اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر توانایی حل تعارض زوجین متقاضی ازدواج

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22055/jac.2023.43039.1935

چکیده

ازدواج اولین و مهمترین مرحله چرخه‌ی‌ زندگی خانوادگی محسوب می‌شود و مهمترین عامل در ایجاد جامعه سالم و پدیده‌ای بسیار مهم قلمداد می‌شود. هدف این پژوهش اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر توانایی حل تعارض زوجین متقاضی ازدواج است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان مشاوره پیش از ازدواج شهر تهران تشکیل دادند که در نیمه اول سال 1399 متقاضی ازدواج بودند. که به صورت تصادفی و با توجه به معیارهای ورود  (متقاضی ازدواج اول، سن 20 تا 40 سال، تحصیلات حداقل دیپلم) و خروج از پژوهش  (غیبت بیش از سه جلسه) و با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنی‌ها، از هر مرکز 2 نفر  (10 زوج) انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه حل تعارض زوجین بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج بر توانایی حل تعارض زوجین متقاضی ازدواج تاثیر دارد و این تاثیر در مرحله پیگیری دارای ثبات و پایداری می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان از آموزش پیش از ازدواج جهت توانایی حل تعارض زوجین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of pre-marriage training on the ability to resolve conflict of couples applying for marriage

نویسندگان [English]

  • Farshad Zhian 1
  • mohammad hatami 2
  • Mojgan Ahgah Harris 3
  • Shokouh Navabinezhad 4
1 PhD student of Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
4 Professor of Counseling Department, Faculty of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Marriage is considered the first and most important stage of the family life cycle and is considered the most important factor in creating a healthy society and a very important phenomenon. The purpose of this research is the effectiveness of pre-marriage educational  on ability to resolve conflict of couples applying for marriage. The research method is experimental with a pre-test-post-test and follow-up design. The statistical population of the research includes all people who referred to health and treatment centers for pre-marital counseling in Tehran, who applied for marriage in the first half of 2019. 10 centers were randomly selected and according to the entry criteria  (first marriage applicant, age 20 to 40 years, education at least diploma) and exit from the research  (Absence of more than three sessions) and taking into account the possibility of dropping subjects, 2 people from each center  (10 couples) were selected. The instrument of  data collection was Conflict resolution styles questionnaire. To analyze the data Analysis of covariance was used. The results showed that the educational-psychological package before marriage has an effect on the ability to resolve conflict of couples applying for marriage, and this effect is stable and stable in the follow-up phase. According to the results of the research, this  training should be used to strengthen the ability to resolve conflict of couples.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: pre-marriage training
  • ability to resolve conflict
  • couples applying for marriage