نقش تعدیل‌کننده سن و جنسیت در رابطه بین هوش هیجانی با ترس از تجرد در دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان

2 گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

3 دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

نگرانی در مورد بازماندن از ازدواج و قرار گرفتن در تجرد قطعی منجر به پدید آمدن یکی از مشکلات روانشناختی به نام ترس از تجرد شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده سن و جنسیت در رابطه بین هوش هیجانی با ترس از تجرد در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری موردپژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 400-1399 بود که از میان آن‌ها تعداد 415 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس ترس از تجرد اسپیلمان (2013) و مقیاس هوش هیجانی بار-آن (1997) بود که توزیع و تکمیل آن‌ها به روش برخط انجام شد. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون روش تعدیلی هایس در نرم‌افزار 25SPSS- تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که سن رابطه بین هوش هیجانی با ترس از تجرد را تعدیل می‌کند؛ ولی جنسیت در رابطه بین هوش هیجانی با ترس از تجرد نقش تعدیل‌‌گر ندارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، رابطه بین هوش هیجانی با ترس از تجرد فراتر از یک رابطه خطی ساده است و می‌توان با ارائه برنامه‌ها و مداخلات مبتنی بر تقویت هوش هیجانی در جهت پیشگیری و درمان ترس از تجرد گام نهاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The moderating role of age and gender in the relationship between emotional intelligence and fear of being single in students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darba 1
  • somayeh shahmoradi 2
  • Soleiman Ahmadboukani 3
1 PhD Student in Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 University of Tehran
3 Ph.D. in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Worrying about not getting married and ending up in absolute being single has led to the emergence of one of the psychological problems called fear of being single. The present study was conducted with the aim of investigating the moderating role of age and gender in the relationship between emotional intelligence and fear of being single in college students. The research method was descriptive-correlation. The statistical population studied was all students of Tehran University in the academic year of 2019-2020, from which 415 people were selected as a sample using available sampling method. The data collection tool included Spielman's fear of being single scale (2013) and Bar-An's emotional intelligence scale (1997), which were distributed and completed online. Research data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and Hayes adjustment method test in SPSS-25 software. The results of statistical analysis showed that age moderates the relationship between emotional intelligence and fear of being single; But gender does not play a moderating role in the relationship between emotional intelligence and fear of being single. According to the results of the present study, the relationship between emotional intelligence and fear of being single is more than a simple linear relationship, and it is possible to take steps to prevent and treat fear of being single by providing programs and interventions based on strengthening emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of being single
  • Emotional intelligence
  • Marriage