واکاوی عوامل بسترساز آزار جنسی آنلاین در دختران نوجوان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 داش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه آموزشی مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت

چکیده

دختران نوجوانان با قرار گرفتن در دوره شکل‌گیری هویت جنسی و کاوش جنسی یکی از گروه‌های در معرض خطر در برابر آزار جنسی آنلاین هستند که انجام پژوهش در این زمینه  به‌منظور جلوگیری و کاهش آسیب‌های آن دارای اهمیت است. بنابراین پژوهش حاضر باهدف واکاوی عوامل بسترساز آزار جنسی آنلاین در این گروه انجام گرفت. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه موردمطالعه دختران نوجوان 19-15 ساله شهر تهران بودند که سابقه حداقل یک‌بار آزار جنسی آنلاین را داشتند. در همین راستا 15 نفر از دختران نوجوانان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری پیش رفت و 2 مصاحبه انتهایی جهت اطمینان از اشباع داده‌ها انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده‌های مصاحبه با روش هفت مرحله‌ای کلایزی و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا2020 کدگذاری شدند. یافته‌ها نشان داد که داده‌های مصاحبه در 20 مضمون فرعی، 11 مضمون اصلی« عوامل روان‌شناختی درون فردی، عوامل روان‌شناختی بین فردی، نقش فرهنگ، تأثیر رسانه، نقش همسالان، نقش خانواده، عدم محدودیت آنلاین، احساس بی‌هویتی در فضای آنلاین، نقش افراد آنلاین، عدم آگاهی و آموزش ناکافی »  و 4 مضمون هسته‌ای اصلی «عوامل روان‌شناختی مستعد کننده، عوامل اجتماعی و فرهنگی مستعد کننده، نقش ساختار فضای آنلاین و عدم آگاهی و آموزش ناکافی» قرار گرفتند.در مجموع می‌توان گفت که افراد نزدیک نوجوانان با ارائه حمایت، دادن اطلاعات و گزارش‌دهی مسئولانه می‌توانند نقش بزرگی در پیشگیری و توقف آزار جنسی آنلاین داشته باشند و متخصصان امر به‌منظور جلوگیری از آزار جنسی آنلاین در دختران نوجوان، با استفاده از عوامل بسترساز شناخته‌شده آموزش مناسب آنان را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Enabling Factors of online sexual harassment in teenage girls

نویسندگان [English]

  • Ali Azimi 1
  • Hadi Salimi 2
  • ebrahim naeimi 3
1 MA in Counseling, Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Female adolescents are at risk of online sexual harassment as they are in a period of sexual identity formation and sexual exploration. Thus, studying online sexual harassment in female adolescents can contribute to preventing this type of abuse and reducing its possible consequences. To this end, the present study aimed to analyze the factors underlying online sexual harassment in female adolescents. This study was conducted using a qualitative and descriptive phenomenological approach. The participants (n = 15) were selected through purposive sampling from 15-19-year-old female adolescents in Tehran who had a history of online sexual harassment at least once. The data were collected through semi-structured interviews until the data were theoretically saturated. Two additional interviews were conducted to ensure data saturation. The collected data were analyzed using Colaizzi’s seven-step method with MAXQDA-2020 software. Data analysis revealed 20 subthemes, 11 main themes (intrapersonal psychological factors, interpersonal psychological factors, the role of culture, the influence of the media, the role of peers, the role of the family, unrestricted online interactions, the feeling of no identity in cyberspace, the role of people online, unawareness, and inadequate training), and 4 core themes (predisposing psychological factors, predisposing social and cultural factors, the role of cyberspace structure, and unawareness and inadequate training). The insights from this study implied that people close to adolescents can play a big role in preventing and stopping online sexual harassment by providing support, giving information, and responsible reporting. Moreover, professionals can prevent online sexual harassment in female adolescents by developing effective training programs based on the factors underlying online sexual harassment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • online sexual harassment
  • female adolescents
  • underlying Factors
Allen, J. M. (2013). "The drive to be sexy: Belonging motivation and optimal distinctiveness in women's self-sexualization" (Doctoral dissertation, Philosophy, University of Nebraska) https://digitalcommons.unl.edu/ dissertations/AAI3559213
Angela, F., María-Luisa, R. D., Annalaura, N., & Ersilia, M. (2023). Online Sexual Harassment in Adolescence: A Scoping Review. Sexuality Research and Social Policy, 35(4), 1-20 https://doi.org/10.1007/s13178-023-00869-1.
