مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط بینش شناختی، فداکاری دررابطه، دوسوگرایی درابراز هیجان با نگرش به خیانت زناشویی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22055/jac.2023.43089.1937

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه بینش شناختی، فداکاری در رابطه، دوسوگرایی در ابراز هیجان با نگرش به خیانت زناشویی در زنان و مردان متأهل انجام شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان متأهل شهر اصفهان درسال1400 بود. در این پژوهش310 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیرها با پرسشنامه‌های بینش شناختی ( (Beck et al., 2004 فداکاری در رابطه (Vanlong at el., 1997) و دوسوگرایی در ابراز هیجان (King & Emmons., 1990) پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی (Whatley, 2008) موردبررسی قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار amos-24،spss-26 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد دوسوگرایی در ابراز هیجان با نگرش مثبت به خیانت زناشویی رابطه مثبت معنی‌دار و با فداکاری در رابطه همبستگی منفی معنی‌دار داشت (001/0>P). بینش شناختی و فداکاری در رابطه با نگرش مثبت به خیانت زناشویی، رابطه منفی معنی‌دار داشتند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که دوسوگرایی در ابرازهیجان و فداکاری در رابطه نقش میانجی معنی‌داری ارتباط بین بینش شناختی و فداکاری در رابطه داشتند (001/0>P). این یافته‌ها نشان می‌دهد زمانی که افراد به بینش شناختی دست پیدا می‌کنند با آگاهی کامل رفتار، نگرش و هیجانات خود را مورد بررسی و اصلاح قرار می‌دهند، بنابراین به روش صحیح و درزمان مناسب هیجانات خود را ابراز می‌کنند و برای پایداری روابط زناشویی خود، به نفع دیگری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی و فداکاری می‌کنند که نتیجه آن نگرش منفی نسبت به خیانت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of the relationship between cognitive insight, sacrifice in the relationship, ambivalence over emotional expression and attitude towards marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Hediyeh Rabbaniyan 1
  • Yasser Rezapour Mirsaleh 1
  • Azra Mohammadpanah Ardakan 2
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between cognitive insight, sacrifice in the relationship, ambivalence over emotional expression and attitude towards marital infidelity in male and femail married. This is an applied and correlational study. The population included all the married students of Isafahan Universitues in 2021. A total of 310 participants were selected using available sampling method. The data were ghathered using cognitive insight questionnaires (Beck et al., 2004), sacrifice in the relationship (Vanlong et al., 1997) and ambivalence in emotional expression (King & Emmons., 1990) and attitude toward marital infidelity scale (Whatley, 2008) and were analyzed using structural equation modeling via Amos-24, SPSS-26 software. The findings showed that ambivalence in expressing emotion had a significant positive relationship with a positive attitude towards marital infidelity and a significant negative correlation with sacrifice (p<.01). Cognitive insight and sacrifice had a significant negative relationship with the positive attitude towards marital infidelity. Sacrifice in the relationship also had a negative correlation with the positive attitude towards marital infidelity. The results of the path analysis showed that ambivalence in expressing emotion and self-sacrifice in the relationship had a significant mediating role between cognitive insight and sacrifice (P<.01). These findings show that when people achieve cognitive insight, they examine and correct their behavior, attitudes and emotions. Therefore, they express their emotions in the right way and at the right time; for their marital relations, they ignore and sacrifice their desires for the benefit of their spouse, which results in a negative attitude towards infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Insight
  • Attitude towards Marital Infidelity
  • Sacrifice
  • Emotion