تدوین مدل حرفه ای مشاوره مدرسه ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مشاوره/ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی/ دانشگاه علامه طباطبایی/تهران/ ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین مدل حرفهای مشاوره مدرسه ایران بود که با روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد. ابتدا اسناد بالادستی تعلیم و تربیت و متون تخصصی مشاوره مدرسه تحلیل و مضامین آن به دست آمد و سپس مضامین مصاحبه با متخصصان مشاوره مدرسه (صاحبنظران و مشاوران مدرسه) استخراج شد که حاصل 180 مضمون فرعی، 59 مضمون اصلی و 21 مضمون هستهای بود که به عنوان محورهای اصلی مدل، در چهار رکن، مبانی، مدیریت، خدمات و پاسخگویی ساختار یافتند. رکن مبانی دارای دو جنبه کلیدی (باور و چشم‌انداز) است که باور اشاره به باورهای بنیادین تربیت و چشمانداز، تصویری از آینده مطلوب است. رکن مدیریت شامل جنبههای کلیدی (طرحریزی، اجرا و تعاملات) است که طرحریزی، چگونگی و طراحی اجرای برنامه را مشخص نموده و اجرا به بایدها و روشهای اجرایی برنامهها پرداخته و تعاملات به جایگاه برنامه‌ها و ارتقای نظام‌مند تربیت اشاره دارد. رکن خدمات دارای دو جنبه کلیدی (فراگیری و راهبرد) است که فراگیری پوشش خدمات مشاوره مدرسه را مشخص نموده و راهبرد، شیوه‌های ارائه خدمات مشاوره مدرسه را تعیین کرده است و رکن پاسخگویی شامل دو جنبه کلیدی (ارزیابی و ارتقاء) است. در ارزیابی، اصول و چگونگی ارزیابی مشاوره مدرسه مطرح و در ارتقاء، شایستگی‌های عاملان مشاوره مدرسه و شرایط وصول به این شایستگیها مشخص شده است. مدل حرفهای مشاوره مدرسه سعی دارد با استفاده از نظریات علمی و مبتنی بر فرهنگ، چهارچوبی جامع و نظاممند برای فعالیتهای مشاوره مدرسه ایجاد نموده تا بستری برای پرورش نسل آینده در زمینههای تحصیلی، شغلی، شخصی-اجتماعی و دینی- اخلاقی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Professional Model for school counseling In Iran

نویسندگان [English]

  • majid mahdieh najaf abady 1
  • Atousa Kalantar Hormozi 2
  • Qiumars Farahbakhsh 2
  • Hossein Salimi Bajestani 2
1 Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sceinces, Allameh Tabatabae i University, Tehran, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sceinces, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to develop a professional model of school counseling in Iran,It was done using thematic analysis which is a qualitative method. First, the country's upstream documents and specialized school counseling texts were analyzed and their themes were obtained. Then the themes of the interviews with school counseling professionals (experts and school counselors) were extracted. The result was 180 sub-themes, 59 main themes and 21 core themes, which were structured as the main axes of the model in four pillars: foundations, management, delivery and accountability. The foundation pillar refers to fundamental educational beliefs and the image of an desired future, The management pillar specifies how and design of program implementation and the needs and methods of implementation of the programs, and gaining the position of the programs and the systematic improvement of education. The delivery pillar determines the coverage of school counseling services and determines the methods of providing school counseling services, the accountability pillar refers the principles and how to evaluate the school counseling and the competencies of the school counseling agents and the conditions for achieving these competencies are specified.The professional model of school counseling tries to create a comprehensive and systematic framework for school counseling activities by using scientific and culture-based theories to provide a platform for nurturing the future generation in academic, occupational, personal-social and religious-ethical fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "professional model"
  • "school counseling"
  • " upstream documents"