دوره و شماره: دوره 3، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1392