یکپارچه‌نگری در عوامل شکل‌دهنده ازدواج در ایران: مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شکل‌دهی ازدواج یک تصمیم مهم در زندگی افراد است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری ازدواج رسمی در قالب یک طرح منسجم و آماده‌سازی مقدمات ارائه یک مدل یکپارچه برای ازدواج است. برای دستیابی به اهداف تعیین شده از روش کیفی (گراندد تئوری اشتراوس و کوربین) استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ با متخصص‌ها ‌تا حد اشباع نظری پیش‌رفت و در نهایت 10 مصاحبه انجام شد. بعد از هر مصاحبه داده‌ها ثبت، کدگذاری و سپس در قالب مفاهیم، مقولات فرعی و مقولات اصلی طبقه‌بندی شدند. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 118 کد ثانویه، 30 مفهوم، 10 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی، عوامل برون‌زوجی، میان‌زوجی و فردی شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد از نگاه متخصص‌ها در شکل‌گیری ازدواج به ترتیب عوامل برون‌زوجی، عوامل فردی و عوامل میان‌زوجی بیشترین اثرگذاری را دارند. در عوامل برون‌زوجی به ترتیب خانواده، عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ؛ در عوامل فردی، عوامل بازدارنده فردی، تسهیل‌کننده‌های فردی، اهداف و در عوامل میان‌زوجی شناخت، سنخیت، جذابیت‌ها و شیوه شکل‌گیری بیشترین تأثیر را دارند. پیشنهاد می‌شود از یافته‌های این پژوهش در مشاوره‌ها، آموزش و سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط با ازدواج استفاده شود. در ادامه این پژوهش پیشنهاد می‌شود از یافته‌های به دست آمده، مصاحبه نیمه ساختاریافته تهیه و در گروه افراد در آستانه ازدواج مدل یابی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An integrated perspective on the factors that shape marriage in Iran: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Masood Taghadossi 1
  • Mohamad naghi Farahani 2
  • Morteza Manteghi 2
1 PhD student, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

The formation of marriage is an important decision in people’s lives. This study aimed to identify the effective factors in the formation of official marriage and develop an integrated model for marriage using the qualitative grounded theory approach (Strauss & Corbin, 1990). The data were collected through interviews with subject-matter experts and the data were theoretically saturated with 10 interviews. The data from each interview were recorded, coded, and then classified into main categories, subcategories, and themes. Data analysis revealed 118 secondary codes, 30 themes, 10 subcategories, and 3 main categories (extramarital, intramarital, and individual factors). The findings of this study showed that according to experts, extramarital, individual, and intramarital factors are the most effective factors in the formation of marriage. The most important extramarital factors affecting the formation of marriage are family, economic, social, and cultural factors. Besides, individual factors affecting marriage are individual inhibitors, individual facilitators, and goals. Finally, the most important intramarital factors affecting marriage are knowledge, age, attractiveness, and the initiation of marital relationships. The findings of this study can have some implications for counseling, education, and macro policies related to marriage. Using the data from this study, a model can be developed for people who are about to marry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fFormation of marriage
  • factors affecting the formation of marriage
  • integrated perspective
  • qualitative research
Abbasi Shawazi, M., & Delavar, M. (2019). media, love, and marriage; Studying the relationship between social media and social media with fluid love and attitude towards marriage. Iranian Cultural Research Quarterly, 12(4), 51-74. (Persian). DOI:10.22035/jicr.2019.2191.2702.
Abbasi, G., & Hosseini, S. (2018). Correlation between family functioning, self-differentiation, and life satisfaction with attitude towards marriage in children of veterans. Journal of veteran medicine, 11(1), 35-40. (Persian)  DOI:10.29252/ijwph.11.1.35
Abbaspour, Z., Mousavi, M., & Amanoalahi, A. (2021). Design and effectiveness of premarital education program and attitude towards the divorce of children of divorce. Women & family studies, 9(3), 56-77. (Persian)  doi:10.22051/JWFS.2021.35267.2655 .
