مطالعه کیفی مشکلات رفتاری نوجوانان دارای طرحواره های ناسازگار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

2 استادیار ، گروه مشاوره ، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمینی شهر، ایران

چکیده

نوجوانان به عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف پژو هش حاضر مطالعه کیفی مشکلات رفتاری نوجوانان دارای طرحواره‌های ناسازگار بود. این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحلیل تماتیک انجام شد. جامعه آماری این  پژوهش کلیه نوجوانان پسر 12 تا 15 سال مشغول به تحصیل در دوره اول دبیرستان در سال تحصیلی 1399-1400ساکن در شهر اصفهان بودند. برای گردآوری داده­ها در ابتدا پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار یانگ (1994) توسط دانش­آموزان تکمیل گردید و سپس نوجوانانی که در سه طرحواره مشترک (اطاعت، بازداری هیجانی و معیارهای سختگیرانه) نمره بالا کسب کرده بودند، با توجه به این‌که نقطه برش این پرسشنامه 15 است و نمره‌ی بالاتر نشان‌دهنده‌ حضور پررنگتر طرحواره ناکارآمد است، مورد مصاحبه نیمه‌ساختار یافته قرار گرفتند.10 نوجوان به‌ روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس کدگذاری به روش کلایزی و استخراج مضمون‌های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها 6 مقوله نهایی را نشان داد که عبارتند از: رفتار پرخاشگرانه، عدم تمایل حضور در جمع خانوادگی، عدم خودابرازی، داشتن رفتار منفعلانه، هیجان‌های منفی و خودگویی درونی. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که طرحواره‌های ناسازگار اولیه (اطاعت، بازداری هیجانی و معیارهای سختگیرانه) می‌تواند باعث مشکلات رفتاری نوجوانان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral problems in adolescents with maladaptive schemas : A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Vatani 1
  • Fahimeh Namdarpour 2
1 M.A. Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr , Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr , Iran
چکیده [English]

Adolescents, as one of the vulnerable age groups, are exposed to a variety of psychological problems. The present study aimed to qualitatively analyze the behavioral problems in adolescents with maladaptive schemas. This study was conducted using a qualitative thematic analysis method. The research population included all male adolescents aged 12 to 15 years who were studying in lower secondary school in the academic year 2020-2021 and living in Isfahan. To collect the data, firstly, Yang’s Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF) was completed by the students. Then, the adolescents who scored high in three common schemas (obedience, emotional inhibition, and strict criteria) Due to the fact that the cut-off point of this questionnaire is 15 and a higher score indicates the stronger presence of the ineffective schema, they were subjected to a semi-structured interview. Ten adolescents were selected through purposive sampling. The collected data were analyzed using Colaizzi’s approach to extract the main themes and subthemes. Data analysis revealed 6 main categories: aggressive behavior, unwillingness to attend family gatherings, lack of self-expression, passive behavior, negative emotions, and inner self-talk. Following the findings of this study, it can be concluded that Early maladaptive schemas (obedience, emotional inhibition and strict standards) can cause behavioral problems in adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • maladaptive schemas
  • behavioral problems
Anisi, J., Salimi, H., Mirzamani, M., Reisi, F., Niknam, M. (2007). A Survey Study on Behavioral Problems in Adolescence. Journal of Behavioral Sciences, 1(2), 163-170. (Persian)
Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40(4), 440-450. doi: https://doi.org/10.1016/j.jrp.2005.03.002
Alibabaee, G., Atadokht, A., & Sharififard, S. (2021). The role of parental authority and psychological symptoms in predicting female adolescents'''' tendency for suicidal ideation. Journal of Research in Psychopathology, 2(4), 35-40. (Persian)
Aloi, M., Verrastro, V., Rania, M., Sacco, R., Fernández-Aranda, F., Jiménez-Murcia, S., ... & Segura-Garcia, C. (2020). The potential role of the early maladaptive schema in behavioral addictions among late adolescents and young adults. Frontiers in Psychology, 10(5), 3022- 3053. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03022
Azizi, K., & Besharat, M. A. (2011). The relationship between parental perfectionism and child perfectionism in a sample of Iranian families. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(1), 1287-1290. (Persian)
Ahmadpanah, M., Astinsadaf, S., Akhondi, A., Haghighi, M., Bahmani, D. S., Nazaribadie, M., ... & Brand, S. (2017). Early maladaptive schemas of emotional deprivation, social isolation, shame and abandonment are related to a history of suicide attempts among patients with major depressive disorders. Comprehensive psychiatry, 77(3), 71-79.  (Persian)
