مدل یابی کاهش ریسک طلاق بر اساس صمیمیت زناشویی، مثلث سازی و دلبستگی با نقش میانجی پیوستگی و انطباق‌پذیری در افراد متاهل با سابقه 2 تا 5 سال

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل یابی کاهش ریسک طلاق بر اساس صمیمیت زناشویی، مثلث سازی و دلبستگی با نقش میانجی پیوستگی و انطباق در افراد متاهل بود.
روش: پژوهش حاضر به روش همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متاهل شهر نکا بود و دامنه سنی بین آزمودنی‌ها از 22 تا 40 است. نمونه آماری پژوهش حاضر 186 نفر به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس بر اساس فرمول کلاین (2011) انتخاب شدند.برای سنجش کاهش ریسک طلاق، صمیمیت زناشویی، مثلث سازی، دلبستگی، پیوستگی و انطباق پذیری به ترتیب از پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج حوهانسون و بوث (1987)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون (1983)، پرسشنامه مثلث سازی یوسفی و بهرامی (1391)، پرسشنامه ی دلبستگی کولینز و رید (۱۹90) و پرسشنامه پیوستگی و انطباق پذیری السون، پورتنر و بل (۱۹۸۵) استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد صمیمیت زناشویی، دلبستگی، انطباق پذیری و پیوستگی بر کاهش ریسک طلاق (بی ثباتی ازدواج) اثر منفی و مستقیمی دارد. همچنین به ترتیب 32 و 24 درصد از تاثیر صمیمیت زناشویی و دلبستگی بر کاهش ریسک طلاق (بی ثباتی ازدواج) از طریق پیوستگی می‌تواند تبیین گردد. به‌علاوه به ترتیب 58 و 32 درصد از تاثیر مثلث سازی و دلبستگی بر کاهش ریسک طلاق (بی ثباتی ازدواج) از طریق انطباق پذیری می‌تواند تبیین گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت بین صمیمیت، دلبستگی و کاهش ریسک طلاق با در نظر گرفتن نقش میانجی پیوستگی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling reduce the risk of divorce based on marital intimacy, triangulation and attachment with the mediating role of Cohesion and Adaptability in married people with a history of 2 to 5 years

نویسندگان [English]

  • Arefe Kiani 1
  • Esmaeil Sadri Damirchi 2
1 PhD student, Counseling, Mohaghegh Ardabili University
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to investigate the Modeling reduce the risk of divorce based on marital intimacy, triangulation and attachment with the mediating role of Cohesion and Flexibility in couples with a history of 5 years.
Method: The present research is a correlation method and a path analysis type. The statistical population of this research was all couples with a history of 5 years in the city of Neka, and the age range of the subjects is from 22 to 40. The statistical sample of the present study was 186 people who were selected by non-random sampling based on Klein's formula (2011).
Results: The results showed that marital intimacy, attachment, adaptability and attachment have a negative and direct effect on reducing the risk of divorce (marriage instability). Also, 32 and 24 percent of the impact of marital intimacy and attachment on reducing the risk of divorce (marriage instability) can be explained through attachment. In addition, 58 and 32 percent of the effect of triangulation and attachment on reducing the risk of divorce (marriage instability) can be explained through adaptability.
Conclusion: According to the results of the research, it can be concluded that continuity between attachment styles and marital intimacy and adaptability between triangulation and attachment styles play a mediating role with reducing the risk of divorce in couples with a 5-year history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reduce the risk of divorce
  • marital intimacy
  • triangulation
  • attachment