Akbari, B., Farahbakhsh, K., & Naimi, I. (2022). Factors influencing the formation of spouse selection criteria in educated young people of Ilam city; A contextual theory. Women and Family Educational Cultural Quarterly, 17(60), 83-107. (Persian) DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.3.6
Akbari, H., & Nakhai rad, Z. (2019). The sociological study of girls' marriage circle in connection with virtual space. The first national conference on challenges and solutions for the excellence of the family institution in Islamic religions, focusing on social harms. (Persian) DOI:10.22034/jwcp.2023.708902
Akbari, H., Ghafarian Mabhuot, E., & Timouri, M. (2021). A qualitative study of the role of the family in delaying the marriage of girls on the threshold of absolute celibacy. The first national conference on the social and cultural issues and challenges of the Iranian Muslim family. (Persian) https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1089245.html
Al-Abdulkhani, S. (2019). The effect of the same spouse in a healthy and stable marriage from the perspective of the Qur'an and hadiths. Jurisprudential studies of women and family, 2(4), 67-88. (Persian) https://ensani.ir/fa/article/455743
Alai Busjin, M. (2021). Development of sociological solutions to remove cultural, social, and economic obstacles and problems of youth marriage. Iran's social development studies, 13(47), 237-247. (Persian) https://sanad.iau.ir/Journal/jisds/Article/821844
Alipour, R., Shiri, T., & Mohammad Taheri, M. (2019). Representation of social phenomena in the media (case study: "white marriage" social phenomenon). Islamic lifestyle with a focus on health, 4(1), 151-158. (Persian)  http://islamiclifej.com/article-1-732-fa.html
Azami, M., Shariatmadar, A., & Farahbakhsh, K. (2021). A qualitative study of how to get to know a spouse in women with a stable marriage. Women and Family Educational Cultural Quarterly, 16(54), 7-26. (Persian) DOR:20.1001.1.26454955.1400.16.54.1.5.
Bahmani Makvandzadeh, P., Korai, A., Alavi, Z., & Hashemi, I. (2021). Testing the model of direct and indirect effects of family of origin functioning and parents' perception of marriage on women's depression and marital quality: the mediating role of emotional maturity. Journal of Behavioral Science Research, 19(4), 671-685. (Persian) DOI: 10.29252/rbs.19.4.671
Balali, I., & Makhdoumi, Kh. (2021). Spatial segregation or social segregation? A comparative study of the marriage patterns of women in the upper and lower areas of Hamedan. Applied Sociology, 32(2), 129-150. (Persian)  DOI:10.22108/JAS.2021.122682.1896
Bani Jamali, M., & Sadeghi Fasaei, S. (2020). Youth and obstacles to marriage. Scientific quarterly of strategic studies of sports and youth, 51, 9-34. (Persian) https://faslname.msy.gov.ir/article_421.html
Baron, R., Byrne, D., & Branscombe, N. (2006). Social psychology, 11th edition, translation; Youssef Karmi (2015). Tehran; Ravan Publications.
Delavar, A. (2013). Research methods in psychology and educational sciences, 4th edition. Tehran: Publishing House, nashre virayesh. (Persian)
Delavar, A., Gholamzadeh Jefreh, M., & Farahbakhsh, K. (2016). Investigating the marriage goals of satisfied & dissatisfied married people (a qualitative study). Counseling research (news & counseling research), 16(61), 112-133. (Persian) http://irancounseling.ir/journal/article-1-514-fa.html
Delavari, P., Kargar, M., Jalili Kohanshahri, Kh., & Khoshnodi, B. (2022). Tracing the culture of parents' involvement and their role in children's marriage in Ferdowsi's Shahnameh. Research paper on epic literature (former culture & literature), 18(1), 151-175.  DOR:20.1001.1.23225793.1401.18.1.6.4 .(Persian)
Derakhsh, A., Aslani, Kh., & Koraei, A. (2018). Identifying the factors of a successful marriage: a qualitative research databasese theory study. Strategic studies of sport and youth, 17 (42), 215-236. (Persian) DOI:10.30465/WS.2019.4030
Ebrahimi, M. (2019). The sociological study of the causes, contexts and consequences of young people's tendency to cohabitation (case study: Tehran youth). Strategic studies of sport and youth, 45(18), 154-180. https://faslname.msy.gov.ir/article_330.html
Hasani, M., & Nouri, N. (2021). The role of husband and wife duties in family strength is based on Islamic sources. Psychological studies with an Islamic approach, 2(4), 43-57. (Persian) https://civilica.com/doc/1418043/
Hatami Varzaneh, A., Ismaili, M., Farahbakhsh, K., & Borjali, A. (2015). Presenting a model of stable and satisfying marriage: grand theory research. Counseling and Family Psychotherapy, 6(21), 120-149. (Persian)  DOR:20.1001.1.22516654.1395.6.1.7.0.