Apell, S. Marttunen, M. Fröjd, S. & Kaltiala, R. (2019). Experiences of sexual harassment are associated with high self-esteem and social anxiety among adolescent girls. Nordic journal of psychiatry, 73(6), 365-371. DOI: 10.1080/08039488.2019.1640790
Ataro, G. (2020). Methods, methodological challenges and lesson learned from phenomenological study about OSCE experience: Overview of paradigm-driven qualitative approach in medical education. Annals of Medicine and Surgery, 49(5), 19-23. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.11.013
Azimi, A. A., Javidi, H., & Hayati, M. (2023). Exploring the Lived Experiences of Iranian Teenage Girls: Consequences of Sharing Sexual Content in a Sexually Conservative Culture. Sexuality & Culture, 45(9) 1-16.‌ https://doi.org/10.1007/s12119-023-10142-7
Buchanan, C. M. & McDougall, P. (2021). Predicting psychosocial maladjustment in emerging adulthood from high school experiences of peer victimization. Journal of interpersonal violence, 36(3-4), 1810-1832. https://doi.org/10.1177/0886260518756115
Burnay, J., Bushman, B. J., & Larøi, F. (2019). Effects of sexualized video games on online sexual harassment. Aggressive behavior45(2), 214-223. https://doi.org/10.1002/ab.21811
Choi, D. & DeLong, M. (2019). Defining female self sexualization for the twenty-first century. Sexuality     & Culture, 23(4), 1350-1371. 10.1007/s12119-019-09617-3
Estévez, A., Ozerinjauregi, N., Herrero-Fernández, D., & Jauregui, P. (2019). The mediator role of early maladaptive schemas between childhood sexual abuse and impulsive symptoms in female survivors of CSA. Journal of interpersonal violence, 34(4), 763-784. https://doi.org/10.1177/0886260516645815
Goldfarb, E. S. & Lieberman, L. D. (2021). Three decades of research: The case for comprehensive sex education. Journal of Adolescent Health, 68(1), 13-27. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2020.07.036
Greene-Colozzi, E. A. Winters, G. M. Blasko, B. & Jeglic, E. L. (2020). Experiences and perceptions of online sexual solicitation and grooming of minors: A retrospective report. Journal of child sexual abuse29(7), 836-854. DOI: 10.1080/10538712.2020.1801938
Haqqani Zamidani, Mojtabi, Haqparast, Sayeda Leila, Ismaili, Masoumeh, & Azimi, Ali. (1402). Identity formation and modeling of prominent people in adolescent girls: a phenomenological study. Educational cultural quarterly for women and family, 66(1), 207-       225. .(Persian) 20.1001.1.26454955.1403.19.1.4.3
Hartikainen, H., Razi, A., & Wisniewski, P. (2021). Safe sexting: The advice and support adolescents receive from peers regarding online sexual risks. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 5(CSCW1), 1-31. https://doi.org/10.1145/3449116
Helweg‐Larsen, K. Schütt, N. & Larsen, H. B. (2012). Predictors and protective factors for adolescent Internet victimization: Results from a 2008 nationwide Danish youth survey. Acta paediatrica101(5), 533-539.‌ DOI: 10.1111/j.1651-2227.2011.02587.x
Henry, N. & Powell, A. (2015). Embodied harms: Gender, shame, and technology-facilitated sexual violence. Violence against women, 21(6), 758-779. https://doi.org/10.1177/1077801215576581
Henry, N., Flynn, A., & Powell, A. (2020). Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence: A Review. Violence against Women, 26(15), 1828–1854. https://doi.org/10.1177/1077801219875821
Jatmiko, M. I., Syukron, M., & Mekarsari, Y. (2020). Covid-19, harassment and social media: A study of gender-based violence facilitated by technology during the pandemic. The Journal of Society and Media, 4(2), 319-347. http://orcid.org/0000-0003-3859-4302
