دوره و شماره: دوره 2، شماره‌ی 2، اسفند 1391، صفحه 1-84 
نقش تعدیل کننده سبک‌های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشکلات زناشویی

صفحه 29-44

محمدعلی بشارت؛ آفریده تیکدری نژاد؛ هادی بهرامی احسان؛ سید محمدرضا رضازاده


اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری انفرادی و گروهی بر مشکلات سلامت روان و نشانگان روان‌شناختی زندانیان زن

صفحه 61-72

محمد خدایاری‌فرد؛ یاسمین عابدینی؛ سعید اکبری زردخانه؛ محسن شکوهی یکتا؛ رضا رستمی