یکپارچه‌نگری در عوامل شکل‌دهنده ازدواج در ایران: مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی، روانشناسی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22055/jac.2023.42919.1934

چکیده

شکل‌دهی ازدواج یک تصمیم مهم در زندگی افراد است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری ازدواج رسمی در غالب یک طرح منسجم و آماده‌سازی مقدمات ارائه یک مدل یکپارچه برای ازدواج است. برای دستیابی به اهداف تعیین شده از روش کیفی (گراندد تئوری اشتراوس و کوربین) استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ با متخصص‌ها ‌تا حد اشباع نظری پیشرفت و در نهایت 10 مصاحبه انجام شد. بعد از هر مصاحبه داده‌ها ثبت، کدگذاری و سپس در قالب مفاهیم، مقولات فرعی و مقولات اصلی طبقه‌بندی شدند. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 118 کد ثانویه، 30 مفهوم، 10 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی، عوامل برون‌زوجی، میان‌زوجی و فردی شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد از نگاه متخصص‌ها در شکل‌گیری ازدواج به ترتیب عوامل برون‌زوجی، عوامل فردی و عوامل میان‌زوجی بیشترین اثرگذاری را دارند. در عوامل برون‌زوجی به ترتیب خانواده، عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ؛ در عوامل فردی، عوامل بازدارنده فردی، تسهیل کننده‌های فردی، اهداف و در عوامل میان‌زوجی شناخت، سنخیت، جذابیت‌ها و شیوه شکل‌گیری بیشترین تأثیر را دارند. پیشنهاد می‌شود از یافته‌های این پژوهش در مشاوره‌ها، آموزش و سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط با ازدواج استفاده شود. در ادامه این پژوهش پیشنهاد می شود از یافته‌های به دست آمده، مصاحبه نیمه ساختاریافته تهیه و در گروه افراد در آستانه ازدواج مدل یابی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An integrated perspective on the factors that shape marriage in Iran: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • masood taghadossi 1
  • mohamad naghi farahani 2
  • morteza manteghi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 , Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 , Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Forming a marriage is an important decision in people's lives. The purpose of this research is to identify the effective factors in the formation of official marriage in the majority of a coherent plan and to prepare the preparations for presenting an integrated model for marriage. Qualitative method (grounded theory of Strauss and Corbin) was used to achieve the set goals. In order to collect data, interviews with experts were carried out until theoretical saturation, and finally 10 interviews were conducted. After each interview, the data were recorded, coded and then classified into concepts, sub-categories and main categories. Data analysis led to the identification of 118 secondary codes, 30 concepts, 10 sub-categories and 3 main categories, extra-couple, inter-couple and individual factors. The findings of this research showed that from the point of view of experts, extra-couple factors, individual factors, and intra-couple factors are the most effective in the formation of marriage. In extramarital factors, in the order of family, economic and social factors and culture; In individual factors, individual inhibiting factors, individual facilitators, goals, and in inter-couple factors, cognition, personality, attractiveness, and the way of formation have the greatest effect. It is suggested that the findings of this research be used in counseling, education and macro policies related to marriage. In the continuation of this research, it is suggested to prepare a semi-structured interview based on the findings and model it in the group of people on the verge of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formation of marriage
  • forming factors of marriage
  • Qualitative research