Hassani, B., haghighatian, M., & Jahanbakhsh, I. (2019). Analyzing the fields and performance of male users in virtual dating forums in Kerman city. Applied sociology, 31(4), 117-138. (Persian) Doi: 10.22108/jas.2020.118841.1770.
Ismaili, M., & Dehdast, K. (2014). Presenting a conceptual plan of the relationship between conflicts during the engagement (before marriage) and marital satisfaction (after marriage). Family Counseling and Psychotherapy, 14(4), 405-446. (Persian) DOR:20.1001.1.22516654.1393.4.3.3.6
Jahangirzadeh, J., Mousavi, M., Rasouli, M., & Saeedpour, S. (2021). Pathology of demographic changes by combining two damage assessment models (FMEA-IPA) (case study: West Azarbaijan province). Quarterly Journal of Geographical Studies of Mountainous Regions, 2(4), 23-38. (Persian) Doi:10.52547/gsma.2.4.21
Karimi, A. (2021). Investigating and analyzing young people's attitudes towards marriage and having children. Sports & youth strategic studies journal, 20(52), 275-292. (Persian) https://faslname.msy.gov.ir/article_452.html
Kavehee Sedeh, S., Yousefi, Z., & Turkan, H. (2022). Examining the method of marriage counseling by marriage counseling experts and deriving an export-oriented pre-marital counseling model. Knowledge and research in applied psychology, 23(1), 26-37. (Persian)  DOI: 10.30486/jsrp.2021.1890869.2252.
Kazemipour, S. (2021). Cultural changes and evolution of the contemporary family with an emphasis on marriage and childbearing. Communication and culture strategy, 1(1), 7-22. (Persian) DOI:10.22034/RCC.2021.248914
Kerrigan, S., & Bailey, J. (2021). Does premarital cohabitation increase the likelihood of future marital dissolution?, SN Social Sciences, 1(5), 1-9. DOI:10.1007/s43545-021-00146-1.
Koosheshi, M., & Khalili, M. (2019). Predicting the generality of Iranian women's marriage (based on the analysis of spouse selection patterns). Iranian Journal of Social Issues, 11 (2), 8-42. (Persian) DOI:10.22059/IJSP.2021.82670.
Kyani, A., Nawabinejad, Sh., Ahmadi, Kh., & Taqvai, D. (2021). Identifying the risk factors of marriage stability in Iranian culture. Family and health, 11(2), 121-141. (Persian)  DOR:20.1001.1.23223065.1400.11.2.9.4
Mansoorinia, A., Etamadi, s., Fatehizadeh, M., & Hasanpour, A. (2012). Investigating the effect of premarital education on marital satisfaction of spouses in Isfahan city. Discoveries in psychologie, 6(19), 65-78. (Persian)  https://sid.ir/paper/175076/fa
Mohebi, M., & Salehizadeh, A. (2019). modernity; Disruption of marriage & family formation. Two Quarterly Journal of Islamic Studies of Social Harms, 1(1), 179-192. (Persian) https://issh.shahed.ac.ir/article_3684.html
Mousavi, A. (2018). Counseling before marriage with a practical view. Third edition. Tehran; Mehr Kavian Publications. (Persian)
Naini, Gh. (2018). Matching couples. Specialized quarterly journal of Islamic scholars, 5(7), 131-162. (Persian) DOI:10.22081/IQIRI.2018.66658
Narsians, E., Fayaz, E., & Ardebili, L. (2018). Investigating the cultural conceptualization of marriage and childbearing among women in Tehran: with a linguistic-cognitive sociology approach. Women in development and politics, 16(3), 359-377. (Persian)  DOI:10.22059/jwdp.2018.247109.1007322
National portal of statistics. (n.d). amar.org.ir. https://www.amar.org.ir/#559174.9  
Rajabi, Gh., Hamidi, O., Amanoalahi, A., & Aslani, Kh. (2018). Exploring the lived experience of marital satisfaction of culturally different couples: a phenomenological study. Counseling and family psychotherapy, 8(1), 105-124. (Persian)  DOI:10.22034/FCP.2018.60859 .
