوء استفاده جنسی کودکی، در بافت زندگی زناشویی چگونه تجربه می­شود و چه پیامدهایی برای زندگی زناشویی در بر دارد. این پدیده رابطه عاطفی و جنسی شرکت کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و  باعث پیدایش مشکلات روان شناختی و رفتارهای مقابله­ای ناکارآمد در میان آنان شده بود. بر اساس یافته‌‌‌‌‌های این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که تجربه سوء استفاده جنسی در دوران کودکی می­تواند تاثیرات طولانی مدتی بر زندگی افراد آسیب دیده بگذارد و بر کیفیت زندگی زناشویی آنان  تاثیر گذار باشد.
 

کلیدواژه‌ها