Joleby, M. Lunde, C. Landström, S. & Jonsson, L. S. (2020). “All of me is completely different”: Experiences and consequences among victims of technology-assisted child sexual abuse. Frontiers in psychology, 11(7), 606218.‌ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.606218
Jonsson, L. S., Fredlund, C., Priebe, G., Wadsby, M., & Svedin, C. G. (2019). Online sexual abuse of adolescents by a perpetrator met online: a cross-sectional study. Child and adolescent psychiatry and mental health, 13(1), 1-10. DOI: 10.1186/s13034-019-0292-1
Kaltiala-Heino, R. Fröjd, S. & Marttunen, M. (2016). Sexual harassment and emotional and behavioural symptoms in adolescence: stronger associations among boys than girls. Social psychiatry and   psychiatric epidemiology, 51, 1193-1201. DOI: 10.1007/s00127-016-1237-0 
Kwon, M., Seo, Y. S., Nickerson, A. B., Dickerson, S. S., Park, E., & Livingston, J. A. (2020). Sleep quality as a mediator of the relationship between cyber victimization and depression. Journal of nursing scholarship, 52(4), 416-425. https://doi.org/10.1111/jnu.12569
Leemis, R. W. Espelage, D. L. Basile, K. C. Mercer Kollar, L. M. & Davis, J. P. (2019). Traditional and cyber bullying and sexual harassment: A longitudinal assessment of risk and protective factors. Aggressive behavior, 45(2), 181-192. https://doi.org/10.1002/ab.21808
Lewis, R. (2018). Literature review on children and young people demonstrating technology-assisted harmful sexual behavior. Aggression and violent behavior, 40(2), 1-11. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.02.011
Marcum, C. D. Higgins, G. E. & Ricketts, M. L. (2010). Potential factors of online victimization of youth: An examination of adolescent online behaviors utilizing routine activity theory. Deviant Behavior31(5), 381-410. https://doi.org/10.1080/01639620903004903
McGlynn, C., Johnson, K., Rackley, E., Henry, N., Gavey, N., Flynn, A., & Powell, A. (2021). ‘It’s torture for the soul’: The harms of image-based sexual abuse. Social & Legal Studies, 30(4), 541-562.‌ https://doi.org/10.1177/0964663920947791
Mishna, F., Milne, E., Cook, C., Slane, A., & Ringrose, J. (2023). Unsolicited sexts and unwanted requests for sexts: Reflecting on the online sexual harassment of youth. Youth & Society, 55(4), 630-651.‌ https://researchmgt.monash.edu/ws/portalfiles/portal/214045352/revenge_porn_report_2017.pdf
Mitchell, K., & Štulhofer, A. (2021). Online sexual harassment and negative mood in Croatian female adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 30(2), 225-231. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01506-7
Pereira, F. Spitzberg, B. H. & Matos, M. (2016). Cyber-harassment victimization in Portugal: Prevalence,       fear and help-seeking among adolescents. Computers in Human Behavior, 17(5), 136-146.‌ https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.039
Powell, A., Scott, A. J., Flynn, A., & McCook, S. (2024). A multi-country study of image-based sexual abuse: Extent, relational nature and correlates of victimisation experiences. Journal of Sexual Aggression, 30(1), 25-40. https://doi.org/10.1080/13552600.2022.2119292
Pradanie, R. Armini, N. K. A. & Untari, A. D. (2020). Factors associated with premarital sexual behaviour of adolescents who lived in a former prostitution area. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 34(3), 2019-0203.‌ https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0203
Reed, E. Wong, A. & Raj, A. (2020). Cyber sexual harassment: A summary of current measures and implications for future research. Violence against women, 26(13), 1727-1740.‌ https://doi.org/10.1177/1077801219880959
