اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر ناگویی هیجانی و انتظار از ازدواج ایده‌آل‌گرایانه در دختران کمال‌گرای روان‌رنجور: یک مطالعه‌ی آزمایشی تک موردی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، سوسنگرد، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر ناگویی هیجانی و انتظار از ازدواج ایده‌آل‌گرایانه در دختران کمال‌گرای روان‌رنجور انجام گردید. روش: جامعه‌ی آماری پژوهش دختران کمال‌گرای روانجور مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌ی شهر اهواز بود که نمونه‌ی پژوهش 5 نفر از دختران کمال‌گرای روان‌رنجور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و کسب حداقل نمره‌ی خط برش145 در آزمون کمال‌گرایی روان‌رنجور انتخاب شدند. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی از نوع طرح آزمایشی تک موردی، که آن را آزمایش تک آزمودنی می‌نامند، بود. پروتکل درمان متمرکز بر هیجان (Goldman & Greenberg ،2015) طی 11 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد. داده‌ها در سه مرحله خط پایه، درمان و پیگیری جمع‌‌آوری شدند و به روش شاخص تغییر پایا، درصد بهبودی و ترسیم دیداری تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج درصد بهبودی نشان داد که آزمودنی‌ها در مرحله‌ی درمان در متغیر ناگویی هیجانی (58/10) و در متغیر انتظار از ازدواج ایده‌آل‌گرایانه (98/12) و در مرحله‌ی پیگیری در متغیر ناگویی هیجانی (41/19) و در متغیر انتظار از ازدواج ایده‌آل‌گرایانه (86/24) بهبود پیدا کردند. همچنین شاخص تغییر پایای هر دو متغیر در مرحله‌ی پس از درمان و پیگیری معنادار (96/1 z= و سطح معناداری 05/0) بود. نتیجه‌گیری: بنابراین درمان متمرکز بر هیجان باعث کاهش ناگویی هیجانی و انتظار از ازدواج ایده‌آل‌‌گرایانه در دختران کمال‌گرای روان‌رنجور می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Focused Therapy on Alexithymia and Idealistic Marital Expectation in Perfectionism Neurotic Girls

نویسندگان [English]

  • Zahra Khadem Dezfuli 1
  • Seyedeh Zahra Alavi 2
  • Masoud Shahbazi 3
1 PhD student in counseling, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Susangard Branch, Islamic Azad University, Susangard, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Masjid Sulaiman Branch, Islamic Azad University, Masjid Sulaiman, Iran
چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate the effectiveness of Emotion Focused Therapy on Alexithymia and Idealistic Marital Expectation in Perfectionism Neurotic girls. The statistical population consisted of all Perfectionism Neurotic girls in Ahvaz. The research sample consisted of 5 girls that were selected according to the results of the neuroticism perfectionism questionnaires (NPQ), using purposeful sampling method. In this research, a single-case experimental design, type of concurrent multiple baseline designs was used. To evaluate the Alexithymia, Alexithymia Scale and Idealistic Marital Expectation, Marital Expectation Scale were used. The data was collected in three phases of baseline, during intervention, and three month follow-up. The findings indicate that the subjects in the treatment phase experienced improvement in Alexithymia (10/58) and Idealistic Marital Expectation (12/98), and in the follow-up in regards to Alexithymia (19/41) and Idealistic Marital Expectation (24/86). The change index was indicative of meaningful changes (z=1/96 α=0.05). Therefore, the research findings illustrated that Emotion Focused Therapy reduces Alexithymia and Idealistic Marital Expectation in Perfectionism Neurotic girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Focused Therapy
  • Alexithymia
  • Idealistic Marital Expectation
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1403
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1402