اثربخشی آموزش خودشفقتی بر خودکنترلی و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دارای رفتارهای خود آسیب‌رسان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اهواز، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه آزاد اهواز

10.22055/jac.2023.42426.1915

چکیده

خودکنترلی و ابرازوجود از عوامل مرتبط با رفتارهای خودآسیب­رسان دانش­آموزان است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودشفقتی بر خودکنترلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر دارای رفتارهای خود آسیب­رسان ارجاع داده شده به مرکز مشاوره ناحیه ۳ شهرستان اهواز بود. بر این اساس، چهار دانش­آموز با روش نمونه­گیری هدفمند و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. آموزش خودشفقتی طی 10 جلسه اجرا و آزمودنی‌ها در سه مرحله خط پایه، آموزش و پی­گیری به مقیاس خودکنترلی تانجنی و همکاران و پرسشنامه خودگزارشی ابراز وجود هرزبرگر و همکاران پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خودشفقتی، خودکنترلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر را افزایش داده است. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود مشاوران مدارس از این روش برای ارتقای خودکنترلی و ابراز وجود دانش­آموزان دارای رفتارهای خود­آسیب­رسان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness Self-compassion therapy on self-control and assertive of female students with self-harming behaviors referred to the education counseling center of the 3rd region of Ahvaz city

نویسندگان [English]

 • kobra mohammadi 1
 • masoud shahbazi 2
 • maryam Gholamzadeh Jafreh 3
1 PhD Student, Counseling Group, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Profesor. Department of Conseling, Azad Univercity Mis
3 Associate Professor, Counseling Department, Ahvz. Branch Islmaic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigating the effectiveness Self-compassion therapy on self-control and assertive of female students with self-harming behaviors referred to the education counseling center of the 3rd region of Ahvaz city. In this study, four girl student were selected using voluntary-purposive sampling method. The research design was single-case experimental of multiple baseline type. In ten sessions, students were trained Self-compassion, and completed the self-control and assertive Questionnaires after training stages. The data were analysed by visual drawing method, Reliable Change Index (RCI), and recovery rate formula. The findings showed that self-compassion training increased self-control with a recovery percentage of 25.91 in the first student, 37.32 in the second, 43.88 in the third, and 43.47 in the fourth and overall recovery was 40.39; and increased self-expression with the percentage of improvement in the first student 72.58, the second student 71.11, the third student 52.82 and the fourth student 52.01 after trainin. The Reliable change indices showed a meaningful change and increases in s self-control and assertive in during training and follow-up stages. The training led to increasing of self-control and assertive, and separated feeling of logic.
Keywords Self-compassion – self control – assertive- self-harming behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-compassion
 • self control
 • assertive
 • self-harming behaviors
دوره 12، شماره 2
دی 1401
صفحه 135-157
 • تاریخ دریافت: 14 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1401