Reed, E., Salazar, M., Behar, A. I., Agah, N., Silverman, J. G., Minnis, A. M., ... & Raj, A. (2019). Cyber sexual harassment: Prevalence and association with substance use, poor mental health, and STI history among sexually active adolescent girls. Journal of adolescence, 75(2), 53-62. DOI: 10.1016/j.adolescence.2019.07.005
Salerno-Ferraro, A. C. Erentzen, C. & Schuller, R. A. (2022). Young women’s experiences with technology-facilitated sexual violence from male strangers. Journal of interpersonal violence, 19(8) ,17860-17885.‌ https://doi.org/10.1177/08862605211030018
Sanderson, J., & Weathers, M. (2022). Child sexual abuse in sport: Safeguarding child athletes in the age      of digital media. In Child sexual abuse in sport: Safeguarding child athletes in the age of digital      media, 17(5), 245-260.‌ https://doi.org/10.5771/9783748904403-245
Setty, E., & Dobson, E. (2023). Young Love “Locked Down:” Adolescent and Young Adult Perspectives on Sexting During the Covid-19 Pandemic in England. Archives of sexual behavior, 17(5), 1-15.‌ DOI:10.1007/s10508-023-02734-z
Sheldon, P., & Newman, M. (2019). Instagram and American teens: Understanding motives for its use and relationship to excessive reassurance-seeking and interpersonal rejection. The Journal of Social Media           in Society, 18(3), 1–16. oai:tsmri.journals.sfu.ca:article/423
Ståhl, S. & Dennhag, I. (2021). Online and offline sexual harassment associations of anxiety and depression in an adolescent sample. Nordic journal of psychiatry, 75(5), 330-335.https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1856924
Teitelman, A. M. Bohinski, J. M. & Tuttle, A. M. (2010). Condom coercion, sexual relationship power, and risk for HIV and other sexually transmitted infections among young women attending urban family planning clinics. Family violence prevention and health practice: an e-journal of the Family Violence Prevention Fund, 1(10), 330-           335. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4713034/
Van Ouytsel, J., Walrave, M., De Marez, L., Vanhaelewyn, B., & Ponnet, K. (2021). Sexting, pressured sexting and image-based sexual abuse among a weighted-sample of heterosexual and LGB-youth. Computers in Human Behavior, 7(4), 230-225. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106630
Van Royen, K. Vandebosch, H. & Poels, K. (2015). Severe sexual harassment on social networking sites: Belgian adolescents’ views. Journal of Children and Media, 9(4), 472-491. https://doi.org/10.1080/17482798.2015.1089301
Vatani, F., & Namdarpour, F. (2022). Behavioral problems in adolescents with maladaptive schemas : A     qualitative study. Biannual Journal of Applied Counseling, 12(2), 95-113. (Persian) doi: 10.22055/jac.2023.39772.1857
Williams, H. (2021). The meaning of “Phenomenology”: Qualitative and philosophical phenomenological research methods. The Qualitative Report, 26(2), 366-385. https://doi.org/10.46743/2160-3715/
Winters, G. M., Colombino, N., Schaaf, S., Laake, A. L., Jeglic, E. L., & Calkins, C. (2020). Why do child sexual abuse victims not tell anyone about their abuse? An exploration of factors that prevent and promote disclosure. Behavioral Sciences & the Law38(6), 586-611.             https://doi.org/10.1002/bsl.2492
yaseminejad, P., naderi nobandegani, Z., & solgi, Z. (2023). Lived Experiences of fathers of Children with ADHD during the coronavirus epidemic: A qualitative Study. Biannual Journal of Applied Counseling, 13(1), 1-12. .(Persian) doi: 10.22055/jac.2024.45447.2009