زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد درمان متمرکز بر هیجان و رویکرد رفتاری-ارتباطی بر افزایش ابرازگری جنسی نسبت به همسر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22055/jac.2023.43734.1960

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه زوج درمانی  مبتنی بر رویکرد درمان متمرکز بر هیجان و رویکرد رفتاری-ارتباطی بر افزایش ابرازگری جنسی نسبت به همسر در زوجین بود. روش پژوهش مورد استفاده برای اجرای این پژوهش روش تجربی بود، که در آن از طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری دوماهه بود. جامعة آماری شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به یکی از مراکز مشاوره در شمال غرب تهران در سال 1401 - 1400 بود. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 زوج که نمره کمتر از 30 در مقیاس ابرازگری جنسی کسب کرده بودند، انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (هر گروه 10 زوج) و یک گروه کنترل (10 زوج) گماشته شدند. گروه­های‌ آزمایش تحت درمان متمرکز بر هیجان و رویکرد رفتاری - ارتباطی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‏ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. به­منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس ابرازگری جنسی به همسر (SSDS) استفاده شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس آمیخته و آزمون بونفرونی استفاده شده و از طریق نرم‏افزار SPSS 28 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد  که در مرحله درمان شرکت­کننده­ها در ابرازگری جنسی بهبود پیدا کردند و این بهبود تا مرحله پیگیری ادامه داشت. همچنین نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان­ اثربخشی بیشتری نسبت به رویکرد رفتاری-ارتباطی بر ابرازگری جنسی زوجین دارد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‏توان گفت که الگوی غنی سازی روابط جنسی زناشویی مبتنی بر رویکرد درمان متمرکز بر هیجان و رویکرد رفتاری ـ ارتباطی می­­توانند به عنوان شیوه­های درمانی مناسب برای بهبود ابرازگری جنسی زوجین در مراکز مشاوره خدمات روانشناختی خانواده به­کار برده شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Couple Therapy Based on the Emotion-Focused Therapy Approach and The Behavioral-Relational Approach on Sexual Self-Disclosure

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zare Bahramabadi 1
  • Narges Sadat Rahmatolahi 2
  • Amir Ali Mazandarani 3
  • Fariba Hassani 4
1 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
2 PH.D student, Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Research Institute for Humanities Research and Development Samt Organization, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to comparison of effectiveness of the enrichment model of marital sexual relations based on the emotion-focused therapy approach and the Behavioral-relational approach on sexual self-disclosure of couples. The research methodology was the experimental one in which the semi-experimental design of Pretest-posttest with control group and follow-up were used. In this study the statistical population was all couples referred to counseling centers in district Gharb of Tehran city in year 2022. In the first stage, using convenience sampling method, 30 couples with score lower than 30 in sexual self-disclosure were selected and then randomly divided into two experimental group (each group 10 couples) and one control group (10 couples) were replaced and experimental group underwent enrichment model of marital sexual relations based on the emotion-focused therapy and the Behavioral-relational approach, but the control group received no therapy and remained in the waiting list. To collect data sexual self-disclosure scale (SSDS). Data analysis was performed using analysis of variance repeated measures. The results of the study showed that treatment phase, the participants improved in sexual self-disclosure and this improvement continued until the follow-up. Also, the results of showed that emotion-focused therapy approach is more effective than behavioral- relational approach on sexual self-disclosure. Based on the results of the present study, it can be said that enrichment model of marital sexual relations based on the emotion-focused therapy approach and the Behavioral-relational approach can be used as a treatment methods on sexual self-disclosure of couples in counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • behavioral-relationah
  • emotion-focused . sexual self-disclosure