توصیف پدیدارشناسانه واکنش‌های سوگ دختران به فقدان پدر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دبیر آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز، ایران

10.22055/jac.2023.43860.1966

چکیده

آگاهی از فقدان عزیزان منجر به واکنش‌های سوگ حاد می‌شود؛ که طول آن می‌تواند هفته‌ها تا ماه‌ها به طول انجامد. فقدان یک یا هر دو والد از استرس‌زاترین وقایع زندگی است که یک کودک یا نوجوان می‌تواند در طول زندگی خود تجربه کند و اغلب به ایجاد پیامدهای جسمی و روانی نامطلوب در آن‌ها منجر می‌شود. پژوهش حاضر با هدف توصیف پدیدارشناسانه واکنش‌های سوگ دختران به فقدان پدر در تبریز انجام شد. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل هفت دختر نوجوان 15-18 ساله بودند (تا رسیدن به اشباع داده‌ها) که در دوران کودکی پدر خود را در اثر بیماری از دست داده بودند و با مادر خود زندگی می‌کردند. نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب شرکت‌کنندگان به‌کار گرفته شد. داده‌ها از طریق مصاحبه فردی نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. تحلیل متن مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل هفت مرحله‌ای کلایزی انجام شد. براساس یافته‌های پژوهش دو مقوله اصلی واکنش‌های ابتدایی (شامل مقوله‌های فرعی شوک، برون‌ریزی و آشفتگی) و واکنش‌های پایدار (شامل مقوله‌های فرعی غم و سازگاری) شناسایی گردید. واکنش‌های سوگ دختران به فقدان پدر به‌صورت واکنش‌های ابتدایی و واکنش‌های پایدار توصیف شد. توجه به ابعاد واکنش‌های سوگ کودکان و نوجوانان دختر در رویارویی با فقدان پدر، در ارزیابی و درمان، به روان‌شناسان و مشاوران پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenological description of Girls' Grief Reactions to the Father's Loss

نویسندگان [English]

  • Kobra Namvaran Germi 1
  • Ezzatollah Ahmadi 2
  • Pari Yarifard 3
1 Assistant Professor, Psychology Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Psychology Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 MS in General Psychology, The teacher of East Azarbaijan Province Education Organization, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Awareness of the death of loved ones leads to acute mourning reactions; the length of it can last for weeks to months. The loss of a parent is among the most stress-causing events that a child or an adolescent can experience in life and often cause unpleasant outcomes for them. The purpose of this research was to describe phenomenologically the grief reactions of girls to the death of their fathers in Tabriz. The participants of this research were seven 15-18-year-old girls (until the saturation of the data) who had lost their fathers due to illness in childhood and live with their mother now. Purposive sampling was used for choosing the participants. The data were collected through the individual semi-structured interview was used for gathering the data. The interview texts were analyzed using seven phases of the Colizze analisis method. Based on the findings two main categories of initial reactions (including the subcategories of shock, ejection, and confusion), and constant reactions (including the subcategories of sadness and adjustment) were identified. The grief reactions of girls to the loss of their fathers were described as initial reactions and constant reactions. Paying attention to the dimensions of grief reactions that adolescent girls experience in the face of the death of their fathers was suggested to the psychologists and counselors in evaluation and therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescent
  • daughter
  • grief
  • loss
  • reaction