تدوین الگوی افسردگی زنان بوشهر: پژوهش داده بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 گروه ازدواج و خانواده درمانی، دانشگاه الاینت، ایروین، کالیفرنیا، ایالات متحده امریکا.

3 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22055/jac.2023.41767.1898

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی افسردگی زنان بوشهر انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه‌ی داده بنیاد بود. در پژوهش حاضر، 13 شرکت کننده زن که در سال‌ 1400 در شهر بوشهر سکونت داشتند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه باز استفاده شد و این روند تا زمان اشباع داده‌ها ادامه یافت. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در سه مرحله‌ی کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. با کدگذاری باز 127 کد اولیه و با کدگذاری محوری، 13 مقوله‌ی عمده در ارتباط با افسردگی زنان به‌دست آمد و در نهایت، افسردگی زنان به مثابه‌ی تنهایی و قطع پیوندهای عاطفی، به‌عنوان مقوله‌ی مرکزی استخراج گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که افسردگی زنان از برخی شرایط علی نظیر؛ ازدواج سنتی، نگرش‌های مردسالارانه و طرد اجتماعی تاثیر می‌پذیرد و جو خانوادگی ناایمن، احساس نابرابری و آیین‌های سنتی از عوامل زمینه‌ای موثر بر افسردگی زنان می‌باشند. همچنین بی اعتنایی به رشد شخصی دختر و قداست خانواده‌ی اصلی از شرایط مداخله‌گر در برز افسردگی زنان بوده و زنان افسرده در مواجهه با رویدادهای آسیب‌زا راهبردهای ناگویی و دوری گزینی را به‌کار می‌گیرند که در نهایت پیامدهای افسردگی زنان با مشکلات زناشویی و بدکارکردی خانواده مشخص می‌شود. بر اساس یافته‌‌‌‌‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که مجوعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌تواند کیفیت زندگی و سلامت روان زنان را تحت تاثیر قرار داده و به افسردگی آن‌ها ختم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for depression in women living in Bushehr: A grounded theory study

نویسندگان [English]

 • Mostafa Dehghani 1
 • Manijeh Daneshpour 2
 • Moosa Javdan 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Department of Marriage and Family Therapy,Alliant International University, Irvine, California, USA
3 Department of Counseling and Psychology, University of Hormozgan Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Depression is the most common psychological disorder with higher rates in women than men. This study aimed to develop a model for depression in women living in Bushehr using a grounded-theory and qualitative approach. The participants were 13 women who lived in Bushehr in 2021 and were selected using purposive sampling. The data were collected through unstructured interviews and the data collection process continued until data saturation. The data obtained from the interviews were analyzed using open, axial, and selective coding. A total of 127 primary codes were extracted through open coding and 13 main categories were identified via axial coding. The core category was women’s depression as loneliness and breakdown of emotional bonds. The findings showed that women’s depression is affected by some causal conditions such as traditional marriage, patriarchal attitudes, and social exclusion. Besides, insecure family climate, feeling of inequality, and traditional rituals are some of the contextual factors affecting women’s depression. Moreover, neglecting the personal growth of the girl and the sanctity of the main family are among the intervening conditions affecting women’s depression. The data also indicated that when women are faced with traumatic events, they tend to use strategies such as silence and avoidance, ultimately resulting in women’s depression with marital problems and family dysfunction. Following the findings of this study, it can be concluded that a set of individual, family, and social factors can affect the quality of life and mental health of women and end up in their depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Women
 • Bushehr
 • Qualitative
 • Grounded Theory
دوره 12، شماره 2
دی 1401
صفحه 61-80
 • تاریخ دریافت: 02 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 بهمن 1401