Başer Baykal, N., & Erden Çınar, S. (2022). Understanding early maladaptive schemas formation with traumatic experiences in childhood: A qualitative study. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 5(2), 1-19. doi: https://doi.org/10.1080/10926771.2022.2088320
Berkowitz, L. (1990). On the formation and regulation of anger and aggression: A cognitive-neoassociationistic analysis. American Psychologist45(4), 494- 503. doi: https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.4.494
Berkowitz, L. (2012). A different view of anger: The cognitive‐neoassociation conception of the relation of anger to aggression. Aggressive behavior, 38(4), 322-333. doi: https://doi.org/10.1002/ab.21432
Bishop, A., Younan, R., Low, J., & Pilkington, P. D. (2022). Early maladaptive schemas and depression in adulthood: A systematic review and meta‐analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 29(1), 111-130. doi:  https://doi.org/10.1002/cpp.2630
Cámara, M., & Calvete, E. (2012). Early maladaptive schemas as moderators of the impact of stressful events on anxiety and depression in university students. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment34(1), 58-68. doi: https://doi.org/10.1007/s10862-011-9261-6
Calvete, E., Orue, I., & Hankin, B. L. (2013). Early maladaptive schemas and social anxiety in adolescents: The mediating role of anxious automatic thoughts. Journal of anxiety disorders27(3), 278-288. doi: https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.02.011
Chaulagain, A., Kunwar, A., Watts, S., Guerrero, A. P., & Skokauskas, N. (2019). Child and adolescent mental health problems in Nepal: a scoping review. International. Journal of mental health systems, 13(1), 1-8. doi: https://doi.org/10.1186/s13033-019-0310-y
Cui, Y., Li, F., Leckman, J. F., Guo, L., Ke, X., Liu, J., ... & Li, Y. (2021). The prevalence of behavioral and emotional problems among Chinese school children and adolescents aged 6–16: a national survey. European Child & Adolescent Psychiatry30(2), 233-241. doi: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01507-6
Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. Oxford University Press. pp. 6
Collins, W. (2012). Collins English Dictionary. Digital Edition: William Collins Sons & Co. Ltd.
Craciun, B. (2013). The Efficiency of Applying a Cognitive Behavioral Therapy Program in Diminishing Perfectionism, Irrational Beliefs and Teenagers’ Stress. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84(1): 274-278. doi; https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.550
Dozois, D. J., Martin, R. A., & Faulkner, B. (2013). Early maladaptive schemas, styles of humor and aggression. Humor26(1), 97-116. doi: https://doi.org/10.1515/humor-2013-0006
Evensen, M. (2019). Adolescent mental health problems, behaviour penalties, and distributional variation in educational achievement. European Sociological Review35(4), 474-490. doi: https://doi.org/10.1093/esr/jcz015
Estévez, A., Dolores Chavez-Vera, M., Momeñe, J., Olave, L., & Iruarrizaga, I. (2021). Role of attachment and early maladaptive schemas in the impulsive behaviour of adolescents. Revista Latinoamericana de Psicología53(4), 143-153. doi: https://doi.org/10.14349/rlp.2021.v53.16
Estévez, A., Ozerinjauregi, N., & Herrero-Fernández, D. (2016). Maladaptive schemas as mediators in the relationship between child sexual abuse and displaced aggression. Journal of child sexual abuse25(4), 449-465. doi: https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1156207
Göbel, A., Henning, A., Möller, C., & Aschersleben, G. (2016). The relationship between emotion comprehension and internalizing and externalizing behavior in 7-to 10-year-old children. Frontiers in Psychology, 7(2), 117-134. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01917
Hossein Poor, M. S., Fallah, M. H., & Vaziri, S. (2021). Lived Experience Perception of Women with Interpersonal Dependent Husbands and Designing the Couple Therapy Package:An Exploratory Mixed Research. Biannual Journal of Applied Counseling, 11(2), 137-162. (Persian)
Ilanlu, H., Ahmadi, S., Farahani, N., Hosni, M. B., & Rezaei, M. (2020). Prediction Life satisfaction based on primary maladjustment schemas and lifestyle in nurses. Journal of Psychological Sciences, 19(88), 431-437. (Persian)
Lisi, G., Rossi, R., Ribolsi, M., Di Lorenzo, G., Parisi, C., Siracusano, M., ... & Siracusano, A. (2022). ‘Too many BeEPs in our teens!’Behavioral and emotional problems in a large group of Italian adolescents. Psychological Medicine52(6), 1040-1049. doi: https://doi.org/10.1017/S0033291720002767
Mairet, K. (2022). An examination of the theoretical pathways proposed by Young''''s schema therapy model in relation to social anxiety (Doctoral dissertation, Macquarie University).
