طراحی و آزمون مدل تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان‌خواهی با وابستگی به فضای مجازی از طریق نیازهای اساسی روان‌شناختی (شایستگی، خودمختاری و ارتباط) در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 عضوهیئت علمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدل تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان‌خواهی با وابستگی به فضای مجازی از طریق نیازهای اساسی روان‌شناختی (شایستگی، خودمختاری و ارتباط) بود. طرح پژوهش حاضر همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد می‌باشد که از بین آن‌ها تعداد 290 از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی در نوجوانان (Sadeghzadeh et al., 2019)، پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (Ritchie & Fitzpatrick, 1990)، مقیاس هیجان‌خواهی (Aluja et al., 2010) و مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی (Sorebo et al., 2006) بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS ویراست 23 انجام گرفت. نتایج حاکی از اثر مستقیم الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان‌خواهی بر نیازهای اساسی روان‌شناختی (شایستگی، خودمختاری و ارتباط) و وابستگی به فضای مجازی، اثر مستقیم شایستگی بر وابستگی به فضای مجازی، و اثر غیرمستقیم الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان‌خواهی بر وابستگی به فضای مجازی از طریق نیازهای اساسی روان‌شناختی (شایستگی، خودمختاری و ارتباط) بود. همچنین نتایج نشان داد که خودمختاری و ارتباط بر وابستگی به فضای مجازی اثر مستقیم و معنی‌دار ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and testing the model of the effect of family communication patterns and sensation-seeking with dependence on virtual space through basic psychological needs (competence, autonomy and communication) in first grade high school students

نویسندگان [English]

  • marjan arabani 1
  • askar atashafrouz 2
  • Manijeh Shehni Yeylag 3
  • morteza omidian 4
1 PhD student in psychology
2 Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Professor, departement of psyProfessor of Psychology Department of Shahid Chamran University of Ahvazchology, Shahid Chamran Univercity of Ahvaz
4 Faculty member
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to designing and testing the model of the effect of family communication patterns and sensation-seeking with dependence on virtual space through basic psychological needs (competence, autonomy and communication). The design of the current research is correlation through structural equation modeling, which is a multivariate correlation method. The statistical population of the research includes all first grade high school students of Khorram Abad city, of which 290 were selected as a sample through a multi-stage cluster sampling method. The research tools include the questionnaire of addiction to virtual social networks in adolescents (Sadeghzadeh et al., 2019), revised questionnaire of family communication patterns (Ritchie & Fitzpatrick, 1990), sensation seeking scale (Aluja et al., 2010) and basic psychological needs scale (Sorebo et al., 2006). Evaluation of the proposed model was done through structural equation modeling and using SPSS and AMOS version 23 software. The results indicate the direct effect of family communication patterns and sensation seeking on basic psychological needs (competence, autonomy and communication) and dependence on virtual space, the direct effect of competence on dependence on virtual space, and the indirect effect of family communication patterns and sensation seeking on dependence on virtual space through basic psychological needs (competence, autonomy and relatedness). Also, the results showed that autonomy and communication do not have a direct and significant effect on dependence on virtual space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dependence on virtual space
  • family communication patterns
  • sensation seeking
  • basic psychological needs