اثربخشی آموزش صبر و بخشش مبتنی بر آموزه های اسلامی بر مدیریت هیجانی زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان

3 استادیار گروه رواشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شواهد نشان می‌دهد که زوجین در جوامع امروزی برای برقراری روابط صمیمی و درک احساسات از جانب همسران خود با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش صبر و بخشش مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر تعارضات زناشویی و مدیریت هیجانی زنان متأهل انجام شد. در این پژوهش از روش کمی و از نوع نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه پژوهش زنان مراجعه‌کننده دارای تعارض زناشویی به مراکز مشاوره شهر قم بودند. روش نمونه‌گیری به روش در دسترس بود. حجم نمونه شامل 20 زن متأهل بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه تعارضات زناشویی و مقیاس دشواری تنظیم شناختی هیجان استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که الگوی مشاوره‌ای مبتنی بر صبر و بخشش بر تعارضات زناشویی و مدیریت هیجانات زنان اثربخش بوده و باعث کاهش تعارضات و افزایش تنظیم هیجانی زنان در گروه آزمایش شده است. درواقع، پایبندی بر صبر و بخشش مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، فرد را قادر می‌سازد که از جنبه‌های مختلف فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی، خشم خود را کنترل کند و به او کمک می‌کند که مسئولیت اعمال خود را در تعارض‌ها بپذیرد و هر جا که لازم باشد، همسر خود را ببخشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی در مراکز مشاوره و در زمینه درمان‌های روان‌شناختی با رویکرد اسلامی و بر مبنای الگوی تدوین‌شده در جهت حل تعارضات و بهبود زندگی زناشویی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching patience and forgiveness based on Islamic teachings on emotional management of married women

نویسندگان [English]

  • nafiseh Ahmadi 1
  • Naser Yosefi 2
  • Kumars Beshlideh 3
1 PhD student in Psychology, Islamic Azad University of Qom, Qom, Iran
2 Asociate Professor, Department of Counceling, Kordestan Univercity
3 Ph.D. in Psychology, professor, full professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The evidence shows that couples in today's societies face many problems to establish intimate relationships and understand the feelings of their spouses; therefore, the current research was conducted with the aim of teaching patience and forgiveness based on Islamic teachings on marital conflicts and emotional management of married women. Quantitative and semi-experimental method was used in this research. The research population were women who referred to counseling centers in Qom with marital conflict. The sampling method was available. The sample size included 20 married women who were randomly placed in two experimental and control groups. Marital conflicts questionnaire and cognitive emotion regulation difficulty scale were used to measure the variables. The method of data analysis was done by covariance analysis. The results of covariance analysis showed that the counseling model based on patience and forgiveness was effective on marital conflicts and managing women's emotions, and it reduced conflicts and increased emotional regulation of women in the experimental group. In fact, adherence to patience and forgiveness based on Islamic teachings enables a person to control his anger from various physiological, cognitive and emotional aspects and helps him to accept responsibility for his actions in conflicts and every Where necessary, forgive your spouse. Therefore, it is suggested to hold a series of educational workshops in counseling centers and in the field of psychological treatments with an Islamic approach and based on the compiled model to resolve conflicts and improve married life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgiveness
  • patience
  • marital conflicts
  • emotion management