Nicol, A., Mak, A. S., Murray, K., Walker, I., & Buckmaster, D. (2020). The relationships between early maladaptive schemas and youth mental health: A systematic review. Cognitive Therapy and Research44(4), 715-751. doi: https://doi.org/10.1080/13284207.2022.2046976
Orue, I., Calvete, E., & Padilla, P. (2014). Brooding rumination as a mediator in the relation between early maladaptive schemas and symptoms of depression and social anxiety in adolescents. Journal of adolescence37(8), 1281-1291. doi: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.09.004
Pachucki, M. C., Ozer, E. J., Barrat, A., & Cattuto, C. (2015). Mental health and social networks in early adolescence: A dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors. Social science & medicine125(4), 40-50. doi: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.04.015
Rahmanzadeh Moghadam, J., Alizade, G., Rostami, M. (2020). Relationship between early maladaptive schemas and personality traits with behavioral problems in students. Psychology of Exceptional Individuals, 10(40), 211-234.  (Persian)
Salehi, J., & Intisar Fomeni, G. H. (2012). Prevalence of behavioral disorders in high school teenagers in Zanjan province. Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 16(3), 53-59.  (Persian)
Saritas-Atalar, D., & Altan-Atalay, A. (2020). Differential roles of early maladaptive schema domains on the link between perceived parenting behaviors and depression, anxiety, and anger. Current psychology, 39(4), 1466-1475. doi: https://doi.org/10.1007/s12144-018-9852-4
Şenkal Ertürk, İ., Kahya, Y., & Gör, N. (2020). Childhood emotional maltreatment and aggression: The mediator role of the early maladaptive schema domains and difficulties in emotion regulation. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 29(1), 92-110. doi: https://doi.org/10.1080/10926771.2018.1541493
Sharma, S. K. (2021). Early Maladaptive Schema, Attachment Style and Défense Mechanism in Patient of Obsessive-Compulsive Disorder With and Without Childhood Sexual Abuse (Doctoral dissertation, Central Institute of Psychiatry (India)).
Shute, R., Maud, M., & McLachlan, A. (2019). The relationship of recalled adverse parenting styles with maladaptive schemas, trait anger, and symptoms of depression and anxiety. Journal of Affective Disorders, 259(10), 337-348. doi: https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.048
Tariq, A., Quayle, E., Lawrie, S. M., Reid, C., & Chan, S. W. (2021). Relationship between Early Maladaptive Schemas and Anxiety in Adolescence and Young Adulthood: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders, 295(6), 1462-1473. doi: https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.031
Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 41(4), 373-380. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2010.03.009
Thimm, J. C., & Chang, M. (2022). Early maladaptive schemas and mental disorders in adulthood: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cognitive Therapy, 15(3), 371-413. doi: https://doi.org/10.1007/s41811-022-00149-7
Van Wijk-Herbrink, M. F., Bernstein, D. P., Broers, N. J., Roelofs, J., Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2018). Internalizing and externalizing behaviors share a common predictor: The effects of early maladaptive schemas are mediated by coping responses and schema modes. Journal of abnormal child psychology, 46(5), 907-920. doi: https://doi.org/10.1007/s10802-017-0386-2
Van Wijk-Herbrink, M. F., Lobbestael, J., Bernstein, D. P., Broers, N. J., Roelofs, J., & Arntz, A. (2021). The influence of early maladaptive schemas on the causal links between perceived injustice, negative affect, and aggression. International Journal of Forensic Mental Health, 20(2), 133-149. doi: https://doi.org/10.1080/14999013.2020.1842562
Wang, J., Hu, S., & Wang, L. (2018). Multilevel analysis of personality, family, and classroom influences on emotional and behavioral problems among Chinese adolescent students. PLoS one13(8), 1-16 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201442
Waller, G., Meyer, C., & Hanian, V. (2001). Psychometric properties of the long & short versions of the Young schema questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 25(2), 137-147. doi: https://doi.org/10.1023/ A:1026487018110
Wen-bin, C & Chin-Sheng, W. (2006). Sexual Self-Disclosure in Cyberspace among Taiwanese Adolescents: Gender Differences and the Interplay of Cyberspace and Real Life. Cyberpsychology & behavior, 9(1): 46-53. doi: https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.46
Weitzman, C., & Wegner, L. (2015). Section on Developmental and Behavioral Pediatrics. Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. Council on Early Childhood. Society for Developmental and Behavioral Pediatrics. American Academy of Pediatrics. Promoting optimal development: screening for behavioral and emotional problems. Pediatrics, 135(2), 384-95. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2014-3716
Yang, J. (1998). Cognitive therapy of personality disorders: a schema-based approach. Translated by Ali Sahibi and Hassan Hamidpour (2005). Tehran: Arjmand Publications. (Persian)
Yakın, D. (2015). Towards an integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and well-being: the role of early recollections, self-compassion and emotion regulation.
Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. (2019). Schema therapy: A practitioner’s guide. Translated by Hassan Hamidpour and Zahra Andouz, Tehran: Arjmand Publications(2022) (Persian)
Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford.
Yousefi, N. (2011). Comparison of the effectiveness of two family therapy approaches based on schema therapy and Bowen''''s affective system on primary maladaptive schemas in clients applying for divorce in Saqqez. Journal of Principles of Mental Health, 13(52), 373-365. (Persian)