Rafnsson, S. B, Orrell, M, d’Orsi, E, Hogervorst, E, & Steptoe, A. (2020). Loneliness, social integration, and incident dementia over 6 years: Prospective findings from the English Longitudinal Study of Ageing. The Journals of Gerontology: Series B, 75(1), 114-124. DOI: 10.1093/geronb/gbx087
Rezaei, F. (2018). Examining obstacles and solutions for easy marriage from the perspective of Islam. Islamic studies of gender and family, 1(1), 35-49. (Persian) https://ensani.ir/fa/article/432790
Rostami, M., Nawabinejad, S., & Farzad, W. (2020). The effectiveness of premarital skills training of the pre-marriage consolidation model (Symbis) on the patterns and traumas of engaged couples. Applied family therapy, 1(1), 35-53. (Persian)  DOI:10.22034/AFTJ.2020.112955.
Sadeghi, R., & Rezaei, M. (2018). Investigating the influence of value-cultural orientations on the type of attitude towards the marriage of young people in Tehran. Strategic studies of sport and youth, 45(18), 94-123. (Persian) https://faslname.msy.gov.ir/article_328.html
Salehi Mobarakeh, S., Falah Yakhdani, M., Vaziri Yazdi, S., & Chabokinejad, Z. (2022). Designing premarital counseling and evaluating its effectiveness on ineffective attitudes towards choosing a spouse in female students. Cognitive Analytical Psychology Quarterly, 13(48), 82-69. (Persian) DOR: 20.1001.1.28222476.1401.13.48.6.8
Shahedeh, Z., & Bahador, R. (2020). Methods of enriching the knowledge of couples before marriage. Islamic studies of gender and family, 3(5), 61-76. (Persian) https://ensani.ir/fa/article/455737
Shirdel, E., Hasani, M., & Hami Kargar, F. (2021). Building a successful inter-religious marriage and its formation grounds: a qualitative study among couples in Sistan and Baluchistan province. Sociology of social institutions, 8(18), 373-397. (Persian) Doi:10.22080/SSI.2022.22953.1966.
Shuaa Kazemi, M., & Farazandpour, F. (2019). The relationship between lifestyle & delay in marriage in college students. Lifestyle research paper, 5(2), 125-139. (Persian) DoR:20.1001.1.24763101.1398.5.2.7.6
Stagg, L., Bonk, A., & Rottengar, T. (1965). Applied Social Psychology: Understanding & Managing Social Issues. Translation: Tajik Ismaili, Azizullah & Hassanzadeh, Prasto. (2015). Tehran, Arsbaran Publications. Print 3.
Strauss, A., & Corbin, j. (1990). Basics of qualitative research: techniques and procedures for grounded theory. Translation: Afshar, Ebrahim. (2019). Thehran, Ney publication. Print 7.   
Taheri, M., Pajohan, A., & Mahmoudi, M. (2021). A comparative study of population policies of the Islamic Republic of Iran with several United Nations countries. Scientific quarterly of political & international research, 13(46), 58-80. (Persian) Doi:10.30495/PIR.2021.686248.
Taheri, Z., Mehrabani, M., & Ghasempour, M. (2018). Investigating obstacles to marriage from the perspective of Ilam University students in the academic year of 2015. Farhang Ilam Scientific Quarterly, 19(60 & 61), 181-206. (Persian) https://www.farhangeilam.ir/article_90097.html
Tajbakhsh, Gh., & Nasiri, M. (2019). The relationship between economic variables and increasing the age of marriage with the approach of general population policies. Strategic and macro policies, 9(33), 82-103. (Persian)  Doi:10.30507/JMSP.2021.112809 .
Talebpour, A., & Biranvand, M. (2022). A qualitative study of the consequences of permanent celibacy for girls. Women and family studies, 10 (1), 10-35. (Persian) DOI: 10.22051/JWFS.2022.38040.2783.
Tehrani, M., Kakabraei, K., & Amiri, H. (2021). Formulating a four-faceted model of "informed" premarital counseling with a local and cultural perspective and investigating its effectiveness on awareness, acceptance, responsibility, and marital adjustment after marriage. Quarterly Journal of Culture of Counseling & Psychotherapy, 12 (46), 23-54. (Persian) DOI:10.22054/qccpc.2021.44313.2481 .
Vanover, B. (2016). Important Factors in Marital Success and Satisfaction: Marriage Counselors’ Perspectives. Retrieved from Sophia, the st. Catherine university repository website: http:// Sophia.stkate.edu/msw-papers/685
Zarean, M. (2018). An exploratory study of the reasons for the delay in marriage age from the perspective of student girls in Tehran. Women's and Family Studies, Women's Research Institute, Al-Zahra University, 6 (2), 89-110. (Persian) DOI:10.22051/JWFS.2017.14955.1426