ادراک زنان با صمیمیت پایین از کیفیت ابرازگری هیجانی همسران‌‌ خود: یک پژوهش پدیدارشناختی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
ابرازگری هیجانی یکی از مؤلفه‌های اصلی در صمیمیت زناشویی محسوب شده که تأثیر بسزایی بر روی کیفیت زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین دارد. هدف پژوهش حاضر توصیف ادراک مشترک زنان با صمیمیت پایین از ابرازگری هیجانی همسران‌شان بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. نمونة مورد پژوهش شامل نُه نفر از زنان متأهل شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود که در زندگی مشترک خود صمیمیت پایین را تجربه کرده و به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. برای تعیین سطح صمیمیت زنان از بُعد صمیمیت عاطفی پرسشنامة ارزیابی شخصی صمیمیت (PAIR) و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شد که این فرایند تا زمان به اشباع رسیدن داده‌ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز مطابق با الگوی هفت مرحله‌ای کلایزی انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود پنج مضمون اصلی: اجتناب از ابرازگری هیجانی، عدم توجه به نیازهای همسر، ابرازگری محدود و نامناسب، ابرازگری هیجانی واکنشی و ایجاد سد دفاع هیجانی در مقابل همسر بود. پژوهش حاضر نشان داد که زنان با صمیمیت پایین، همسران خود را فاقد خودافشایی و ابرازگری هیجانی مناسب ادراک می-کنند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که زنان با سطح صمیمیمت پایین، ابرازگری هیجانی همسران‌شان را به‌صورت منفی‌ ادراک می‌کنند، به گونه‌ای که همسران‌شان از ابرازگری هیجانی خود اجتناب کرده یا اینکه به اشکال نامناسبی هیجان‌های خود را در روابط زناشویی‌ خویش ابراز می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Perception of Women With Low Intimacy About the Quality of Emotional Expression of Their Spouses: Phenomenological Research

نویسندگان [English]

  • Asieh shariatmadar 1
  • Negar Sadat Mirkazem 2
1 Assistant Professor, Department of counseling, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 M.A in family counseling, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Emotional expression is one of the main components in marital intimacy between spouses, which has a significant impact on the quality of marital life and intimacy between the couples. The aim of the present study was to describe the common perception of women with low intimacy about the quality of emotional expression of their husbands. The present research method was qualitative and phenomenological. The research sample included 9 married women in Tehran in 2021, who experienced low marital intimacy and were selected by volunteer sampling. To determine the level of intimacy of women, the emotional intimacy dimension of Personal Intimacy Assessment Questionnaire (PAIQ) was used and semi-structured interview was used to collect data, and this process continued until data saturation was reached. The data analysis was also performed according to the seven-step Colaizzi’s method. The findings of the research indicated the existence of five main themes: avoiding emotional expression, not paying attention to the needs of the spouse, limited and inappropriate expression, reactive emotional expression, and creating an emotional defensive barrier in front of the spouse. The present study showed that women with low intimacy perceive their spouses without appropriate self-disclosure and emotional expression. Based on the findings of the present research, it can be concluded that women with a low level of emotional intimacy perceive their husbands' emotional expression in a negative way, that they generally avoid their emotional expression or that they express their emotions in an inappropriate way in their marital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional Expression
  • Intimacy
  • Marital Relationships
  • Qualitative Research
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1402