اثربخشی برنامه «محکم در آغوشم بگیر» بر کاهش فشار مراقبتی مردان درگیر با سرطان پستان همسر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

10.22055/jac.2023.42442.1923

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر‌بخشی برنامه «محکم در آغوشم بگیر» بر کاهش فشار مراقبتی مردان درگیر با سرطان پستان همسر در یک طرح تجربی با روش تک آزمودنی از نوع A.B.A انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه مردانی بودند که همسرشان توسط پزشکان متخصص (سرطان‌شناس) بیمارستان امید مشهد تشخیص سرطان پستان دریافت نموده بودند. از جامعه مذکور 3 مرد به صورت هدفمند انتخاب و مداخله «محکم در آغوشم بگیر» را در 8 جلسه دوساعتی دریافت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه فشار مراقبتی (CBI) بود که طی سه مرحله خط پایه (3 مرتبه)، مداخله (4 مرتبه) و پیگیری (3 مرتبه) تکمیل گردید. داده‌های به دست آمده، با استفاده از نرم‌افزار اکسل و با به‌کارگیری روش‌های بازبینی دیداری نمودارها (فراز و فرود متغیر وابسته)، شاخص‌های درصد بهبودی، درصد کاهش نمرات، تغییرپذیری و اندازه اثر بررسی شد. استنباط داده‌ها براساس جداول تحلیل دیداری نمودارها، در دو بخش تحلیل درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی برای هر شرکت‌کننده، نشان‌دهنده اثربخشی برنامه آموزشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار (محکم در آغوشم بگیر) بر کاهش فشار مراقبتی زوجین بوده است. بنابراین برنامه «محکم در آغوشم بگیر» می‌تواند به‌عنوان مداخله‌ای مناسب برای کاهش فشار مراقبتی مردانی که همسرانشان درگیر سرطان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: برنامه محکم در آغوشم بگیر، فشار مراقبتی، سرطان پستان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of hold me tight program on caregiver burden of men whose wives suffer from breast cancer

نویسندگان [English]

  • nilufar shahbazi
  • Hossein Ahmad Barabadi
  • Ahmad heydarnia
Department of counseling, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

The effectiveness of hold me tight program on caregiver burden of men whose wives suffer from breast cancer
The present study aimed to determine the effectiveness of hold me tight program on reducing the caregiver burden of men whose wives suffer from breast cancer.
The current study is experimental, with a single subject method of A.B.A design. The statistical population of the study included all men whose wives were diagnosed with breast cancer by an oncologist at Omid Hospital in Mashhad in 2018-2019. Three men were purposefully selected from the mentioned community and participated in the hold me tight training program. The instrumentation included the Caregiver Burden Questionnaire (CBI) which was used in three stages (before the intervention, during the intervention and after the intervention). It was completed three times before the intervention, four times during the intervention, and three times after the intervention. The experimental group received 8 sessions treatment. Data were analyzed using Excel software and visual review methods of graphs (rising and falling of the dependent variable), indicators of percentage improvement, percentage of reduction in scores, variability and effect size.
Data inference based on intra-situational and inter-situational analysis for each participant, has shown the effectiveness of hold me tight program on reducing the caregiver burden of men. This study suggested that the hold me tight program can be used as a suitable intervention to reduce the caregiver burden of men whose wives suffer from breast cancer and improve their marital satisfaction during the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hold me tight program
  • caregiver burden
  • breast cancer
دوره 12، شماره 2
دی 1401
صفحه 125-134
  • تاریخ دریافت: 24 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1401