واکاوی عوامل بسترساز آزار جنسی آنلاین در دختران نوجوان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه آموزشی مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت

چکیده

زمینه و هدف: دختران نوجوانان با قرار گرفتن در دوره شکل‌گیری هویت جنسی و کاوش جنسی یکی از گروه‌های در معرض خطر در برابر آزار جنسی آنلاین هستند که انجام پژوهش در این زمینه به‌منظور جلوگیری و کاهش آسیب‌ها دارای اهمیت است. بنابراین پژوهش حاضر باهدف واکاوی عوامل بسترساز آزار جنسی آنلاین در این گروه انجام گرفت.
روش: روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه موردمطالعه دختران نوجوان 19-15 ساله شهر تهران بودند که سابقه حداقل یک‌بار آزار جنسی آنلاین را داشتند. در همین راستا 15 نفر از دختران نوجوانان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری پیش رفت و 2 مصاحبه انتهایی جهت اطمینان از اشباع داده‌ها انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده‌های مصاحبه با روش هفت مرحله کلایزی و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا2020 کدگذاری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که داده‌های مصاحبه در 20 مضمون فرعی، 7 مضمون اصلی و 4 مضمون هسته ای اصلی «عوامل روان‌شناختی مستعد کننده، عوامل اجتماعی و فرهنگی مستعد کننده، نقش ساختار فضای آنلاین و عدم آگاهی و آموزش ناکافی» قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد نزدیک نوجوانان می توانند با ارائه حمایت، دادن اطلاعات و گزارش دهی مسئولانه نقش بزرگی در پیشگیری و توقف آزار جنسی آنلاین ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Enabling Factors of online sexual harassment in teenage girls

نویسندگان [English]

  • Ali Azimi 1
  • Hadi Salimi 2
  • ebrahim naeimi 3
1 Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Adolescent girls, being in the phase of sexual identity formation and sexual exploration, are one of the vulnerable groups to online sexual harassment. Conducting research to prevent and reduce the harms in this context is crucial. The current research aims to explore the contextual factors facilitating online sexual harassment in this group.

Method: The research employed a qualitative method, specifically descriptive phenomenology. The study population included adolescent girls aged 15-19 in Tehran who had experienced online sexual harassment at least once. In this regard, 15 adolescent girls were purposefully selected, and the sampling process continued until theoretical saturation was achieved. Two final interviews were conducted to ensure data saturation. Semi-structured interviews were used to collect data, and the interview data were coded using the Claisz method and the MAXQDA2020 software.

Findings: The results showed that the interview data were categorized into 20 sub-themes, 7 main themes, and 4 core main themes, including "psychological predisposing factors, socio-cultural predisposing factors, the role of online space structure, and lack of awareness and insufficient education."

Conclusion: The findings of this research indicate that individuals close to adolescents can play a significant role in preventing and stopping online sexual harassment by providing support, giving information, and responsibly reporting incidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • online sexual harassment
  • adolescents
  • girls
  • Enabling Factors